Основи фізіології та гігієни харчування

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Філь М. І.ГРГ-21с, ГРГ-22с, ГРГ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРГ-21сФіль М. І.
ГРГ-22сФіль М. І.
ГРГ-23сФіль М. І.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Основи фізіології та гігієни харчування» є придбання студентами необхідного комплексу знань та вмінь, а також навичок для наступної виробничої та дослідницької роботи в харчовій галузі.

Формування у студентів системи знань щодо:

– впливу їжі та її компонентів на функціонування основних фізіологічних систем організму;

– біологічно активних речовин, здатних підвищувати імунітет;

– шляхів харчування спрямованих на підвищення імунітету; – нових прогресивних технологій виробництва продуктів оздоровчого харчування та біологічно активних добавок (БАД) з різної рослинної сировини;

– основних процесів, що відбуваються під час виробництва нових БАД;

– асортименту традиційних та нових продуктів імуномодулюючої дії та їх конкурентоспроможності, нового покоління продуктів імуномодулюючої дії, що є на міжнародному ринку та в Україні, перспектив їх виробництва;

– навичок з виробничої та дослідницької роботи в харчовій галузі, необхідних для ефективної інженерної діяльності за спеціальністю.

У результаті вивчення дисциплін студент повинен знати:
– основні поняття про імунітет та продукти харчування, що здатні його підвищувати;

– функції і процеси життєдіяльності організму в цілому, його органів, тканин, клітин;

– особливості перетворення в організмі людини нутрієнтів їжі на енергію та структурні елементи тіла, вплив характеру харчування на стан здоров’я, оптимальні норми харчування відповідно до стану організму за конкретних умов існування;

– особливості впливу аліментарного фактора на організм людини і заходи щодо попередження захворювань і зміцнення здоров’я та збільшення тривалості активного життя шляхом впровадження принципів раціонального харчування і вимог до якості і безпеки споживаних харчових продуктів;

– нові високі технології отримання продуктів оздоровчого харчування, які зберігають всі вітаміни та інші БАР; – асортимент та основні показники якості БАД та продуктів оздоровчого харчування;

вміти раціонально складати добові раціони в домашньому та масовому харчуванні на основі знань про БАР, що підвищують імунітет, та рекомендацій МОЗ України, використовуючи традиційну сировину (фрукти, овочі, ягоди, соки з них) та нетрадиційну сировину продукти бджільництва, лікарсько-технічну сировину); визначати вміст БАР, що сприяють підвищенню імунітету; – створювати нові продукти оздоровчого харчування з високим вмістом вітамінів, природних імуномодуляторів та ін.

Рекомендована література

Базова:

 • Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування : Підручник. Затв. МОНУ для студ. ВНЗ / Н. М. Зубар. – К : ЦУЛ, 2010. – 336 с.
 • Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. посіб: У 2 ч. – Ч. ІІ. Основи гігієни та безпеки харчування /О.М. Царенко, М.І. Машкін, Л.Ф. Павлоцька та ін. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 278 с.
 • Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів: Навчальний посібник / Л.Ф.Павлоцька, Н.В.Дуденко, Л.Р.Димитрієвич. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 441 с.
 • Смоляр В.І. Харчова експертиза / В.І.Смоляр В.І. – К.: Здоров’я, 2005. – 448 с.
 • Плахотін В.Я. Теоретичні основи харчових виробництв / В.Я.Плахотін, І.С.Тюрікова, Г.П.Хомич. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с.
 • Химический состав пищевых продуктов. Книги 1,2. Под ред. И.М. Скурихина и М.Н. Волгарева. – М.: Агропромиздат, 1987. – 355 с.
 • Гигиена питания: Учебное пособие для аудиторной работы студентов медицинского вуза / Л.Г. Климацкая. – Красноярск: типография КрасГМУ, 2009. – 118 с.

Допоміжна:

 • Павлоцкая Л.Ф. Пищевая и биологическая ценность и безопасность
  сырья и продуктов его переработки / Л.Ф. Павлоцкая, Н.В. Дуденко, В.В. Евлаш. – К.: Фирма «Инкос», 2007. – 287 с.
 • Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв / А.К. Запольський, А.І.Українець. – К.: «Вища школа», 2005. – 423с.
 • Журавская Н.И. Исследование и контроль качества мяса и мясопродуктов Н.И. Журавская, Л.И. Алехина, Л.М. Отряшенко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 295 с. 11.Окостів О.М. Лікування хвороб внутрішніх органів / О.М. Окостів // Мінськ. Вишейша школа, 1997.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус