Основи екології

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Назарук М. М.ГРО-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГРО-11професор Назарук М. М.

Опис курсу

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3 Галузь знань

01 Освіта __

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

(шифр і назва)

Модулів – Спеціальність:

014 Середня освіта (географія)

 

Рік підготовки
Змістових модулів – 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин –  90 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32  год.  год.
Практичні, семінарські
32 год.  год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
26  год.  год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:
іспит  

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 40% і 60%

для заочної форми навчання –

Мета. Навчити студентів методології екологічних досліджень.

Завдання:

  1. Довести до студентів теоретичні засади екології як науки і навчальної дисципліни
  2. Довести до студентів методику екологічних досліджень

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

причини та наслідки локальних, регіональних, глобальних екологічних криз;

основні положення та структуру екології;

особливості будови біосфери, закономірності її функціонування;

роль взаємозв’язків усіх природних процесів та явищ.

вміти:

використовувати Закон України “Про охорону довкілля”,

знаходити шляхи до поліпшення екологічної ситуації;

ефективно користуватися екологічними довідниками, національними законодавчими і нормативними документами;

вести природоохоронну роботу серед населення;

робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій.

Рекомендована література

Базова

  1. Основи соціоекології: навч. посіб./ за редакцією Г.О.Бачинського. – К.: Вища школа, 1995 – 238с.

 

Допоміжна

  1. Гирусов О.В ОсновьІ социальной екологии / Учебн. Пособ. –М.:РУДН. 1998. -172 с.
  2. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. -Львів, 1997. – 256с.
  3. Марковим Д.Ж. Социальная екология. – М., 1997
  4. Назарук М.М. Основи екології та соціоекологія. Навч.посіб.- Львів: Афіша. 2000. -256 с..
  5. Салтовський О.І. Основи соціальної екології/У Курс лекцій -К.: МЛУ 11,1997. – 168 с.

 

  1. Інформаційні ресурси

 

http://www.menr.gov.ua/  [Міністерство охорони навколишнього природного середовища України]

http://www.ekologia.lviv.ua/ [Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області]

http://ecopravo.lviv.ua/  [Львівська ГО «Екоправо»]

http://www.unep.org/  [Программа ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП)]

http://climatechange.su/  [Інститут глобального клімату й екології Росгідромета].

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму