Охорона ґрунтів

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Гаськевич В. Г.Грнм-52

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Грнм-52професор Гаськевич В. Г.

Опис курсу

Мета курсу: вивчення деградаційних процесів в ґрунтах, їхніх причин і наслідків географії деградації ґрунтів, оцінки рівнів їхнього прояву, ознайомлення з заходами охорони і збереження ґрунтів.

Завдання курсу:

 • вивчення дефініції “деградація ґрунтів”;
 • вивчення причин, що зумовлюють деградацію ґрунтів;
 • вивчення класифікаційних рівнів деградації ґрунтів
 • ознайомлення з діагностикою і оцінкою рівнів деградації ґрунтів;
 • ознайомлення з наслідками деградації ґрунтів;
 • визначення шляхів мінімізації деградаційних процесів, заходів охорони і збереження ґрунтів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • визначення поняття “деградація ґрунтів”;
 • причини, що викликають деградацію ґрунтів;
 • економічні і екологічні наслідки прояву деградаційних процесів;
 • типи і види основних деградаційних процесів;
 • нормативно–діагностичну базу оцінки рівнів деградації ґрунтів;
 • географію прояву деградаційних процесів в Україні;
 • заходи мінімізації деградаційних процесів, охорони ґрунтів.

вміти:

 • володіти і розуміти понятійно-термінологічний мінімум спецкурсу “Дегра-дація і охорона ґрунтів”;
 • визначати фактори, які викликають деградацію ґрунтів, аналізувати їхні причини і прогнозувати наслідки;
 • визначати типи і види деградації ґрунтів;
 • оцінювати ступінь прояву деградаційних процесів;
 • визначати шляхи мінімізації і локалізації деградаційних процесів, пропонувати заходи охорони і збереження ґрунтів ;
 • застосовувати теоретичні знання спецкурсу в професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур / За ред. В.В. Медведева. – К.: Аграрная наука, 1997. – 162 с.
 2. Бегей С.В., Шувар І.А. Екологічне землеробство: Підручник. – Львів: Новий світ–2000, 2007. – 429 с.
 3. Гаськевич В.Г. Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації грунтів Малого Полісся: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора геогр. наук: спец. 11.00 05 “Біогеографія та географія ґрунтів” / В.Г. Гаськевич.–Львів, 2010.–38 с.
 4. Гаськевич В.Г., Позняк С.П. Осушенні мінеральні ґрунти Малого Полісся.–Львів.: Видавн. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004.–256 с.
 5. Деградация и охрана почв / Под общей ред. акад. РАН Г.В. Добровольского.–М.: Изд–во МГУ, 2002.–654 с.
 6. Добряк Д.С., Канаш О.П., Розумний І.А. Класифікація та екологобезпечне використання сільськогосподарських земель. Наукова монографія. – К.: Ін-ут землеустрою УААН, 2001. – 309 с.
 7. Закон України “Про охорону земель” № 962–ІV: Прийнятий 19 червня 2003 року // Офіц. Вісн.–2003.–№ 29.–С. 1431.
 8. Зайдельман Ф.Р., Шваров А.П. Пирогенная и гидрогенная деградация торфяных почв, их агроекология, песчаные культуры земледелия, рекультивация.–М.: Изд–во МГУ, 2002.–168 с.
 9. Земельний кодекс України.–Л.: НВФ “Українські технології”, 2001.-80 с.
 10. Земельні ресурси України. / За ред. В.В. Медведєва. – К.: Аграрна наука. – 1998. –148 с.
 11. Крупеников И.А. Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения..–Кишинэу: Изд–во “Pontos”, 2008.–288 с.
 12. Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи. – Харьков: ПФ Антиква, – 428 с.
 13. Медведєв В.В., Лактіонова Т.М., Греков Л.Д. Типологія і оцінка небезпечних явищ у грунтовому покриві України // Ґрунтознавство.–2004.–Т.5.–№3-4.–С.13-23.
 14. Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М.Г. Картографування ґрунтового покриву.–Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.
 15. Программа освоения деградированных земель и повышения плодородия почв. Часть I. Мелиорация деградированных земель / Под ред. С.В. Андриеша.–Кишинэу: Изд–во “Pontos”, 2005.–232 с.
 16. Программа освоения деградированных земель и повышения плодородия почв. Часть II. Повышение плодородия почв / Под ред. С.В. Андриеша.–Кишинэу: Изд–во “Pontos”, 2005.–148 с.
 17. Пшевлоцький М.І., Гаськевич В.Г. Грунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація.–Львів.: Видавн. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002.–180 с.
 18. Эрозия почв. Сущность процесса. Последствия, минимализация и стабилизация / Отв. ред. Д.Д. Ноур.–Кишинэу: Изд–во “Pontos”, 2001.–428 с.

 

Допоміжна

 1. Агропочвоведение / В.Д. Муха, Н.И. Картамышев, И.С. Кочетов, Д.В. Муха; Под ред. В.Д. Мухи. – М.: Колос, 1994. – 528 с.
 2. Агроэкология / Под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. – 536 с.
 3. Гаськевич В.Г. Ерозійна деградація ґрунтів Малого Полісся: географія, причини, наслідки, шляхи подолання // Наукові записки ВДПУ ім.. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.–Вінниця, 2006.–Вип. 12.–С. 9-18.
 4. Гаськевич В.Г. Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2006. Випуск 33.–С. 62-69.
 5. Гаськевич В., Нецик М. Пірогенна деградація ґрунтів Малого Полісся: грунтово–екологічні і соціально–економічні аспекти // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2008. Випуск 35.–С. 49-57.
 6. Козловський Б.І. Меліоративний стан осушуваних земель західних областей України.–Л.: Євросвіт, 2005.–420 с.
 7. Моніторинг земель кризового стану.–Львів: ЛДАУ, 1996.–40 с.
 8. Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.2. Продуктивность почв, пути ее повышения, мелиорация, защита почв от эрозии и управление плодородием /Под ред. Б.С. Носко, В.В. Медведева, Р.С. Трускавецкого, Г.Я. Чесняка.–К.: Урожай, 1988.– 176 с.
 1. Родючість ґрунтів: моніторинг та управління./ За ред. В.В. Медведєва. –К.: Урожай, 1992. –248 с.
 2. Сохнич А. Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки. Монографія. – Львів: НВФ ”Українські технології”, 2002. – 252с.
 3. Толчельников Ю.С. Эрозия и дефляція почв. Способы борьби с ними. М.: Агропромиздат, 1990.–158 с.
 4. Томашівський З.М., Завірюха П.Д. Адаптивні системи землеробства. Навчальний посібник.–Львів: Львів. держ. аграр. ун–т, 2002.–184 с.
 5. Шикула М.К., Антонець С.С. та ін. Ґрунтозахисна біологічна система землеробства в Україні.–К.: Оранта, 2000.–390 с.
 6. Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва. / За ред. Б.С. Носка. – К.: Аграрна наука. – 1999. – 110 с.
 7. Статті в наукових журналах “Почвоведение”, “Агрохімія і ґрунтознавство”, “Земельний кадастр”, “Ґрунтознавство”, “Вісник аграрної науки”, вісниках і наукових записках вузів.–Бібліотека, інтернет.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА