Організація природокраєзнавчих маршрутів

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Рожко І. М.ГРО-41, ГРО-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724ГРО-41доцент Рожко І. М.
ГРО-42доцент Рожко І. М.

Опис курсу

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3 Галузь знань

01 Освіта

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

)
Модулів – 1 Спеціальність:

___104 Середня освіта (Географія )_

 

Рік підготовки
Змістових модулів – 2 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин 90 –
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1,5

самостійної роботи студента –3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

________бакалавр_________

 

24 год.  год.
Практичні, семінарські
24 год.  год.
Лабораторні
0 год.  год.
Самостійна робота
42 год.  год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:
залік залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання –32

для заочної форми навчання –

Рекомендована література

Базова

 1. Байтеряков О.З. Загальна характеристика туристичних ресурсів України // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя (матеріали міжнародної науково-практичної конференції) – Херсон. Херсонський держ. пед. ун-т. – 1998. – С. 185-187
 2. Конох А.П., Товстопятко Ф.Ф., Некрасов С.А. Туризм: Навч. пос. для студентів вищих навч. закладів. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005 – 135 с.
 3. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота – К. Вища школа, 1995
 4. Наровлянський О.Д., Наровлянська М.Д., Пустовойт В.О. Шкільний туризм . – К .: Шкільний світ – 2009..
 1. Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України / Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 року № 237 // Спортивний туризм. – К.: Федерація спортивного туризму України. – 2006. – № 9 – С. 36-57.
 2. Екологічна освіта учнів у позашкільних закладах // Рідна школа. – 2001. – №5 – с. 13-1
 3. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм. – К.: Вища школа, 1994. – 190с.
 4. Обозний В.В. Краєзнавча підготовка вчителя: теоретичні і організаційно-практичні аспекти / За ред. проф. Л.П.Вовк. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. – 254с.
 5. Огієнко Н.М. Дидактичні умови ефективного використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. / Інститут педагогіки АПН України, 1997. – 202с. . Русова С. Краєзнавство в народній школі // Шляхи виховання і навчання. – Львів, 1993. – VІІрічник. – Кн.1. – 28 с.

 

Допоміжна

 1. Вечерський В.В. Загальні відомості про історико-культурні ресурси в туристичних регіонах України //Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 2. – К: ЧП Кармаліта. – 1999. – С. 99-122.
 2. Вихристенко Б.І. Сучасний стан і завдання розвитку туристичної галузі України // Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 1. – К: КМ-Трейдинг”. – 1998. – Частина перша. – С11-18.
 3. Ганопольский В.І. Уроки туризму .- К .: Шкільний світ.-2004.
 4. Гетьман В.І. Екотуризм в національних парках // Екологічний вісник. – 2002. – №7-8 – с. 24-28
 1. Шелегеда В.І. Вивчення та збереження біологічної різноманітності в еколого-краєзнавчих гуртках станції юних туристів. / Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної «Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – с.595 – 599.
 2. Шелегеда В.І. Туристсько-краєзнавча експедиція «Зелена мережа Запоріжжя» – мета, зміст, структура, метод. / Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції, присвяченої 20-річчю створення Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – с. 148 – 154.
 3. Шелегеда В.І. Система роботи з екологічного краєзнавства і туризму з учнями в позашкільних закладах системи освіти – Матеріали доповідей та виступів Всеукраїнської педагогічної конференції, присвяченої 90-річчю позашкільної освіти / за ред.. д.п.н. Вербицького В.В. – К.:АВЕРС, 2008. – с.108-116.
 4. Корнєв О.В. Географічне краєзнавство в Україні // Географія та основи економіки в школі. –2004. – №10. – – 6.
 5. Костриця М.Ю. Географічне краєзнавство: актуальні питання теорії // Географія та основи економіки в школі. – 1999. – №3. – С.35 – 37.
 6. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристська робота. – К.: Вища школа, 1995. – 221с.

 Інформаційні ресурси

 1. http://tourismcenter.if.ua/content&content_id=350
 2. http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_50_1/69.pdf
 3. http://elibrary.kubg.edu.ua/1392/1/H-Kobenek_ZZPK_IS_IPSP.pdf
 4. https://zpkrai.jimdo.com/.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА