Облік і аудит

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Кріль Я. Я.ГРТ-31, ГРТ-32, ГРТ-33, ГРТ-34

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГРТ-31доцент Кріль Я. Я.
ГРТ-32доцент Кріль Я. Я.
ГРТ-33доцент Кріль Я. Я.
ГРТ-34доцент Кріль Я. Я.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Облік і аудит» є набуття теоретичних знань та опанування умінь і навичок з ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, та проведення аудиторської перевірки діяльності підприємств.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Облік і аудит» є:

 • набуття теоретичних знань з бухгалтерського обліку при вивчанні предмету та об’єктів бухгалтерського обліку, його методів та принципів ведення, загальних питань облікової політики підприємства;
 • опанування практичних навичок щодо складання первинних документів, правильного відображення в бухгалтерському обліку типових господарських операцій підприємства, групування та узагальнення їх в облікових регістрах;
 • ознайомлення з обліковим циклом підприємства; з порядком узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку та складанням бухгалтерського балансу;
 • опрацювання законодавчої та нормативної бази, яка регламентує загальні питання ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • суть, значення і зміст бухгалтерського обліку;
 • методи бухгалтерського обліку;
 • методику здійснення облікових процедур господарських процесів: застосування методів оцінки активів та джерел їх фомування; їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку;
 • порядок узагальнення інформації; використання форм обліку, методику підготовки інформації для відображення у бухгалтерській звітності.
 • методику визначення інформаційних потреб користувачів, вимоги до документування господарських операцій та документообігу, застосування Плану рахунків та П(С)БО стосовно конкретних господарських ситуацій, склад та порядок застосування облікових регістрів бухгалтерського обліку, технологію узагальнення інформації;

вміти :

 • вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних завданнях бухгалтерського обліку;
 • критично аналізувати теоретичні аспекти бухгалтерського обліку, використовувати набуті знання у вивчені наступних фахових дисциплін та підготовці до практичної роботи за обраною професією;
 • самостійно складати й опрацьовувати первинні документи та звіти матеріально-відповідальних осіб підприємства; складати бухгалтерські проведення; вести облікові регістри;
 • здійснювати бухгалтерський контроль облікових даних; готувати дані для заповнення форм звітності; формувати вихідні дані для внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації бухгалтерського обліку в різних галузях національної економіки.

Рекомендована література

Базова:

 •  Господарський кодекс вiд 16.01.2003 № 436-IV/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84р. № 8073 – Х/ Верховна Рада України. URL:http://zakon.rada.gov.ua.
 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI/ Верховна Рада України. URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
 • Кодекс Законів про працю України, прийнятий Законом УРСР від 10.12.71 р. / Верховна Рада України. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від №996-XIV від 16.07.99р., із змінами і доповненнями / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
 • Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.
 • Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/265/95-%D0%B2%D1%80.
 • Порядок подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02. 2000 р. № 419/ Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF.
 • Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0892-99.
 • Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73/ Верховна Рада України. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
 • Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів №433 від 26 березня 2013р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.help/law/433/.
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, затверджене наказом Міністерства фінансів України 20 жовтня 1999 року № 246/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.help/article/polozhennya-standart-buhgalterskogo-obliku-9-zapasi.
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20/ Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290/ Верховна Рада України. URL: http://rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00.
 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_021.
 • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Наказ Міністерства фінансів України України від 10.01.07р. №2/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0002201-07.
 • Порядок заповнення податкової накладної: Наказ Міністерства фінансів України від 12.2015 р. № 1307/ Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16/paran10#n10.
 • Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від05.1995 № 88 зі змінами і доповненнями/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0168-95.
 • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства фінансів України № 561 від 30.09.2004 р.
 • Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Держпромполітики України  від 09.07.2007 р. № 37. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.zakon.rada.gov.ua.

 Допоміжна:

 • Верига Ю. А., Зима Г. І., Кулявець Н. О. План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 176 с
 • Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально-практичний посібник / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна та ін. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 536 с.
 • Ганін В.І., Синиця Т.В. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – К.:Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.
 • Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку: Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
 • Жадько К.С., Семенюта В.В., Олійник Л.Ш. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 112 с.
 • Ждан В.І., Хаустова Є.Б., Колос І.В., Бондаренко О.С. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.
 • Загородній А.Г. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: [навчальний посібник]. / А.Г. Загородній, І.Й. Яремко, Л.М. Пилипенко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 216 с.
 • Атамас П.Й. Бухгалтерський облік в  галузях економіки: Навчальний посібник. К.: Центр учбової  літератури, 2008. 392 с.
 • Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» ВНЗ. Житомир: ПП «Рута», 2010. 592
 • Блакита Г. В., Ромашевська Н. О. Бухгалтерський облік. Практикум. Навч. посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 152 с.
 • Бухгалтерський облік: Навч. пос. / за заг. ред. Вериги Ю.А. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 396 с.
 • Загородній А.Г. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: [підручник]. / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко, Т.І. Партин. – [3-тє вид., доопрац. і доп.]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 340 с.
 • Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: [навчальний посібник] – [2-ге вид., перероб. та доп.]. / Г. Кім, В. Сопко, С. Кім.– Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.
 • Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во “Центр учбової літератури”, 2009. – 670 с.
 • Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.
 • Михайлов М.Г., Глушаченко А.І., Гончар В.П., Болмат Г.А. Бухгалтерський облік (теорія): Навчальний посібник / За ред. професора Михайлова М.Г.: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 248 с.
 • Орлова В.К. Основи бухгалтерського обліку. 2_ге видання перероблене та доповнене: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.
 • Стельмащук А.М., Смоленюк П.С. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 528 с.

Інтернет-ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму