Політологія

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Бунь В. В.ГРТ-41, ГРТ-42, ГРТ-43

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ГРТ-41доцент Бунь В. В.
ГРТ-42Гарбадин А. С.
ГРТ-43Хома Н. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Політологія» є: формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій політичної науки, оволодіння сучасними методами аналізу особливостей політичних систем за умови різних політичних режимів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Політологія» є:

виконання навчальних завдань з курсу «Політологія» має на меті набуття базових знань з історії політичної думки, теорії політичної науки та прикладної політології: ознайомлення з основними поняттями та категоріями політичної науки, спеціально-науковими теоретичними та прикладними методами пізнання, принципами та механізмами розвитку та функціонування політичної системи, особливостями процесу інституціоналізації політичних відносин в Україні тощо.

Курс політології наділяє особу знаннями та навичками необхідними для успішної самореалізації особи в системі політичних та громадянських відносин і хоча і не гарантує виховання моральних якостей які творять з індивіда громадянина, втім, опосередковано, сприяє і цьому.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • Закономірності становлення предмету політичної науки в історії політичної думки
 • Механізми соціально-історичної зумовленості розвитку та функціонування системи політичних відносин
 • Спеціально-наукові теоретичні та прикладні методи пізнання
 • Принципи розвитку та функціонування політичних систем країн світу
 • Особливості функціонування політичної системи України
 • Закономірності становлення та діяльності основних політичних інститутів суспільства
 • Критерії типологізації політичних режимів сучасності
 • Принципи функціонування виборчої та партійних систем
 • Сутність та структуру політичної свідомості, види політичної культури
 • Основних учасників політичного процесу та способи рекрутування політичної еліти тощо.

вміти:

 • Використовувати теоретичні знання на практиці
 • Здійснювати коректний аналіз та оцінку політичної ситуації
 • Грамотно висловлювати власну політичну позицію у різних формах політичної участі
 • Ефективно протистояти політичним маніпуляціям та зловживанням влади з боку інших осіб

Рекомендована література

 • Автономов А.С. Основные категории и  институты  избирательного  права.  М.,1995.
 • Алєксєєнко І. Г. Форма державного правління як парадигмальна основа розвитку інституційної структури політики:моногр. – Д.: Пороги, 2011. – 427 с.
 • Алмонд Г., Пауэлл Дж. Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор: Учебное пособие / Под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля. М., 2002. С. 74-89.
 • Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Пер. с франц. М., 1993
 • Ачкасов В.А., Елесеев С.М., Ланців С.А. Легитимация власти в постсоциалистическом российском обществе. М., 1996.
 • Ашин Г.К. Элитология. Смена и рекрутирование элит. М., 1998.
 • Ашин Г.К., Понеделкин А.В., Игнатьев В.Г., Старостин А.М. Основы политической элитологии: Учебное пособие. М., 1999.
 • Базовкін Є. Шляхи становлення, форми прояву багатопартійності // Політика і час, 1991. № 10
 • Баллестрем К.Г. Апории теории тоталитаризма // Вопросы философии. 1992. №5
 • Балуев Д. Введение в политический анализ. М., 2002.
 • Білоус А. “Виборча система України : проблеми й перспективи вибору” // Політологічні читання. 1992. № 2. Стр.46-52.
 • Білоус А. “Виборчі системи  :  світовий  досвід  на  українському  ґрунті”// Трибуна. 1993 р. №8-9. Стр.22-28.
 • Болл Т. Власть// Полис.- 1993.- № 5.
 • Вебер Макс. Три чисті типи легітимного панування. Свобода та примус у правових спільнотах// Вебер Макс. Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика. – К., 1998.
 • Величко Д.И. Государственные идеалы России и Запада. Параллели правовых культур. – СПб., 1999.
 • Взаимодействие политических и национально-этнических конфликтов. М., 1994
 • Выдрин Д.И. Многопартийность «за» и «против» // Социально-политические науки, 1990. №9.
 • Гиггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления // Сравнительная социология: Хрестоматия. М., 1995.
 • Глухова А.В. Политические конфликты и кризисы. Консенсус и методы его достижения // Государство и право. 1993. № 6
 • Голосов Г.В. Пределы электоральной инженерии: «смешанные несвязанные» избирательные системы в новых демократиях // Полис. 1997. № 3.
 • Грачев М.Н. Политика, политическая система, политическая коммуникация. М., 1999.
 • Давыдов А.А., Чураков А.Н. Анализ процессов «входа»-«выхода» в социальных системах // Социс. 1999. №5.
 • Дай Т., Зиглер Л. Демократия для элиты (Введение в американскую политику) / Пер. с англ. М., 1984
 • Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1999. № 1
 • Даль Р. О демократии / Пер. с англ. М., 2000
 • Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политической свободы / Пер. с. нем. М., 2002
 • Дегтярев А.А. Политическая власть как регулятивный механизм социального общения //Полис.- 1996.- № 3.
 • Демократия / Сост. С. Сироткин. М., 2001
 • Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 1994.
 • Дурдин Д.М. «Образ» политического лидера и возможности его изменения // Полис. 2000. № 2
 • Дюверже М. Политические партиї. М., 2000.
 • Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М., 1997
 • Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ. М., 2001
 • Зиммель Г. Человек как враг // Избранное. М., 1996. Т. 2.
 • Зудин А.Ю. Истоки перемен: культурная трансформация «позднесоветского общества» // Мировая экономика и международные отношения. 1999. №4
 • Імідж та репутація політичної партії: аксіологічні основи та шляхи актуалізації [Текст] : монографія / В. О. Корнієнко, В. Д. Антемюк, О. В. Буряченко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 203 с.
 • Казанцев А.А. Политическая наука: проблема методологической рефлексии. Обзор круглого стола // Полис. 2001. № 6
 • Каменская Г.В., Родионов А.В. Политические системы современности. М., 1994. Гл. 1
 • Капустин Б.Г. Конец «транзитологии»? (О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия) // Полис. 2001. № 4
 • Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы (Размышления по поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении посткоммунистических трансформаций) // Полис. 2004. № 4
 • Карпова Н.В. Политическая социализация как элемент гражданской культуры // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология.2003. №1.
 • Кармазіна М. С. Політичні партії в Україні 2014 – 2017 рр. [Текст] : [дослідження] / Марія Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2018. – 165 с.
 • Качалов М.М. Системный структурный функционализм Габриэля Алмонда как методология сравнительного политического анализа // Вестник МГУ. Сер.12. Политические науки. 1997. №6.
 • Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы: Учебное пособие. – М., 1999.
 • Кіс Т. “Виборчі системи та їхні політичні наслідки” // Нова  політика.  1996р. № 2. Стр.22-33
 • Кіс Т. “Виборчі системи та їхні політичні наслідки” // Нова  політика.  1996р. №4. Стр.11-31.
 • Козер Л. Основы конфликтологии. СПб., 1999
 • Краснов Б.И.Теория власти и властных отношений//Социально-политический журнал.-1994.- № 6.
 • Кретов Б.И. Политологическая теория лидерства // Социально-гуманитарные знания. 2000. № 2
 • Кретов Б.И. Современные западные концепции лидерства // Социально-гуманитарные знания. 2000. № 4
 • Кретов Б.И. Типология лидерства // Социально-гуманитарные знания. 2000. № 3
 • Кудряшова Е.В. Лидер и лидерство: Исследование лидерства в современной западной общественно-политической мысли. Архангельск, 1996
 • Кузнецов И.И. Парадигма транзитологии (плюсы и минусы объяснительной концепции переходного периода) // Общественные науки и современность. 2000. № 5
 • Кузнецов К. Идея современного общества и государства. – Одесса, 1919.
 • Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: Учебное пособие. М., 1999
 • Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001.
 • Линц Х., Степан С. «Государственность», национализм и демократизация // Полис. 1997. №5.
 • Луман Н. Власть / Пер. с нем. М., 2001.
 • Лэш К. Восстание элит и предательство демократии / Пер. с англ. М., 2002
 • Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М., 1999.
 • Мельниченко В. “Виборчі системи у світовій політичній  практиці”  //  Віче.1997 р. №3. Стр.74-88.
 • Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях // Полис. 2002. № 1, 2
 • Михельс Р. Демократическая аристократия и аристократическая демократия // Социс. 2000, №1.
 • Моска Г. Правящий класс // Социс. 1994. №10, 12
 • Никитин А.Ф. Избирательное право. Избирательный процесс. М.,
 • О’Доннелл Г. Делегативная демократия // Пределы власти. 1994. №2/3
 • Пантэм Р. Чтобы демократия сработала / Пер. с англ. М., 1996.
 • Партологія [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / М. І. Обушний [та ін.] ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Донецький національний ун-т. – К. : Арістей, 2006. – 432 с.
 • Петро Н. Путь к многопартийности и законность // Общественные науки и современность, 1992. № 3.
 • Пивоваров Ю.С. Концепция политической культуры в современной науке // Политическая наука. Теоретико-методологические и историко-культурные исследования. М., 1996.
 • Політологія: історія та методологія [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; заг. ред. Ф. М. Кирилюк. – К. : Здоров’я, 2000. – 630 с.
 • Політологія [Текст] : підруч. для вищ. закл. освіти / А. Колодій [и др.] ; наук. ред. А. Колодій. – К. : Ельга-Н : Ніка-Центр, 2000. – 582 с.
 • Політологія: енциклопедичний словник [Текст] / [В. Денисенко та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук., проф. Володимира Мельника ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 404 с.
 • Політологія [Текст] : навч. посіб. / В. В. Холод. – Суми : Університетська книга, 2001. – 405 с.
 • Політологія [Текст] : підручник / [М. П. Требін та ін.] ; за ред. проф. М. П. Требіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2018. – 460 с.
 • Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – 9-те вид., перероб. і допов. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. – 369 с.
 • Політологія [Текст] : навч. посіб. / Олександр Горбач, Руслан Демчишак ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 259 с.
 • Практична політологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ніколаєнко Н. О. ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії та права, Каф. політології. – Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. – 321 с.
 • Попова О.В. Методика и техника эмпирических политических исследований: Учебно-методическое пособие. СПб., 2002.
 • Преснякова Л.А. Теория политической социализации // Политическая наука. 2002. №2
 • Примуш М. Політичні партії та їх фінансова діяльність // Нова політика, 2000. №2
 • Примуш М. Правова інституціоналізація політичних партій // Нова політика, 1999. № 6.
 • Психология конфликта. Хрестоматия / Сост. и общ. ред. Н.В. Гришиной. СПб., 2001
 • Рибаков А.В.  “Избирательное  право  и  избирательные  системы”  //   Полис, 1992 р. № 5-6. Стр. 113-122.
 • Ростоу Д.А. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис. 1996. № 5
 • Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманитарную социологию. М., 1998.
 • Соловьёв В. Значение государства // Сочинения: В 2 т. Т. 2. Чтения о богочеловечестве. Философская публицистика. – М., 1989.
 • Страус А., Корбин Д. Основы качественного исследования: Обоснованная теория. Процедуры и техники / Пер. с англ. М., 2001
 • Стрежнева М.В. Политическая культура в разных интерпретациях: анализ специфики понятия // Общественные науки и современность. 2002. №5.
 • Таагепера Р.,  Шугарт  М.С.  Описание   избирательных   систем   //   Полис. 1997 р. № 3. Стр. 114-136.
 • Тимошенко В.І. Мета держави (з історії політичної і правової думки) // Правова держава. Щорічник наук. праць. Ви. 11. – К., 2000.
 • Тимошенко В.І. Поліцейська держава: з історії політичної і правової думки // Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип. восьмий. – К., 1997.
 • Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України та Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст..). Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.
 • Тимошенко В.І. Синтетична теорія держави. (З історії політичної і правової думки) // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 14. – К., 2001.
 • Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – СПб., 1992
 • Тоталитаризм в Европе ХХ века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления / Руководители авторского коллектива Я.С. Драбкин, Н.П. Комолова, – М., 1996.
 • Турэн А. Социальные трансформации двадцатого столетия // Международный журнал социальных наук. 1998. № 23
 • Халипов В. Введение в науку о власти.- М., 1995.
 • Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. М., 2003
 • Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века / Пер. с англ. М., 2003
 • Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.
 • Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций / Пер. с англ. М., 1999
 • Элейзер Д.Дж. Сравнительный федерализм // Полис. 1995. №5

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус