Підприємницьке право

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Бек Ю. Б.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с, ГрХТ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ГРГ-11сдоцент Бек Ю. Б.
ГРГ-12сЯворський Р. І.
ГРГ-13сЯворський Р. І.
ГрХТ-11сдоцент Бек Ю. Б.

Опис курсу

Підприємницьке право України – одна з основних і професійно-орієнтованих дисциплін згідно з навчальним планом географічного факультету. Предметом вивчення даного курсу є законодавство про підприємницьвто, яке регулює відносини щодо заснування, здійснення та припинення підприємницької діяльності діяльності з урахуванням гелузвеої специфіки ведення готельно-ресторанного бізнесу Глибоке засвоєння студентами правових основ підприємництва є необхідною умовою формування кваліфікованих фахівців, зокрема. Для всестороннього засвоєння підприємницького права необхідні знання основ правознавства, менеджменту, достатніх для сприйняття категоріального апарату сфери підприємництва, розуміння джерел підприємницького права.

Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння студентами положень господарського законодавства; усвідомлення зростаючої ролі господарського права в умовах формування в Україні ринкової економіки; ознайомлення з порядком створення, діяльності та припинення суб`єктів господарювання у сфері готельно-ресторанного бізнесу; набуття студентами знань та навиків щодо загальних засад правового регулювання ведення готельноресторанного бізнесу.

Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є: ознайомити студентів з основними положеннями законодавства щодо ведення підприємницької діяльності в цілому та галузі готельно-ресторанного бізнесу зокрема; сприяти глибокому засвоєнню змісту правових актів, стимулювати до самостійної роботи з ними; ознайомити з системою господарського права і навчити використовувати її складові елементи при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; засвоїти теоретичні засади та практичні вміння правомірної поведінки у сфері готельно-ресторанного бізнесу; оволодіти нормами господарського права щодо державної реєстрації та діяльності суб’єктів готельноресторанного бізнесу; освоїти зміст основних юридичних категорій готельно-ресторанного бізнесу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: правове регулювання відносин підприємницької діяльності; особливості законодавчого регулювання правових режимів майна суб’єктів господарювання та підстав їх виникнення; правові засади державного регулювання господарської діяльності у сфері готельноресторанного бізнесу; джерела правового регулювання готельно-ресторанного бізнесу. основні організаційно-правові форми господарської діяльності у сфері готельноресторанного бізнесу. особливості сертифікації, стандартизації та ліцензування у сфері готельно-ресторанного бізнесу. правові засади захисту прав споживачів у сфері готельно-ресторанного бізнесу. особливості юридичної відповідальності суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу.

вміти: визначати поняття підприємницького права та розкривати організаційні форми господарської діяльності; визначати суб’єктів господарювання в Україні; аналізувати правове регулювання речових та договірних відносин у сфері господарювання та застосовувати відповідні положення практично; застосовувати відповідні положення у практичних ситуаціях, які виникають під час ведення готельно-ресторанного бізнесу

Рекомендована література

Нормативно-правові акти:

 • Конституція України.
 •  Господарський кодекс України.
 • Цивільний кодекс України.
 • Порядок надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. №297.
 • Порядок встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 803.
 • ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів.
 • ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщування.
 • ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація.
 • ДСТУ 3862:99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення.Базова:
 • Підприємницьке право: Навч. посіб. / Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М., Іваненко Л.М. – К. : Істина, 2001. – 480 с.
 • Підприємницьке право в схемах: загальна частина: Навч. посіб. / За заг. ред. С.І. Бевз / Бевз С.І. – К ПП «Фірма «Гранмна»., 2012. – 292 с.
 • Актуальні проблеми господарського права: навч. посіб. , за ред. В.С. Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 528с.
 • Актуальні проблеми господарського права: підручник. Особлива частина. / за ред. Щербини В.С., Рєзнікова В.В.. – К.: Ліра-К, 2018. – 672с.
 • Бервено С.Н., Яроцкий В.Л. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине. – Харьков: Право, 2001. -512с.
 • Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Правова єдність,2009. – 766с.
 • Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки: навч. посіб. – Київ: Юрінком Інтер, 2017. – 448с.
 • Виговський О.І. Новели акціонерного законодавства. Науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства». – К.: Юстиніан, 2009. – 880с.
 • Господарське право: підручник /Д.В. Задихайло, В.М. Пашков, Р.П. Бойчук та ін.; за заг. ред. Д.В. Задихайла, В.М. Пашкова. – Х.: Право, 2012. – 696с.Допоміжна:
 • Азімов Ч. Про приватне і публічне право // Право України. -1995. -№1.
 • Амельченко М.В. Захист прав суб’єктів господарювання в судовому процесі та у виконавчому провадженні. – Донецьк.: Дельта,2003.
 • Бек Ю.Б. Особливості правового режиму іноземних інвестицій у спеціальних економічних зонах України // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична літереатура,2002. – Вип. 16.
 • Бекерова Эльвира. Понятие и сущность лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№11.
 • Бекірова Ельвіна. Процедура ліцензування певних видів господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№6. 6. Боднар Т. Суб’єкти виконання договірного зобов’язання // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№6.Інформаційні ресурси:
 • Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 • Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Підприємницьке право

Завантажити силабус