Основи готельного і ресторанного господарства

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148ГРГ-11сГаталяк О. М.
ГРГ-12сГаталяк О. М.
ГРГ-13сГаталяк О. М.

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є:

 • особливості організації готельного господарства в Україні та за кордоном;
 • основні фактори, що впливають на розподіл підприємств готельного і ресторанного господарства на типи та категорії;
 • організація приміщень у підприємствах готельного і ресторанного господарства:
 • основи організації підприємств ресторанного господарства при засобах розміщення;
 • нормативно-правове регулювання діяльності закладів готельно-ресторанного профілю;
 • еволюція закладів готельного і ресторанного профілю;
 • структура кадрового забезпечення закладів готельного і ресторанного профілю;
 • обладнання закладів готельного і ресторанного профілю;
 • організація обслуговування клієнтів у підприємствах готельного і ресторанного господарства різних типів та категорій;
 • організація праці в готельному господарстві;
 • організація виробничого процесу в підрозділах підприємства готельного господарства, та його контроль;
 • основи організації закладів ресторанного господарства як ланки з надання послуг;
 • організація постачання закладів ресторанного господарства;
 • організація складського й тарного господарства;
 • загальні принципи організації систем обслуговування у сфері ресторанного господарства;
 • характеристика та класифікація видів, методів та форм обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства.

Міждисциплінарні зв’язки: основи туризмознавства, основи економіки, світове готельне і ресторанне господарство.

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи готельного і ресторанного господарства” є  формування у студентів – майбутніх фахівців індустрії гостинності узагальнюючого розуміння організації готельного і ресторанного господарства на світовому, національному та виробничому рівнях.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи готельного і ресторанного господарства” є ознайомити майбутніх фахівців індустрії гостинності з термінологією, понятійним апаратом готельного господарства і забезпечити його засвоєння студентами; сформувати у студентів системи знань у сфері теоретичних, методичних основ діяльності у сфері готельного і ресторанного господарства; забезпечити вироблення вмінь та навичок впровадження і використання виробничих особливостей діяльності в практиці роботи підприємства готельної сфери; забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

понятійний апарат діяльності у готельній і ресторанній сфері; виробничі можливості, виробничу функцію та ефективність технологічної системи виробництва у готельній і ресторанній сферах

вміти:

використовувати основи організації в діяльності готельних і ресторанних підприємств; уміти проводити аналіз технологічних процесів у готельній і ресторанній сфері; визначати характер нововведень у готельній і ресторанній сфері

Рекомендована література

Нормативна:

 1. ГОСТ 28681.2-95 Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-прав. актів / Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
 2. ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги. (чинний від 01.07.2004).
 3. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів. (чинний від 01.07.2004)
 4. ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення. (чинний від 01.10.2006)
 5. Про внесення змін до Закону України „Про туризм”: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2003. – №244. – 25.12.2003.
 6. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: Наказ Держтурадміністрації України від 16.03.2004 №19.
 7. ДСТУ 4281: 2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація.

Основна

 • Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Уч. пособие.-К.: Дакор, 2006.-288 с.
 • Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2009.- 472 с.
 • Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник/ – К.: Кондор, 2005. – 408 с
 • Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Підручник для вищих навчальних закладів. К.: „Альтепрес”, 2009. – 446 с.
 • Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. проф. В.К.Федорченка; Л.Г.Лук”янова, Т.Т. Дорошенко, І.М.Мініч.-К.: Вища шк., 2001.-237 с.
 • Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебник.-М.: ЮНИТИ, 1999.-463 с.
 • Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування: наказ Міністерства економіки з питань Європейської інтеграції України від 27.07.2002 p., № 219.
 • Межгосударственный стандарт 20523-97. Услуги общественного питания. Общие требования.
 • Черевко О.І. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері ресторанного бізнесу / О.І. Черевко, Л.П. Малюк, Г.В. Дейниченко. – X. : Фавор ЛТД, 2003.-440 с.
 • Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства / В.В. Архіпов. – К. : Інкос, 2007- 280 с.
 • Акопій В.В. Організація і технологія надання послуг / В.В. Акопій. – К. : Академія, 2006.-312 с.
 • Белошалка М.И. Технология ресторанного обслуживания / М.И. Белошапка. – М. : Академия, 2006. – 224 с.
 • Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров / В.И. Богушева. – Ростов : Феникс, 2002. – 402 с.
 • Браун Т. Хеппер К. Настольная книга официанта / Т. Браун, К. Хеппер. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 230 с,
 • Завадинська О.Ю. Организация ресторанного господарства за кордоном: навч. посіб. / О.Ю. Завадинська, Т.Є. Литвиненко. – К.: КНТЕУ, 2003. – 89 с.
 • Ресторанный сервис. Основы международной практики обслуживания для профессио­налов и начинающих / Л. Зигель, С. Зигель, Р. Летер та ін. – М. : Центр полиграф, 2003. – 210с.
 • Карл Уильям Л. Организация обслуживания на предприятиях массового питания / Карл Уильям Л. – М.: Сирин, 2002. – 115 с.

Додаткова

 • Байлик С.И.Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация.- К.: ВИРА-Р, Альтепрес, 2001.-208 с.
 • В.М. Козинець Безпека життєдіяльності у сфері туризму. Навчальний посібник. Кондор. К., 2006
 • Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – Ростов на Дону: Фенікс, 2003.
 • Готельне господарство. Збірник законодавчих актів та нормативних документів. – К., 2005
 • Джон Р. Уокер. Управление гостеприимством. Вводный курс. Перевод с английского. Юнити. М., 2006
 • Журнал «Гостиничное дело»
 • Журнал «Гостиничный и ресторанный бізнес»
 • Журнал «Отел`єр»
 • Журнал «Отель»
 • Журнал «Туризм и курортное дело»
 • Кабушкин Н.И., БондаренкоГ.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов.- Мн.: Новое издание, 2002. – 368 с.
 • Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. – М.: Юнити, 2000.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: Альтерпрес, 2002
 • Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебное пособие. – М. 2001
 • Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посібник / Під заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-460 с.
 • Мичелли Дж. А. Ritz-Carlton: золотой стандарт гостиничного бизнеса нового тысячилетия/ Джозеф Мичелли; пер. с англ. В.С. Иващенко.- М. : Эксмо, 2009. – 320 с.
 • Пфлегер Андреа. Отель. Как выстроить дело с нуля допяти звёзд / Пер. с нем. О.В. Барышевовой. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. – 239с.
 • Туризм и гостиничное хозяйство: Уч. пособие/ Л.П. Шматько.-М: ИКЦ „МарТ”, 2003.-352 с.
 • Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник /Под ред. проф., д.э.н. Чудновского А.Д./ – М.: 2000.
 • Туристична діяльність в Україні: Нормативно – правове регулювання / Упор. О.М. Роїна.-К.: КНТ, 2006.-464 с.
 • Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посібник/ За ред. С.І. Дорогунцова.-К.: Ліра-К, 2005.-520 с.
 • Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. – Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002.
 • Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. – К.: Дніпро, 2000
 • Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства.-м.: Финансы и статистика, 2005.-176 с.
 • Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі: Навч. посібник/ За заг. ред. Л.С. Трофименко і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-370 с.

Інформаційні ресурси

 • smollhotels.com.ua
 • hihostels.com.ua
 • premier-hotels.com.ua
 • google.com.ua
 • Galileo.kiev.ua/ntws
 • counter.ru

Силабус:

Завантажити силабус