Планування природоохоронних територій та екомереж

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Кричевська Д. А.ГрЕМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрЕМ-11сдоцент Кричевська Д. А.

Опис курсу

Метою дисципліни «Планування природоохоронних територій та екомереж» є ознайомлення студентів із процесом створення й функціонування територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) та екологічних мереж в Україні та світі, нормативними документами у галузі, особливостями державного управління, охорони та використання природоохоронних територій.

Отриманні знання і вміння важливі для фахівців, що працюватимуть в установах ПЗФ України, державних організаціях, що займаються  екологічним плануванням, моніторингом, інспектуванням.

Завдання

 • надати студентам знання про зміст головних міжнародних Програм, що діють у сфері захисту природних територій, стан сучасних глобальних мереж природоохоронних територій;
 • ознайомити із процедурою створення різних за призначенням об’єктів природно-заповідного фонду, особливостями їх функціонування, із Законами та нормативними документами України у галузі заповідної справи;
 • ознайомити із європейськими і національними підходами до планування структурних елементів екологічних мереж;
 • сформувати вміння аналізувати структуру ПЗФ та його розподілу на території держави за природно-географічними та адміністративно-територіальними одиницями, вміння аналізувати існуючі та планувати нові схеми регіональних та локальних екомереж.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • головні міжнародні конвенції у галузі територіальної охорони природи, законодавство України та основи державного управління у галузі заповідної справи, етапи проектування природоохоронних територій
 • знати основні положення та завдання Всеєвропейської екомережі, правові засади створення екомережі в Україні, структуру національної екомережі України, етапи проектування регіональних та локальних схем екомережі

 вміти:

 • вміти характеризувати систему категорій природно-заповідних територій за класифікацією МСОП, та структуру природно-заповідного фонду України
 • володіти методами аналізу функціонування окремих об’єктів природно-заповідного фонду України, методами оцінки репрезентативності та унікальності мережі об’єктів природо-заповідного фонду певного регіону
 • вміти характеризувати схеми екомереж різних територіальних рівнів, обґрунтовувати природоохоронний режим для різних структурних елементів екомережі

Рекомендована література

Базова:

 •  Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник / За редакцією М.Д.Гродзинського, М.П. Стеценка.- К.: Географіка,2003.- 306 с.
 • Заповідні території Львівщини: За ред. С.М. Стойко.- Львів ЗУКУ 2008, 152с.
 • Ковальчук А.А. Заповідна справа: науково-довідкове видання: Монографія. – Ужгород, Ліра, 2002. – 312 с.
 • Попович С.Ю. Природно-заповідна справа: навчальний посіб. – К.: Арістей, 2007. – 480 с.
 • Закон України “Про загальнодержавну Програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 47. – С.405-482.
 • Закон України “Про природно-заповідний фонд (ПЗФ) України” // Екологія і закон. Екологічне законодавство України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Книга 2. – С. 293-320
 • Protected Planet Report 2018.United Nations Environment Programme

 Допоміжна:

 • Горб К.М. Теорія та практика організації території особливої охорони. Навчальний посібник.- Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. – 56 с.
 • Грищенко Ю.М. Особливо охоронні території та охорона генофонду. Конспект лекцій. – Рівне: РДТУ, 2000. –30 с.
 • Добронравова В. Ф. Природоохранное обустройство территорий. — М.: Изд-во МГУП, 2005. — 225 с.
 • Екологічний атлас Львівщини. За ред.. Б.М. Матолича. Львів, 2007. – 67с.
 • Екологічний атлас України. – К.: «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 104 с.
 • Збереження біорізноманіття і створення екомережі. Інформаційний довідник. Марушевський Г.Б., Мельничук В. П., Костюшкін В.А.Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл. 2008
 • Конвенція про біологічне різноманіття // Екологія і закон. Екологічне законодавство України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Книга 2. – С. 494-516.
 • Мовчан Я.І. Національна екомережа. Екологічна енциклопедія: у 3 т. / Редколегія: А.В. Толстоухов та ін. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2007. – Т.2: Є-Н.С.327-328
 • Програма формування регіональної екологічної мережі Львівської області на 2007 -2015 роки. Затверджено рішенням Львівської обласної ради від 13.06.2007р.
 • Розбудова екомережі України/ Під ред.. Ю. Р. Шеляга – Сосонка. – К.: Програма розвитку ООН. Проект “Екомережі” , 1999.- 127с.
 • Кобеньок Г.В., Закорко О.П., Марушевський Г.Б. Збереження біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління річковими басейнами. Посібник для вчителів і громадських природних організацій. Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл. 2008. -201 с.
 • Формування регіональних схем екомережі (методичні рекомендації) / За ред. Ю.Р.Шеляга-Сосонко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004.-70с.
 • Методичні рекомендації щодо складу та змісту Проекту організації території природного заповідника та охорони його природних комплексів / Під ред. О.М. Селєзньова. – К.: ДП “Центр екологічного моніторингу України” при КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 61 с.
 • Методичні рекомендації щодо складу та змісту Проекту організації території біосферного заповідника та охорони його природних комплексів / Під ред. О.М. Селєзньова. – К.: ДП “Центр екологічного моніторингу України” при КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 82 с.
 • Методичні рекомендації щодо складу та змісту Проекту організації території націо­нального природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів / Під ред. О.М. Селєзньова. – К.: ДП “Центр еколо­гічного моніторингу України” при КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 88 с.
 • Методичні рекомендації щодо складу та змісту Проекту організації території регіона­льного ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів / під ред. О.М. Селєзньова. – К.: ДП “Центр екологічного моніторингу України” при КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 86 с.
 • Фурдичко О.І. Заповідна справа в Україні: підручник / О.І.Фурдичко, В.К. Сівак. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 336 с.
 • Заповідна справа. Практикум. Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” / укл. Мудрак О. В., Кравчук Г. І., Єлісавенко Ю. А., Дзюмак М. А. —– Вінниця : ВНАУ, 2011. — 96 с.

Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму