Політична географія

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Гудзеляк І. І.ГРО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГРО-41сдоцент Гудзеляк І. І.

Опис курсу

Мета: Актуальність вивчення політичної географії зумовлена зокрема тим, що донедавна в структурі суспільної географії переважала економічна географія, були родвинені географія населення та соціальна географія, а вивченню політико-географічних процесів і явищ відводилася остання роль. Метою навчальної дисципліни «Політична географія» є сформувати у студентів систему політико-географічних наукових знань.

Завдання: ознайомити з питаннями, що стосуються теоретичних та методичних основ політичної географії, особливостями історичного розвитку політико-географічного знання у світі та Україні; висвітлити головні категорії політичної географії: держава, територія, кордон та їхні понятійно-термінологічні системи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • трактування об’єкту та предмету політичної географії, місце у системі наук, структуру політичної географії;
 • історико-географічні особливості формування політичної географії у світі та Україні;
 • понятійно-термінологічний апарат політичної географії;
 • суть політико-географічних та геополітичних концепцій та теорій;

вміти:

 • пояснити предметну сферу дослідження політичної  географії;
 • давати політико-географічну характеристику конкретної території;
 • орієнтуватися в потоці політико-географічної інформації.

Рекомендована література

Базова

 1. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Аспект Пресс, 2005.
 2. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: Навч. посібн. – Одеса: Астропринт, 2001.
 3. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. –Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.–444 с.
 4. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001

Допоміжна

 1. Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії.–К.: Либідь, 1997.
 2. Дністрянський М. С. Політична географія та геополітика України: Навч. посібн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.
 3. Міжнародне право / За ред. М. В. Буроменського. – K., 2005.

Електронні ресурси

 1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua
 2. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua/
 3. Національна історична бібліотека України :// http://www.dibu.kiev.ua/
 4. Національна парламентська бібліотека України // http://www.nplu.org/
 5. Харківська державна наукова бібіліотека України імені В. Короленка // http://korolenko.kharkov.com/
 6. Наукова бібліотека ім.В. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка // http://lib-gw.univ.kiev.ua/
 7. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка // http://library.lnu.edu.ua/bibl/
 8. Книжкова палата України імені Івана Федорова // http://www.ukrbook.net/
 9. Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, періодичні видання // http://science.crimea.edu/zapiski/zapis_ser.html
 10. Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, періодичні видання // http://library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku.djvu

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму