Основи економічної екології

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Рожко І. М.Грфм-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Грфм-51доцент Рожко І. М.

Опис курсу

Мета. Навчальний курс „Основи економічної екології” має на меті формування у студентів еколого-економічного світогляду та надання їм відповідних знань

Завдання:

1.Сформувати у студентів стійкі знання з теорії економічної екології

 1. Навчити студентів оцінювати і передбачати масштаби завданої шкоди довкіллю в результаті нераціонального використання природних ресурсів.
 2. Ознайомити студентів із методами еколого-економічних оцінок різних видів природних ресурсів та шляхами відтворення природних ресурсів.
 3. Розкрити суть основних економічних категорій, які тісно пов’язані з екологічними категоріями для пошуку і обґрунтування заходів природоохоронного характеру.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:тенденції природокористування у світі та Україні; основні питання теорії і практики економічної екології, принципи еколого-економічної оцінки природних ресурсів і пошуку економічних механізмів досягнення їх раціонального використання; способи виявлення негативного впливу господарської діяльності на довкілля та процедури створення економічного механізму відновлення деградованої природи.

вміти:втілювали в життя принципи раціонального природокористування і створювали передумови для формування в населення елементів сучасного світогляду і розуміння важливості та необхідності ощадливого поводження себе в навколишньому природному середовищі; професійно виконувати еколого-економічний аналіз та практично застосовувати економічні важелі регулювання охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів.

Рекомендована література

Базова

 1. Туниця Ю.Ю. Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 298 с.
 2. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов. Учебник для ВУЗов – М.: Аспект пресс, 1998. –319 с.
 3. Тупыця .Ю.Ю. Эколого-экономическая эффективность лесопользования – М., 1988.
 4. Макарова Н. С., Гармідер Л. Д., Михальчук Л. В. Економіка природо­користування: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 322с.
 5. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі. – К.: 2003. – 128с.
 6. Паламарчук В. О. Коренюк П. І. Економіка природокористування: Навч. посібник. – Запоріжжя: Дике Поле, 2003. – 408с.
 7. Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування: Навч. посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2004. – 248с.
 8. Синякевич І.М. Економіка природокористування: Навч. посібник. –К.: ІЗМН, 19996. – 156с.
 9. Топчиев А. Г. Геоэкология: географические основы природопользования. – Одесса: Астропринт, 1996. – 392 с.
 10. Царенко О. М., Нєсвєтов О. О., Кабацький М. О. Основи екологій та економіка природокористування. – Суми: Університетська книга, 2001. – 326с.

Допоміжна

 1. Білявський Г. О., Бутченко Л. І., Навроцький В. М. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.
 2. Гілецький Й. P. Мінеральні ресурси України / Географія України. – К.: Знання, 2005. – 312 с.
 3. Географічна енциклопедія України: В 3-х т. / Редкол.: О.М. Маринич (відп. ред.) та ін. – К.: Українська Радянська Енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1989.
 4. Сайко В.Ф. Наукові підходи щодо раціонального землекористування в умовах здійснення аграрної реформи // Вісн. аграр. науки: Наук.-теорет. журн. – 2000. – № 5. – К.: УААН. – С. 5–10.
 5. Статист. зб. Регіони України: У 2 ч. / За ред. О. Г. Осауленко. – К.: Держкомстат, 2009.

 

Інформаційні ресурси

 1. Податковий кодекс України, // zakon.rada. gov.ua.
 2. Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 р. № 187 // zakon.rada. gov.ua. – 25 с.
 3. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” (затверджений постановою Верховної Ради від 16 жовтня 1992 р. № 2708-ХІІ; із змінами, внесеними згідно із Законами від 28.02.1995 р. № 75/95-ВР і від 03.06. 2004 р. № 1745-IV) // zakon.rada.gov.ua. – 20 с.
 4. Загальнодержавна програма використання та охорони земель // zakon.rada.gov.ua. – 29 с.
 5. Закону України ”Про меліорацію земель” від 14 січня 2000 року № 1389–XIV// zakon.rada.gov.ua. – 31 c.
 6. Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 року № 962-ІV // zakon.rada.gov.ua.
 7. Закон України Про природно-заповідний фонд України від 16 червня 1992 р. № 34 // zakon.rada.gov.ua.
 8. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (затверджено Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР) // zakon.rada.gov.ua. – 53 с.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА