Палеогеоморфологія

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Іваник М. Б.ГРН-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРН-41доцент Іваник М. Б.

Опис курсу

Програму дисципліни «Палеогеоморфологія» розроблено відповідно до навчальних планів за напрямом підготовки 6.040104 «Географія».
Дисципліна «Палеогеоморфологія» є нормативною дисципліною циклу підготовки студентів з напряму «Географія». Курс «Палеогеоморфологія» присвячений відносно новій
галузі знань, яка досліджує форми рельєфу минулих геологічних епох і набуває все більшого як теоретичного, так і практичного значення для підготовки спеціалістів геолого-геоморфологічного і географічного профілю.
Мета – ознайомити студентів з основними формами давнього рельєфу і методами, які дають можливість їх реконструювати, а також оцінити роль давнього рельєфу у формуванні
родовищ корисних копалин.
Завдання:
1.Набуття теоретичних знань для вивчення давнього рельєфу Землі, ознайомлення з основними теоріями походження рельєфу і принципами його класифікації.
2.Ознайомлення з основними методами дослідження давнього рельєфу.
3.Подати основні закономірності розвитку давнього рельєфу і його роль у формуванні  корисних копалин.
4.Навчити студентів проводити палеогеографічні реконструкції рельєфу на різних вікових зрізах.

Рекомендована література

Базова
1. Барщевський М.Є. Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої / М.Є.Барщевський. – К.: «Обрії», 2003. – 378 с.
2. Веклич М.Ф. Палеогеоморфологія області Українського щита / М.Ф.Веклич. – К.: «Наукова думка», 1966. – 120 с.
3. Галицкий В.И. Основы палеогеоморфологии / В.И.Галицкий. – К.: «Наукова думка», 1980. – 220 с.
4. Герасимов И.П. Три главных цикла в истории геоморфологического этапа развития Земли / И.П. Герасимов // Геоморфология. – 1970. – № 1. – С. 19-27.
5. Герасимов И.П. Новые пути в геоморфологии и палеогеографии. – М.: «Наука», 1976. – 400 с.
6. Герасимов И.П. Геоморфологический этап в развитии Земли / И.П.Герасимов, Ю.А.Мещеряков // Изв. АН СССР, сер. геогр. – 1964. – № 6. – С. 3-12.
7. Короновский Н.В. Геология / Н.В.Короновский, Н.Я.Ясаманов. – М.: Академия, 2003. – 467 с.
8. Проблемы палеогеоморфологии // Материалы IV пленума Геоморфологической комиссии. – М.: «Наука», 1970. – 317 с.
9. Сваричевская Э.К. Эволюция рельефа и время / Э.К. Сваричевская, Ю.П. Селиветров. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1984. – 162 с.
10. Свиточ А.А. Палеогеография: Учебник для студ. / А.А.Свиточ, О.Г.Сорохтин, С.А.Ушаков; [под ред. Г.А.Сафьянова]. – М.: Академия, 2004. – 442 с.
11. Славин В.И. Методы палеогеографических исследований / В.И.Славин, Н.А.Ясманов. – М.: «Недра», 1982. – 253 с.
12. Сорохтин О.Г. Развитие Земли / О.Г. Сорохтин, С.А.Ушаков. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – 560 с.
13. Сорохтин О.Г. Глобальная эволюция Земли: монография / О.Г. Сорохтин, С.А.Ушаков. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 179 с.
14. Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов / В.Е.Хаин. – М.: «Научный мир», 2001. – 604 с.
15. Хаин В.Е. Историческая геология: учебник для вузов. / В.Е.Хаин, Н.В.Короновский, Н.А.Ясаманов.. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 307 с.
16. Чернов А.В. Историческое землеведение (Палеогеография) / А.В.Чернов. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 154 с.
17. І.Сіренко, М.Іваник. Палеогеоморфологія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – 432с.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА