Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) (241)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Фірман В. М.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГРГ-41сдоцент Фірман В. М.
ГРГ-42сдоцент Галаджун Я. В.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни “Охорона праці” – це працеохоронні компетентності ефективного управління охороною праці на основі визнання пріоритету життя і здоров’я працівників над результатами виробничої діяльності та з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу і міжнародного досвіду.

Основне завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні інтегрованої здатності використовувати набуті компетентності для оздоровлення умов праці на робочому місці з метою збереження здоров’я і працездатності працівників під час професійної діяльності та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та особисту безпеку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • законодавчі та нормативно-правові документи з безпеки праці та охорони здоров’я на робочому місці для успішного виконання виробничих та управлінських функцій;
 • систему головних організаційних і технічних заходів, направлених на підвищення рівня безпеки праці та охорони здоров’я на робочому місці;
 • сучасні методи аналізу ризиків професійної діяльності, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;

вміти:

 • організувати діяльність трудового колективу з обов’язковим врахуванням вимог охорони праці та здоров’я працівників, забезпечивши раціональний розподіл обов’язків і повноважень з вирішення питань безпеки праці та постійний контроль за їхнім виконанням;
 • впровадити головні організаційні і технічні заходи, направлені на підвищення рівня безпеки праці та охорони здоров’я на робочому місці з метою усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;
 • організувати вивчення професійних (виробничих) ризиків та забезпечити підготовку адекватних заходів щодо їхнього зниження шляхом впровадження досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду.

Рекомендована література

Базова:

 • Охорона праці [З.М. Яремко, С.В. Тимошук, С.В. Писаревська та ін.:]; за ред. З.М. Яремка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 430 с.
 • Протоєрейський О.С, Запорожець О.І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.
 • Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В.М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.

Допоміжна:

 • Основи охорони праці / [В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко та ін.:]; за ред. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 480 с.
 • Крушельницька Я.В.Фізіологія і психологія праці. – К.: КНЕУ, 2000. – 232с.
 • Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред. к.т.н., доц. І. П. Пістуна. – Львів: Тріада плюс, 2011 – 436 с.
 • Охорона праці та промислова безпека: Навч. посіб. / К. н. ткачук, В. В. Зацарний, Р.В. Сабарно, С. Ф. Каштанов, Л. О. Мітюк, Л. Д. Третьякова, К. К.Ткачук, А. В. Чадюк. За ред. К. н. ткачука і В. В. Зацарного. – К.,2009 – 454 с.

Основні законодавчі та нормативно-правові документи:

 • Закон України “Про охорону праці”.
 • Кодекс законів про працю України.
 • Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.
 • Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.
 • Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.
 • Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. № 994. “Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат”.
 • НПАОП 0.00-1.28-10 “Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин”. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65.
 • НПАОП 0.00-4.03-04 “Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці”. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 08.06.2004 р. № 151.
 • НПАОП 0.00-4.09-07 “Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства”. Наказ Держгірпромнагляду від 07.11.2007 р. № 216.
 • НПАОП 0.00-4.11-07 “Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці”. Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.
 • НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”. Наказ Держнаглядохоронпраці від 03.12.2007 № 273.
 • НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”. Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.
 • НПАОП 0.00-4.21-04 “Типове положення про службу охорони праці”. Наказ Держнаглядохоронпраці від 18.10.2007 р. № 236.
 • НПАОП 0.00-6.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”. Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.
 • Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.
 • Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008.

Інформаційні ресурси:

 • http://www3.lnu.edu.ua/life-safety/ – Сайт кафедри безпеки життєдіяльності.
 • http://www.dnop.gov.ua –Офіційний сайт Державної служби України з питань праці.
 • http://www.mon.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України.
 • http://www.mns.gov.ua – Офіційний сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
 • http://www.social.org.ua – Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
 • http://portal.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус