Планування природоохоронних і рекреаційних територій

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
324доцент Байцар А. Л.ГрФ-21с, ГрФ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38ГрФ-21сдоцент Байцар А. Л.
ГрФ-22сдоцент Байцар А. Л.

Опис курсу

Мета: вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та  компетенцій  щодо  положень  заповідної  справи,  ознайомлення  з основними  природними  комплексами  –  об’єктами  заповідування,  де спостерігаються найтісніші взаємозв’язки живого і неживого, органічного і неорганічного світу; всебічне ознайомлення студентів з особливостями планування та формування природно-охоронних та рекреаційних територій України.

Завдання: вивчення дисципліни передбачає:

 • набуття  знань  щодо  ролі  та  місця  заповідних  територій  в  житті  біосфери, законів заповідування  і  охорони  заповідних  територій ,   історію  і  стан  заповідної  справи  в  Україні  й  у  світі ,  природоохоронне,  наукове  і  виховне значення Червоної книги;
 • знання  класифікації  заповідних  територій  та  встановлення  характерних ознак,  переліку  дій  та  виду  господарської  діяльності,  що  не  суперечить положенням об’єктів природно-заповідного фонду;
 • ефективно використовувати матеріали заповідних територій різного рангу і  категорій  для  наукового  аналізу  екологічних  умов  регіонів  і прогнозування та моделювання екологічних ситуацій;
 • використання  матеріалів  заповідників  та  самі  заповідні  території  для здійснення  екологічної  освіти  та  екологічного  виховання  населення,  для природоохоронної діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • особливості формування природно-заповідного фонду;
 • методику та нормативну базу планування природно-заповідних територій ;
 • поняттєво –термінологічний апарат дисципліни.

вміти :

 • проводити реферування наукової літератури;
 • здійснювати пошук статистичної та довідкової інформації для прогнозування природно-географічних територій;
 • робити самостійний регіональний аналіз стану природно-заповідних та рекреаційних територій.

Рекомендована література

Основна

 • Горб К.М. Теорія та практика організації території особливої охорони: Навч. посіб. -Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. – 56 с.
 • Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи: Навч. посіб. – Рівне: РДТУ, 2000. – 239 с.
 • Заповідна справа в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. М.Д. Гродзинського, М.П. Стеценка. – К.: Географіка, 2003. – 306 с.
 • Ковальчук А.А. Заповідна справа: науково-довідникове видан­ ня. -Ужгород: підприємство “Ліра”, 2002. – 312 с.
 • Куражковский Л.Н. Заповедное дело в СССР. – Ростов: Изд-во Ростов, ун-та, 1977. – 160 с.
 • Лаптев И.П. Теоретические основьі охраньї природьі: основьі созологии. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1975. – 277 с.
 • Основи заповідної справи. – К.: Видавн.-поліграф. центр “Київ­ ський університет”, 2002. – 128 с.
 • Сівак В.К., Солодкий В.Д. Заповідна справа. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 208 с.
 • Солодкий В.Д., Товажнянський Л.Л., Масікевич Ю.Г., Білокінь М.В., Гринь С.О., Шапорєв В.П., Моісеєв В.Ф. Заповідна справа: Підручник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 288 с.
 • Товажнянський Л.Л., Масікевич Ю.Г., Солодкий В.Д. та ін. Управління природоохоронною діяльністю. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – 304 с.
 • Товажнянський Л.Л., Солодкий В.Д., Масікевич Ю.Г. та ін. За­ повідна справа: Навч. посіб. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – 240 с.
 • Фурдичко О.І., Сівак В.К., Солодкий В.Д. Заповідна справа в Україні: Підручник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 336 с.

Допоміжна

 • Андрієнко Т.Л., Попович С.Ю., Парчук Г.В. та ін. Програма Лі­ топису природи для заповідників та національних природних парків: Метод, посіб. / Під ред. д-ра біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко. – К.: Ака- демперіодика, 2002. – 103 с.
 • Бурда Р.І. Заповідна справа. Методичні вказівки до проведен­ ня практичних робіт для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІ-ІУ рівнів акредитації із спеціальності 6.070800 – “Екологія та охорона на­ вколишнього середовища”. – К.: Видавничий центр НАУ, 2005. – 35 с.
 • Бурда Р.І. Заповідна справа. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-І\/

рівнів акредитації з напряму 0708 “Екологія”. Спеціальність 6.070800″Екологія та охорона навколишнього середовища”. – К.: Видавничий центр НАУ, 2005. – 36 с.

 • Бурда Р.І. Наземні та водні екосистеми. Ландшафтна екологія. Заповідна справа. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації з напряму 0708 “Екологія”. Спеціальність 6.070800 – “Екологія та охорона навколишнього середовища”. – К.: Видавничий центр НАУ, 2005. – 38 с.
 • Бурда Р.І., Андрієнко Т.Л., Клименко О.М., Борисик Б.В. Запо­ відна справа. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІ-І\/ рівнів акредитації з на­ пряму 0708 “Екологія” (спеціальність 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього природного середовища”. – К.: Аграрна освіта, 2003. -9 с.
 • Дідух Я.П., Єрмоленко В.М., Крижанівська О.Т. та ін. Екологіч­ на стежка (методика, організація, характеристика модельної стежки “Лісники”) (Під ред. д-ра біол. наук, проф. Я.П. Дідуха). – К.: Фітосоціо- центр, 2000. – 88 с.
 • Концепція управління екологічною освітою в об’єктах природ­ но-заповідного фонду (основні засади та принципи). – К.: Фітосоціо- центр, 2002. – 22 с.
 • Методичні вказівки з ведення найпростіших спостережень в природі в Рівненському природному заповіднику. – Рівне: Вид-во Рів- нен. природ, зап-ка, 2000. – 47 с.
 • Методичні рекомендації щодо режиму збереження лісових екосистем на територіях природно-заповідного фонду України різних категорій / М.П. Стеценко, Л.П. Яременко, В.А. Парфенюк та ін. – К.: Вид-во Укр. фітосоціоцентру, 2003. – 56 с.
 • Пархісенко Л.В., Сесін В.А. Методичні рекомендації щодо про­ ведення естетичної оцінки території з метою заповідання. – К.: Держ. служба запов. справи Мінекоресурсів України, Еколого-натурал. центр, 2003. – 28 с.
 • Попович С.Ю., Корінько О.М. Методичні рекомендації до ви­ вчення дисципліни “Природно-заповідна справа” студентами денної форми навчання за напрямом 1304- “Лісове і садово-паркове госпо­ дарство”. – К.: Видавничий центр НАУ, 2005. – 27 с.
 • Попович С.Ю., Корінько О.М. Методичні рекомендації до ви­ вчення дисципліни “Природно-заповідна справа” студентами заочної форми навчання за напрямом 1304- “Лісове і садово-паркове госпо­ дарство”. – К.: Видавничий центр НАУ, 2005. -25 с.
 • Попович С.Ю., Корінько О.М., Гузій А.І., Парчук Г.В. Природно- заповідна справа. Програма навчальної дисципліни для підготовки фа­ хівців напряму 1304 “Лісове та садово-паркове господарство” в аграрних вищих навчальних закладах \\-\У рівнів акредитації.- К.: Аграрна о,світа, 2005.- 11 с.
 • Формування регіональних схем екомережі (методичні рекомен­дації) / За ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонко. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 71 с.
 • Чернявський М.В. Методичні вказівки для студентів лісогоспо­ дарського факультету з курсу “Природозаповідна справа”. – Львів: УкрДЛТУ, 1997.-25 с.

Інформаційні ресурси

 • Інтернет;
 • Бібліотеки:
  • Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАН України: вул. Стефаника, 2; тел. 274-43-72:
  • Львівська обласна наукова бібліотека: просп. Шевченка, 13; тел. 274-02-26;
  • Наукова бібліотека ЛНУ ім. Франка, метод. відділ: вул. Драгоманова, 17; тел. 296-42-41;
  • Центральна міська бібліотека ім Лесі Українки: вул. Мулярська, 2а; тел. 272-05-81.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус