Основи готельного і ресторанного господарства (каф ГРСтаХТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Пандяк І. Г.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Основи готельного і ресторанного господарства» є формування у студентів узагальнюючого розуміння основ гостинності, оволодіння професійними знаннями, навичками та вміннями щодо організації виробничих процесів у закладах готельного і ресторанного господарства.

Завдання та цілі дисципліни «Основи готельного і ресторанного господарства»:

 • ознайомлення з основами гостинності, як морально-етичної, соціо-культурної та комерційної діяльності;
 • систематизація знань з еволюції, сучасного розвитку готельного і ресторанного господарства в Україні та світі;
 • набуття знань і вмінь пов’язувати наукові та нормативні положення з сучасною практикою галузі;
 • ознайомити студентів з основними факторами, що впливають на розподіл підприємств готельного і ресторанного господарства на типи та категорії;
 • набуття знань з організації приміщень та обладнання у підприємствах готельного і ресторанного господарства.

Після завершення курсу студент

знатиме:

 • понятійний апарат діяльності у готельно-ресторанній сфері;
 • сутність послуг гостинності;
 • історію та сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності;
 • виробничі можливості, виробничу функцію та ефективність технологічної системи виробництва у сфері гостинності;
 • класифікацію закладів готельного і ресторанного профілю;
 • нормативно-правову базу індустрії гостинності;
 • функціональну організацію приміщень підприємств готельного і ресторанного господарства;
 • кадрове забезпечення підприємств сфери гостинності..

вмітиме:

 • використовувати основи організації в діяльності готельних і ресторанних підприємств;
 • аналізувати нормативно-правове і технологічне забезпечення у сфері гостинності;
 • аналізувати сучасні підходи до класифікації підприємств готельного і ресторанного господарства;
 • характеризувати структуру організації внутрішнього простору закладів гостинності;
 • аналізувати використовуване обладнання у закладах готельного та ресторанного типу;
 • характеризувати штат працівників та їхні обов’язки у закладах гостинності.

Рекомендована література

Основна

 • Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства: навчальний посібник / В. В. Архіпов, В. А. Русавська. – 2-е вид. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 279 с.
 • Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : підручник / Пыд ред. Н. П’ятницька, А. Мазаракі та ін.;; М-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 579 с.
 • Організація готельного господарства: навчальний посібник / О. Головко та ін.; М-во освіти і науки України, Мукачівський держ. ун-т. – К. : Кондор, 2011. – 408 с.
 • Основи готельно-ресторанної справи : навчальний посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 288 с.
 • Мальська М. П. Організація готельного обслуговування : підручник / М. П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – К. : Знання, 2011. – 366 с.
 • Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Уч. пособие.-К.: Дакор, 2006.-288 с.
 • Ковешніков В.С. Організація готельно – ресторанної справи: навчальний посібник / В.С. Ковешніков, М.П. Мальська, Х.Й. Роглєв.-К.: Кондор, 2015.-752с.
 • Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник/ – К.: Кондор, 2005. – 408 с.
 • Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Підручник для вищих навчальних закладів. К.: „Альтепрес”, 2009. – 446 с.
 • Тимохина Т. Л. Организация административно-хозяйственной службы гостиницы. Учебное пособие. / Т.Л. Тимохина – М.: ИД ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2008. – 352 с.
 • Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник. -М.: ЮНИТИ, 1999.-463 с

Додаткова 

 • Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация.- К.: ВИРА-Р, Альтепрес, 2001.-208 с.
 • Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму. Навчальний посібник. / В. М. Козинець. – К.,Кондор. 2006
 • Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. / Ю. Ф. Волков – Ростов на Дону: Фенікс, 2003.
 • Готельне господарство. Збірник законодавчих актів та нормативних документів. – К., 2005
 • Джон Р. Уокер. Управление гостеприимством. Вводный курс. Перевод с английского. Юнити. М., 2006
 • Журнал «Гостиничное дело»
 • Журнал «Гостиничный и ресторанный бизнес»
 • Журнал «Отельєр»
 • Журнал «Отель»
 • Журнал «Туризм и курортное дело»
 • Кабушкин Н. И. Менеджмент гостиниц и ресторанов. / Н. И. Кабушкин, Г. А. Бондаренко. – Мн.: Новое издание, 2002. – 368 с.
 • Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. / Ф. Котлер. – М.: Юнити, 2000.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. / О.О. Любіцева – К.: Альтерпрес, 2002
 • Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебное пособие. / Ляпина И.Ю.– М. 2001
 • Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посібник / Під заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-460 с.
 • Мичелли Дж. А. Ritz-Carlton: золотой стандарт гостиничного бизнеса нового тысячилетия / Джозеф Мичелли; пер. с англ. В.С. Иващенко. – М. : Эксмо, 2009. – 320 с.
 • Пфлегер Андреа. Отель. Как выстроить дело с нуля допяти звёзд / Пер. с нем. О.В. Барышевовой. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. – 239с.
 • Туризм и гостиничное хозяйство: Уч. пособие/ Л.П. Шматько.-М: ИКЦ „МарТ”, 2003.-352 с.
 • Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. проф. Чудновского А.Д. – М.: 2000.
 • Туристична діяльність в Україні: Нормативно – правове регулювання / Упор. О.М. Роїна. -К.: КНТ, 2006.-464 с.
 • Управління сучасним готельним комплексом: Навч. пос. / За ред. С.І. Дорогунцова. -К.: Ліра-К, 2005.-520 с.
 • Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. – Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002.
 • Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. – К.: Дніпро, 2000
 • Филипповский Е.Е. Экономика и организация гостиничного хозяйства. / Е.Е. Филипповский, Л.В. Шмарова. -М.: Финансы и статистика, 2005.-176 с.
 • Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі: Навч. посібник / За заг. ред. Л.С. Трофименко і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-370 с.
 • Архіпов В.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані. / В.В. Архіпов, Т.В. Іванникова, А.В. Архіпова – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 382 с.
 • Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства. Навч. пос. / В.В. Архіпов. – К.: Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. – 280 с.
 • Архіпов В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства. / В.В. Архіпов, В.А. Русавська. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 342 с.
 • Ахрапоткова Н. Б. Справочник официанта, бармена. Учеб. пос. / Н. Б. Ахрапоткова– М.: – 272 с.
 • Завадинська О.Ю. Організація ресторанного господарства за кордоном: Навчальний посібник. / О. Ю. Завадинська, Т. Є. Литвиненко. – К.: КНТЕУ, 2004. – 365 с.
 • Кучер Л.С. Технология приготовления коктейлей и напитков: Профессиональное образование. Учеб. пос. / Л. С. Кучер. – М.: 2005. – 352 с.
 • Литвиненко Т.Є. Організація виробництва у громадському харчуванні: Опорний конспект лекцій / Т.Є. Литвиненко. – К.: КНТЕУ, 2002. – 235 с.
 • Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. Навчальний посібник. / Л.І. Нечанюк, Н.О. Телеш. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
 • Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник для вищ. навч. закл. / За ред. П’ятницької Н. О. – 2-ге вид. перероб. та допов.– К.: Центр учбової літератури, 2011 – 584 с.
 • Мостова, Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства : навч. посіб. / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. – К. : Ліра-К, 2010. – 388 с.

Силабус:

Завантажити силабус