Поновлювані джерела енергії

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Залік

Опис курсу

Мета. Мета даної навчальної дисципліни – з’ясування теоретичних основ отримання енергії з поновлювальних джерел, вивчення потенціалу поновлюваних джерел енергії у різних регіонах України, аналіз можливостей практичного використання сонячної, вітрової, геотермальної енергії, гідроенергії малих річок, можливостей використання біомаси і твердих побутових відходів для виробництва електричної та теплової енергії. Моделювання зменшення негативних екологічних наслідків у процесі розвитку поновлюваних джерел енергії.

Завдання:

Завдання даного курсу полягає у дослідженні географічних аспектів освоєння і раціонального використання відновних енергетичних ресурсів окремих територій у взаємозв’язку з природним ресурсним потенціалом, виходячи з інтегральної оцінки поновлюваних енергоресурсів та еколого-економічних пріоритетів їхнього використання.

Базуючись на знаннях курсів загального землезнавства, метеорології і кліматології, гідрології, пропонований спецкурс ставить за мету ознайомити студентів із світовим досвідом використання поновлюваних енергоресурсів, озброїти студентів теоретичними знаннями, комплексними методичними навиками і прийомами оцінки потенціалу поновлюваних енергоресурсів конкретної території.

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати: явища перетворення енергії у геосистемах, роль енергії у геосферних процесах, властивості геосферної енергії; географічні та практичні аспекти освоєння і раціонального використання поновлюваних енергетичних ресурсів окремих територій у взаємозв’язку з природоресурсним потенціалом; методи одержання екологічно чистої енергії, які не викликають забруднення природного середовища; світовий досвід використання відновних енергоресурсів та вітчизняне законодавства щодо використання поновлюваних джерел енергії.

вміти: оцінювати потенціал поновлюваних джерел енергії: сонячної радіації, енергії малої річки, вітрової енергії, геотермальної енергії.

Рекомендована література

Базова

 1. Дикий М.О. Поновлювані джерела енергії.– К : Вища шк., 1993.– 416 с.
 2. Ковальов І.О. Ратушний О.В. Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії України: навч. посіб. Суми: СДУ, 2016. 201 с.
 3. Сиротюк М.І. Поновлювані джерела енергії: навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 248 с.
 4. Закон України „Про альтернативні джерела енергії” (20.02.2003 № 555–IV). – Офіц. Вісник України, 2003, № 12.– С. 73–78 (№ 522).
 5. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc.
 6. Твайделл Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии: Пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 392 с.
 7. Черванев И.Г., Боков В.А. Введение в инвайронментальную энергетику. Энергетика для устойчивого развития. Учеб. пособие. – Харьков: Штрих, 2004.– 128 с.
 8. Кудря С.О. Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАН України. 50 с.

Допоміжна

 1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Голубовська-Онісімова Г.М., Конеченков А.Є. Огляд відновлюваних джерел енергії в сільському та лісовому господарстві України: Ін-т економ. досл. та політ. консульт., 2007. 58 с.
 2. Денисюк C.П., Віхарєв Ю.О., Радиш І.П. та ін. Енергоефективність та напрями самоенергозабезпечення регіонів на прикладі Закарпаття. / За ред. М.П. Ковалка – К.: Українські енциклопедичні знання, 2000. – 118 с.
 3. Коробко Б. Енергетика та сталий розвиток. Інформ. пос. для українських ЗМІ. К. 2007. 44 с.
 4. Криволапов А.Н., Классен И., Островський Э.П. и др. Эффективное энергоиспользование и альтернативная енергетика / Под ред. акад. НАН Украины А.К.Шидловского. К.:Українські енциклопедичні знання, 2000. 302 с.
 5. Одум Г.,Одум Э. Энергетический базис человека и природы. М.: Прогресс, 1978. 380 с.
 6. Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии в России / П.П. Безруких, Ю.Д. Арбузов, Г.А. Борисов и др. СПб.: Наука, 2002.3 14 с.
 7. Стратегія енергозбереження в Україні. Аналітично-довідкові матеріали: моногр. в 2-х т. / За ред. В.А. Жовтянського, М.М. Кулика, Б.С. Стогнія. К.: Академперіодика, 2006 – 510 с.
 8. Тетиор А.Н. Экологическая инфраструктура и среда жизни. М. РЭФИА, 2002. 422 с.
 9. Энергетика после Рио-де-Жанейро: Перспективы и задачи. Резюме Программы развития ООН / Э. К. Н. Реддл, Р. Х.Уильямс, Т. Б. Джохенссон.– 1997. – 35 с.
 10. Energy for the Future: Renewable Sources of Energy / White Paper for a Community Strategy and Action Plan : Bruxelles, 1997.– 53 p.
 11. Energy for Tomorrow`s World – Acting Now / WEC STATEMENT 2000 World Energy Council, 2000.– P. 175.

 Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Міжнародної енергетичної агенції (www.iea.org).
 2. Офіційний сайт Всесвітньої енергетичної ради (www.wordenergy.org).
 3. Європейська рада з поновлюваної енергетики (www. erec-renewables.org).
 4. Українсько-польський центр розвитку технологій відновлювальних джерел енергії і енергоефективності: http://upc-re.kpi.ua/
 5. Кафедра відновлюваних джерел енергії НТУ «Київський політехнічний університет»: vde.kpi.ua

 

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА