Педосфера Землі (103, магістри)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Гаськевич В. Г.ГрНМ-21с-1, ГрНМ-21с-2, ГрНМ-21с-3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ГрНМ-21с-1професор Гаськевич В. Г.
ГрНМ-21с-2професор Гаськевич В. Г.
ГрНМ-21с-3професор Гаськевич В. Г.

Опис курсу

Мета: сформувати в студентів уявлення про педосферу Землі, її структуру, умови формування, склад, сучасний стан і особливості функціонування, екологічні функції педосфери, роль педосфери у житті людини, особливості взаємовідносин людини з педосферою, проблеми охорони ґрунтів і педосфери загалом.

Завдання дисципліни:

 • вивчення геосфер Землі, основних етапів їхнього формування;
 • вивчення структури педосфери Землі і їхньої характеристики;
 • висвітлення факторів і умов формування педосфери Землі;
 • вивчення біогеохімічного складу і системної організації педосфери;
 • вивчення екологічних функцій педосфери;
 • вивчення антропогенного впливу на педосферу, основних законів і проблем сучасного ґрунтознавства;
 • вивчення розвитку сучасного світового землеробства в контексті глобальних екологічних проблем;
 • вивчення проблем деградації і охорони педосфери Землі;
 • ознайомлення з законодавчою базою охорони педосфери.

Після завершення цього курсу студент

знатиме:

 • основні поняття про фази ґрунту і фізичні властивості ґрунтів;
 • вплив фізичних властивостей на ґенезу ґрунтів;
 • фізику твердої фази ґрунтів (гранулометричний, мікроагрегатний, структурно-агрегатний склад ґрунтів);
 • класифікацію елементарних ґрунтових частинок і класифікацію ґрунтів за гранулометричним складом;
 • водно-фізичні властивості ґрунтів (форми ґрунтової вологи, механізми руху води в ґрунті, водний баланс і водний режим ґрунтів тощо);
 • теплові властивості ґрунтів.
 • електрофізичні властивості і радіоактивність ґрунтів;
 • методи визначення фізичних властивостей ґрунтів;
 • сфери застосування результатів досліджень фізичних властивостей ґрунтів.

вмітиме:

 • володіти основними понятійними і термінологічними знаннями фізики ґрунтів;
 • володіти основними польовими і лабораторними методами визначення фізичних властивостей ґрунтів;
 • інтерпретувати результати польових та лабораторних досліджень з метою оцінки фізичного стану ґрунтів;
 • оцінювати характер антропогенного впливу на фізичні властивості ґрунтів і розвиток деградаційних процесів;
 • визначати і застосовувати шляхи покращення фізичних властивостей ґрунтів;

застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності.

Рекомендована література

 1. Красєха Є. Н. Педосфера: Монографія (електронний носій)
 2. Глобальная география почв факторы почвообразования.–М.: И-т географии АН СССР, 1991.–323 с.
 3. Дмитриев Е.А. Почва и почвоподобные тела.–М.: ГЕОС.–С. 215–233.
 4. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экологические функции почвы.–М.: Изд–во МГУ, 1986.–137 с.
 5. Добровольский Г.В. К истории термина педосфера // Почвоведение–2002.–№12.–С. 1520.
 6. Никитин Е.Д. О понятии “педосистема” // Почвоведение–1980.–№4.–С. 3-8.
 7. Роде А.А. Факторы почвообразования и почвообразова-
  тельный процесс // Генезис почв и современные процессы почвообразования.–М.: Наука.–С. 137-146.
 8. Таргульян В.О. Педосфера как поверхностно–планетарная оболочка // Почвоведение–1992.–№2.–С. 27-40.
 9. Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтотворення: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 400 с.

Допоміжна

 • Агропочвоведение / В.Д. Муха, Н.И. Картамышев, И.С. Кочетов, Д.В. Муха; Под ред. В.Д. Мухи. – М.: Колос, 1994. – 528 с.
 • Агроэкология / Под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. – 536 с.
 • Бегей С.В., Шувар І.А. Екологічне землеробство: Підручник. – Львів: Новий світ–2000, 2007. – 429 с.
 • Биологическая продуктивность и круговорот химических элементов в растительных сообществах / Отв. ред. Н.И. Базилевич, Л.Е. Родин. – Л.: Наука, 1971. – 313 с.
 • Вески Р.Э. Почвоведение и науки о биокосных системах // Почвоведение.–1982.–№12.–С. 18-25.
 • Гиляров М.С., Криволуцкий Д.А. Жизнь в почве. – М.: Молодая гвардия, 1985. – 191 с.
 • Дмитриев Е.А. Теоретические и методологические проблемы почвоведения.–М.: ГЕОС.–374 с.
 • Лаппо А.В. Биосфера Земли, ее границы и экогоризонты // Седикахиты на разных стадиях литогенза. –М. Наука.–С. 43-49.
 • Соколов И.А. Основные законы почвоведения // 100 лет генетического почвоведения.–М.: Наука.–С. 126-136.
 • Соколов И.А., Михайлов И.С. Педосфера и гидротермальный пояс // Почвоведение.–1992.–№2.–С. 41-48
 • Таргульян В.О. Экогенез и педогенез: расширение теоретической базы почвоведения // Вестн. МГУ. Сер. 17. Почвоведение.–1983.–№1.–С. 33-43.

Силабус: Педосфера Землі

Завантажити силабус