Педосфера Землі

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Гаськевич В. Г.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрОМ-11спрофесор Гаськевич В. Г.

Опис курсу

 

Мета курсу “Педосфера Землі”: сформувати в студентів уявлення про педосферу Землі, її структуру, умови формування, склад, сучасний стан і особливості фунціонування, екологічні функції педосфери, роль педосфери у житті людини, особливості взаємовідносин людини з педосферою, проблеми охорони ґрунтів і педосфери загалом.

 

Завдання курсу:

 • вивчення геосфер Землі, основних етапів їхнього формування;
 • вивчення структури педосфери Землі і їхньої характеристики;
 • висвітлення факторів і умов формування педосфери Землі;
 • вивчення біогеохімічного складу і системної організації педосфери;
 • вивчення екологічних функцій педосфери;
 • вивчення антропогенного впливу на педосферу, основних законів і проблем сучасного ґрунтознавства;
 • вивчення розвитку сучасного світового землеробства в контексті глобальних екологічних проблем;
 • вивчення проблем деградації і охорони педосфери Землі;
 • ознайомлення з законодавчою базою охорони педосфери.

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 • знати:
 • сучасні наукові уявлення про геосфери Землі і біосферу зокрема;
 • структуру педосфери і її основні характеристики;
 • фактори і умови формування педосфери;
 • біогеохімічний склад педосфери і біосферне значення гумусу;
 • екологічні глобальні та біогеоценотичні функції педосфери;
 • вертикальну і просторову організацію педосфери;
 • основні закони і проблеми сучасного ґрунтознавства;
 • глобальні проблеми сучасного землеробства;
 • особливості впливу людини на педосфери;
 • глобальні проблеми деградації та охорони педосфери;
 • основи законодавства щодо охорони педосфери.

 

 • вміти:
 • володіти понятійно-термінологічню базою спецкурсу “Педосфера Землі”;
 • аналізувати сучасні наукові теорії геосфер Землі;
 • аналізувати чинники формування педосфери Землі;
 • проводити аналіз та оцінку екологічних функцій педосфери;
 • визначати особливості функціонування системи “людина-педосфера”, проводити аналіз та оцінку таких взаємозв’язків;
 • оцінювати і аналізувати стан педосфери загалом і окремих територій зокрема;
 • застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Глобальная география почв факторы почвообразования.–М.: И-т географии АН СССР, 1991.–323 с.
 2. Дмитриев Е.А. Почва и почвоподобные тела.–М.: ГЕОС.–С. 215–233.
 3. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экологические функции почвы.–М.: Изд–во МГУ, 1986.–137 с.
 4. Добровольский Г.В. К истории термина педосфера // Почвоведение–2002.–№12.–С. 1520.
 5. Никитин Е.Д. О понятии “педосистема” // Почвоведение–1980.–№4.–С. 3-8.
 6. Роде А.А. Факторы почвообразования и почвообразовательный процесс // Генезис почв и современные процессы почвообразования.–М.: Наука.–С. 137-146.
 7. Таргульян В.О. Педосфера как поверхностно–планетарная оболочка // Почвоведение–1992.–№2.–С. 27-40.
 8. Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтотворення: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 400 с.

 

Допоміжна

 1. Агропочвоведение / В.Д. Муха, Н.И. Картамышев, И.С. Кочетов, Д.В. Муха; Под ред. В.Д. Мухи. – М.: Колос, 1994. – 528 с.
 2. Агроэкология / Под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. – 536 с.
 3. Бегей С.В., Шувар І.А. Екологічне землеробство: Підручник. – Львів: Новий світ–2000, 2007. – 429 с.
 4. Биологическая продуктивность и круговорот химических элементов в растительных сообществах / Отв. ред. Н.И. Базилевич, Л.Е. Родин. – Л.: Наука, 1971. – 313 с.
 5. Вески Р.Э. Почвоведение и науки о биокосных системах // Почвоведение.–1982.–№12.–С. 18-25.
 6. Гиляров М.С., Криволуцкий Д.А. Жизнь в почве. – М.: Молодая гвардия, 1985. – 191 с.
 7. Дмитриев Е.А. Теоретические и методологические проблемы почвоведения.–М.: ГЕОС.–374 с.
 8. Лаппо А.В. Биосфера Земли, ее границы и экогоризонты // Седикахиты на разных стадиях литогенза. –М. Наука.–С. 43-49.
 9. Соколов И.А. Основные законы почвоведения // 100 лет генетического почвоведения.–М.: Наука.–С. 126-136.
 10. Соколов И.А., Михайлов И.С. Педосфера и гидротермальный пояс // Почвоведение.–1992.–№2.–С. 41-48
 11. Таргульян В.О. Экогенез и педогенез: расширение теоретической базы почвоведения // Вестн. МГУ. Сер. 17. Почвоведение.–1983.–№1.–С. 33-43.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА