Охорона і раціональне використання рельєфу

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Брусак В. П.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрОМ-11сдоцент Брусак В. П.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: теоретична і методична підготовка студентів у галузі охорони і раціонального використання рельєфу, як складової частини охорони навко­лишнього природного середовища.

Завдання дисципліни:

 • засвоїти зміст основних напрямків природоохоронної геоморфології та її місце у структурі геоморфології як науки,
 • ознайомитись з видами впливу різних галузей господарської діяльності на рельєф та регіональними еколого-економічними проблеми України, що пов’язані з господарським використанням рельєфу, а також питаннями охорони і раціонального використання рельєфу у природоохоронному законодавстві України,
 • вивчити класифікації геолого-геоморфологічних пам’яток природи, форми їхньої охорони у структурі природно-заповідного фонду України,
 • ознайомитись з вітчизняним і міжнародним досвідом охорони геолого-геомор­фологічних пам’яток природи, основними напрямками їхнього збереження і використання.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • основні напрямки природоохоронної геоморфології, їхній зміст та методи досліджень,
 • види впливу різних галузей господарської діяльності на рельєф та схему районування території України за ступенем техногенного перетворення рельєфу,
 • ключові положення природоохоронного законодавства України, пов’язані з охороною і раціональним використанням рельєфу,
 • класифікації геолого-геоморфологічних пам’яток природи, побудовані на різних принципах,
 • найцінніші геолого-геоморфологічні пам’ятки природи України і світу, вітчизняний і міжнародний досвід їхньої охорони,
 • основні проблеми та напрямки збереження геолого-геоморфологічної спадщини України та використання унікальних геолого-геоморфологічних пам’яток природи як об’єктів еколого-просвітницької і виховної роботи.

вміти:

 • здобувати інформацію про сучасний стан охорони і використання геолого-геоморфологічних пам’яток природи,
 • аналізувати географічні закономірності впливу на рельєф різних видів господарської діяльності та передумови виникнення регіональних екологічних проблем в Україні, пов’язаних з використанням рельєфу,
 • класифікувати геолого-геоморфологічні пам’ятки природи за змістовним (пред­метним) і генетичним принципами, за площею і функціональним призначенням.

Рекомендована література

 • Геологічні пам’ятки України: у 3-х томах / В.П. Безвинний, С.В. Білецький, О.Б. Бобров та ін.; За ред. В.І. Калініна, Д.С. Гуруського Ю.О., І.В. Антакової. – К.: ДІА, 2006. – Т.1 – 320 с. – Т.2 – 345 с. – Т.3. – 350 с.
 • Геологічні пам’ятки природи України: проблеми вивчення, збереження та раціонального використання / Грищенко В.П., Іщенко А.А., Русько Ю.О., Шевченко В.І. – К., 1995. – 60 с.
 • Геологические памятники Украины: Справочник-путеводитель / Коротенко Н.Е., Щирица А.С., Каневский А.Я. и др. – Киев: Наук. думка, 1987. – 156 с.
 • Олійник Я.Б. Природні та етнокультурні феномени України: монографія / Я.Б. Олійник, В.В.Стецюк. – К.: Видавн.-поліграф. центр “Київський університет”, 2008. – 215 с.
 • М. Шварцбах. Великие памятники природы. / Москва: «Мир», 1973. – 329 с.
 • Богуцький А.Б. Дослідження та використання геоспадщини Західної України / А.Б. Богуцький, Ю.В. Зінько // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях. Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. – Гримайлів-Тернопіль: “Джура”, 2008. – С. 22–33.
 • Богуцький А. Геотуристичний бренд “Український Бурштиновий Шлях” / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук – Географія і туризм: національний та міжнародний досвід: Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр
  ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 67–75.
 • Боднаренко В. Д. Охрана природы и природных ресурсов / В.Д. Боднаренко, С.М. Стойко, Ю.Ю. Туниця и др. – Львів: Вища школа, 1985. – 192 с.
 • Боднарчук В.Г. Геологичаские памятники Украины / В.Г. Боднарчук. – Общ-во по распростр. полит. и науч. званий УССР, – Киев: 1961. – 80 с.
 • Борисов В.А. Охраняемые природные территории мира. Национальные парки, заповедники, резерваты / В.А. Борисов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 310 с.
 • Брусак В.П. Географiчнi дослiдження в заповiдниках // В.П. Брусак, Ю.В. Зiнько // Природничі дослідження на Розточчі: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: Вид-во УкрДЛТУ,
  1995. – С. 5-14.
 • Брусак В. Методичні аспекти класифікації і паспортизації геолого-геоморфологічних пам’яток природи / В. Брусак, В. Бакун. – Вісник Львівського університету. Серія
  географічна. – 2011. – Вип. 39.– С. 44–51.
 • Брусак В. Пам’ятки неживої природи Українського Розточчя / Віталій Брусак. – Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.16 – С. 15-21.
 • Брусак В. Перспективи створення геопарку на території Подільських Товтр / В. Брусак, К. Москалюк. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. – Ч. 1. –С. 132-141.
 • Брусак В. П. Цінні природні комплекси та об’єкти верхів’я Пруту в межах Чорногори: перспективи екотуристичного використання / В.П. Брусак, Б.В. Сенчина, Д.А. Кричевська // Карпатський край: наукові студії з історії, культури, туризму. – 2012. – № 2. – С. 77–86.
 • Брусак В. Пам’ятки неживої природи Галицького району Івано-Франківської області: сучасний стан та перспективи екотуристичного використання / В. Брусак, Б. Баюнова // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Збірник наук. праць. – Львів : Видавн.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 158–171.
 • Гнатюк Р. Аналіз і природоохоронна оцінка морфологічної різноманітності рельєфу Західної України / Р. Гнатюк, Ю. Зінько // Проблеми геоморфології і палеогеографії
  Українських Карпат і прилеглих територій : Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 219–226.
 • Закон України “Про природно-заповiдний фонд України” // Вiдомостi Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – С. 1130–1156.
 • Зінько Ю. Класифікація і територіальне планування природоохоронних геоморфологічних об’єктів / Юрій Зінько. – Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 1998. –
  Вип. 21. – С. 130–133.
 • Зінько Ю. Заповідні геоморфологічні об’єкти Українських Карпат: структура, особливості поширення та використання / Ю. Зінько, В. Брусак, Р. Гнатюк, Р. Кобзяк // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Матер. міжнар. семінару присв. 90-річчю від дня народж. проф. П. Цися. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – С. 260–280.
 • Зінько Ю. В. Проблематика створення геопарків в Українських Карпатах / Ю.В. Зінько, Р.М. Гнатюк, С.Ф. Благодир // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських карпат і прилеглих територій. – Львів: Видавн. центр Львів. у-ту імені Івана Франка, 2006. – С. 274–281.
 • Зінько Ю.В. Формування міжнародного геопарку “Скелясті Бескиди” як центру геотуризму / Ю.В. Зінько. – Вісник Львів. ун-ту. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 83–93.
 • Зінько Ю. Передумови створення геопарку “Українські Товтри” / Ю. Зінько, О. Шевчук // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Гримайлів–Тернопіль: Джура, 2008. – С. 94–99.
 • Зінько Ю.В. Передумови створення геопарку “Дністровський каньйон” / Ю. Зінько, О. Шевчук // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С. 7–12.
 • Зінько Ю.В. Науково-практичні й освітні аспекти геотуризму / Ю.В. Зінько, Я.С. Кравчук, О.М. Шевчук. – Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2009. – Вип. 55. – С. 127–139.
 • Зінько Ю. Міжнародний геопарк “Кам’яний ліс Розточчя”: концепція та програма формування / Ю. Зінько, А. Богуцький, В. Брусак, Р. Гнатюк, О. Шевчук, М. Кромпєц, Я. Бурачинський. – Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.16 – С. 33–
 • Зінько Ю. В. Оцінка загроз та заходи зі збереження георізноманітності Західної України (геоморфологічний аспект) / Ю. В. Зінько. – Фізична географія і геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип. 1(58). – С.90–105.
 • Зінько Ю.В. Менеджмент заповідних геоморфологічних об’єктів Львівщини / Ю.В. Зінько, С.Ф. Благодир, М.І. Іваник, Окс. М. Шевчук. – Фізична географія і геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип. 1(58). – С. 209–224.
 • Зінько Ю.В. Геоконсервація: методологічні засади та світова практика / Ю.В.Зінько. – Фізична географія і геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип. 4 (61). – С.39–50.
 • Зінько Ю. Геотуристичний потенціал проектованого регіонального ландшафтного парку “Стільське горбогір’я” / Ю. Зінько, М. Майданський, Окс. Шевчук // Рекреаційний потен­ціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи: Матер. наук.-практ. конф. “Стан розвитку екскурсійного обслуговування та проблеми управління рекреаційним комп­лексом Прикарпаття”. – Вип. 2. – Івано-Франківськ: “Фоліант”, 2010. – С. 105–112.
 • Зінько Ю. Оцінка природоохоронних територій Західного Поділля в контексті формування геопарків / Ю. Зінько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 2 (вип. 32). – С. 179–
 • Зінько Ю.В. Проектовані геопарки Західної України / Ю.В. Зінько, О.М. Шевчук. – Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – Вип. 3(64). – С. 41–55.
 • Зінько Ю. Геоконсерваційна оцінка та організаційно-територіальне планування геопарку “Вулканічні Карпати” / Ю. Зінько, Я. Кравчук, Я. Хомин, Т. Петрик, О. Шевчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Збірник наук. праць. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 258–
 • Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента: монографія / Ф. Кіптач. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с.
 • Кравчук Я.С. Перспективи розвитку вулканічного туризму в межах Вигорлат-Гутинського пасма Українських Карпат / Я.С. Кравчук, О.М. Шевчук // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : Історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 3: Матер. міжнар. наук. конф. “Туризм і розвиток регіону” / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : “Фоліант”, 2011. – С. 261–270.
 • Кравчук Я. Перспективи розвитку вулканічного туризму на Закарпатті / Я. Кравчук, О. Шевчук // Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму : Матер. V міжнар. наук. конф. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 101–107.
 • Кравчук Я.С. Розвиток мережі геопарків на Західному Поділлі / Я.С. Кравчук, Ю.В. Зінько, В.П. Брусак, К.Л. Москалюк, О.М. Шевчук // Туристичні ресурси як чинник розвитку території: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф.-сем. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2012. – С. 30–
 • Кравчук Я. Мережа геопарків в Україні: головні засади формування // Я. Кравчук, А. Богуцький, Ю. Зінько, В. Брусак, Д. Кричевська, С. Благодир, О. Шевчук. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2013. – Вип. 46. – С. 203–217.
 • Лапо А.В. Методические основы изучения геологических памятников природы России / А.В. Лапо, В.И. Давыдов, Н.Г. Пашкевич и др. // – Стратиграфия, геология, корреляция. – 1993. – Т. 1. – №6. – С. 75–83.
 • Москалюк К.Л. Європейський досвід охорони геолого-геоморфологічної спадщини у геопарках / К.Л. Москалюк, В.П. Брусак. – Фізична географія і геоморфологія: міжвідомч. наук. збірник. Вип.1 (58). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – С. 105–
 • Москалюк К.Л. Стан охорони типових та унікальних геолого-геоморфологічних об’єктів Подільських Товтр / К.Л. Москалюк // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. “Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє”, присвяченої 20-річчю природного заповідника “Медобори”. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – С. 176–181.
 • Москалюк Е. Подольские Толтры: риф на суше. Анализ рельефа для оптимизации природопользования / Екатерина Москалюк. – Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 146 с.
 • Олійник Я.Б. Природні та етнокультурні феномени України: монографія / Я.Б. Олійник, В.В.Стецюк. – К.: Видавн.-поліграф. центр “Київський університет”, 2008. – 215 с.
 • Палієнко Е. Природоохоронна геоморфологія в Україні / Е. Палієнко // Українська геоморфологія: стан і перспективи: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: Меркатор, 1997. – С. 58–60.
 • Проблемы инвентаризации живой и неживой природы в заповедниках: Сб. научн. труд. АН СССР. – М.: Наука, 1988. – 215 с.
 • Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі  Я. Кравчук, А. Богуцький, В. Брусак, Ю. Зінько, О. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. – 2012. – Вип. 612-613. – С. 102-107.
 • Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. / Н.Ф. Реймерс. –М.: Мысль, 1990. – 637 с.
 • Сіренко І. М. Геотопи північно-західного краю УКЩ і їхнє використання в геотуризмі / І.М. Сіренко. – Вісник Львівського ун-ту. Серія геогр. – 2011. – Вип. 39. – С. 298–312.
 • Скакун Л.З. Розробка українсько-польського геотуристичного шляху “Гео-Карпати” / Л.З. Скакун, Ю.В. Зінько, М.П. Мальська, А.В. Бучинська, Я. Внук, Р. Райхель // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : Історія, сучасний стан, перспективи. – Вип.3 : Матер. міжнар. наук. конф. “Туризм і розвиток регіону”. – Івано-Франківськ : “Фоліант”, 2011. – С. 466–471.
 • Шевчук О.М. Використання геолого-геоморфологічної спадщини природного заповідника “Медобори” для популяризації наук про Землю / О.М. Шевчук, О.П. Мурська, Г.І. Оліяр // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях: матер. міжнар. наук.-практ. конф. “Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях”. – Гримайлів ; Тернопіль: “Джура”, 2008. – С. 328–331.
 • Шевчук О. Геопарки як форма збереження геоспадщини, розвитку геотуризму та геоосвіти / Оксана Шевчук. – Вісник Львівського університету. Серія геогр. – 2010. – Вип.38. – С. 357–370.
 • Шевчук О. Європейські геопарки: збереження геоспадщини і розвиток геотуризму / Оксана Шевчук // Наукові записки Тернопільського національного пед. університету. Серія: географія. Спеціальний випуск: Стале природокористування: підходи, проблеми, перспективи. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2010 – № 1 (вип. 27). – С. 369–378.
 • Шевчук О.М. Геотуристичний потенціал Івано-Франківщини / О.М. Шевчук // Рекреа­ційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ: “Фоліант”, 2009. – С. 352–360.
 • Шевчук О.М. Геотуристичні атракції Тернопільського Придністер’я / О.М. Шевчук // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 929–934.
 • Шевчук О.М. Об’єкти геоспадщини у межах РЛП “Дністровський каньйон” як елемент краєзнавчих подорожей / О.М. Шевчук // Краєзнавчі матеріали в екологічному туризмі: Проблеми педагогічних технологій: Збірник наукових праць. – Вип. 5-6. – Луцьк, 2009. – С. 194–201.
 • Шевчук О. Геопарки як форма розвитку геотуризму / О. Шевчук // Географія і туризм: європейський досвід: Матер. IV міжнар. наук.-практ. конфер. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 198–202.
 • Шевчук О. Методичні засади створення національних геопарків в Україні / О. Шевчук. – Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Вип. 587-588 : Географія. – Чернівці: Вид-во Чернівецького університету, 2011. – С. 82–88.
 • Шевчук О.М. Організаційно-правові аспекти створення геопарку “Подільський карст” / О.М. Шевчук. – Туристичні ресурси як чинник розвитку території: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф.-сем. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 37–
 • Шевчук О. Потенційні геотуристичні об’єкти і регіони України / О. Шевчук – Географія і туризм: національний та міжнародний досвід: Матер. VI Міжнар. наук. конф. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 407–
 • Шевчук О. Геоосвіта як важливий напрям діяльності геопарків / О. Шевчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 394–
 • Alexandrowicz Z. Geoconservation in Poland for progresses of long-lasting development. – Przeglad Geologiczny. – Vol. 56. – nr 8/1, 2008. – p. 579–583.
 • Bogucki A. Podstawy konceptualne rozwoju sieci geoparków na Ukrainie / Andrij Bogucki, Jaroslaw Krawczuk, Witalij Brusak, Jurij Zińko, Kataryna Moskaluk, Oksana Szewczuk // Geoparki – Georóżnorodność – Geoturystyka : Streszczenia wystąpień. – Lublin, 2011. – S. 9-11.
 • Brusak V. Zabytki przyrody i kultury Roztocza na Ukrainie / Vitalij Brusak, Jurij Zinko, Inna Sirenko // Roztocze region pogranicza przyrodniczo-kulturowego, Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej. 35 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza regionu pogranicza. Zeszyt I [red: Reszel R., Grabowski T.] wyd. Roztoczańskiego Parku Narodowego. – – S. 195-206.
 • Zińko J. Projektowany geopark “Gipsowy kras Podola” / Jurij Zińko // Materialy 45 Sympozjum Speleologicznego. – Krakow, 2011. – S. 109-110.
 • Богуцький А. Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в Україні / Андрій Богуцький, Ярослав Кравчук, Віталій Брусак, Юрій Зінько, Катерина Москалюк, Оксана Шевчук // “Геологічні пам’ятки – яскраві свідчення еволюції Землі”: збырник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Логос, 2011. – С. 143–145. [Електронний ресурс] – Режим доступу [http://www.museumkiev.org /images/geo/exb/tezi.pdf]
 • http://www.rada.gov.ua/laws/ – сторінка законодавства України.
 • http://www.menr.gov.ua/ – сторінка Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
 • http://unesco.org.ua/ – сторінка Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
 • http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/geoparks/members/ – сторінка Глобальної мережі геопарків
 • http://www.europeangeoparks.org/ – сторінка Європейської мережі геопарків
 • http://www.nationaler-geopark.de/geopark/nationale-geoparks/nationale-geoparks. html – сторін­ка мережі геопарків Німеччини
 • http://www.unesco.org.uk/geoparks#UK – сторінка мережі геопарків Великобританії
 • http://asiapacificgeoparks.org/–сторінка мережі геопарків Азії і Тихоокеанського регіону

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму