Організація транспортного обслуговування туристів (242, 4 курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Бордун О. Ю.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРТ-41сдоцент Бордун О. Ю.
ГРТ-42сдоцент Бордун О. Ю.
ГРТ-43сдоцент Бордун О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Організація транспортного обслуговування туристів» є ознайомлення студентів із завданнями туристичного підприємства при наданні транспортного обслуговування та формування відповідних компетентностей:

 • ЗК.6. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях транспортного обслуговування туристів;
 • ЗК.8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних транспортних робіт;
 • ЗК.9. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій в новій ситуації;
 • ЗК.10 Уміння приймати обґрунтовані рішення та розв’язувати проблеми на транспорті;
 • ЗК.11Здатність дотримання вимог охорони праці, збереження навколишнього середовища та забезпечення безпеки життєдіяльності на транспорті.

Після завершення цього курсу студент
Знатиме:

 • Основні поняття та види транспорту в світі;
 • Основні правові засади надання різних видів транспортних послуг (згідно Закону про транспорт України та Асоціації України з ЄС)
 • Основні сторони надання послуг (Замовник та Транспортне підприємство)
 • Форс-мажорні випадки на транспорті.
 • Відповідальність сторін у випадку транспортних інцидентів.
 • Екологічні небезпеки транспорту світового масштабу (стійкий розвиток планети)
 • Екологічні небезпеки транспорту українського масштабу.
 • Регіональні екологічні небезпеки транспорту.
 • Методи подолання екологічних проблем на транспорті
 • Перші винахідники різних транспортних засобів.
 • Розвиток туристичних видів транспорту у світі.
 • Розвиток туристичних видів транспорту в Україні.
 • Розвиток туристичного транспорту в регіоні проживання

Вмітиме:

 • Працювати в команді
 • Організовувати транспорт для туристів
 • Приймати швидкі рішення при форс-мажорних обставинах
 • Дотримуватись техніки безпеки на транспорті

Рекомендована література

 1. Закон України «Про транспорт»: за станом на 1994 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80/page
 2. Бордун О.Ю. Транспортна інфраструктура західноукраїнського
  прикордоння: економіко-географічне дослідження: Автореф. дисертації кандидата географічних наук: 11.00.02. – Львів, 2003. – 19 с
 3. Бордун О. Ю. Стан та перспективи транспортного забезпечення туристичної індустрії Львівської області. Вісник Тернопільського ун-ту. Серія географія. 2011. Вип. 30. С. 147–152.
 4. Бордун О. Ю., Котик Л. І. Трансформація прикордонної транспортної інфраструктури в контексті розвитку туризму з країнами сусідами Західноукраїнського регіону. Географія та туризм / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : Альтерпрес, 2010. Вип. 16. С. 11–14.
 5. Бордун О. Ю. Транспортні подорожі вузькоколійкою –перспективний напрям туризму в Україні. Вісник Донецького ін-ту соціальної освіти. Серія географія. 2011. Вип. 7. С. 14–17.
 6. Бордун О. Ю. Забезпеченість Яворівського туристичного субрегіону транспортною інфраструктурою. Вісник Львівського ун-ту. Сер. міжнар. відн. 2012. Вип. 29. С. 28–35.
 7. Бордун О. Ю., Котик Л. І. Трансформація транспортно-туристичного комплексу Львівської області у контексті євроінтеграції. Вісник Львівського ін-ту економіки та туризму. Сер. Економічні науки. 2012. Вип. 7. С. 271–277.
 8. Зима А.Г. Особенности и развитие транспорта в туризме: препринт /А.Г. Зима, И.И. Лисицына. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2010. – 312 с.

Силабус: Організація транспортного обслуговування туристів

Завантажити силабус