Нормування антропогенного навантаження на природне середовище, 2 курс

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Кирильчук А. А.ГРЕ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРЕ-21спрофесор Кирильчук А. А.

Опис курсу

Мета:  отримати та закріпити знання в галузі нормування антропогенного навантаження на природне середовище, що полягає у встановленні гранично допустимих норм антропогенних впливів, які гарантують екологічну безпеку населення, збереження генофонду, забезпечують раціональне використання і відтворення природних ресурсів в умовах постійного розвитку господарської діяльності.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати:

 • нормативно-правові засади національного та міжнародного законодавства у сфері охорони навколишнього середовища;
 • принципи та підходи загальної екології для дослідження стану навколишнього природного середовища;
 • систему нормативів у галузі охорони навколишнього природного середовища;
 • основні принципи методики проведенням оцінки впливу на природне середовище господарської діяльності;
 • теоретичні основи нормування антропогенного навантаження на стан компонентів природного середовища.

вміти:

 • здійснювати нормування антропогенного навантаження на складові антропосфери;
 • оперувати основним термінологічним апаратом у галузі нормування антропогенного навантаження на атмосферне повітря та оцінювати рівень його забруднення;
 • розраховувати основні характеристика забруднення атмосферного повітря, використовував алгоритм нормативної методики;
 • аналізувати отриману при розрахунках інформацію для опису впливу на атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин;
 • проводити порівняльний аналіз фактичних викидів з встановленими законодавством нормативами;
 • визначати розрахунковим шляхом фонові концентрації хімічних речовин у водному об’єкті;
 • визначати розрахунковим шляхом фонові концентрації хімічних речовин у ґрунтах;
 • обчислювати нормативну та розрахункову санітарно-захисну зону підприємства.

Softskills:

 • аргументувати свою думку,
 • правильно розподіляти час, розділяти обов’язки, співпрацювати у групі упродовж виконання практичних завдань;
 • позитивно налаштовуватись на результати роботи.

Програмні результати навчання за ОПП Прикладна екологія (2021):

 • ПРН 03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології,охорони довкілля та оптимального природокористування.
 • ПРН 05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля.
 • ПРН 07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосування інноваційних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.
 • ПРН 18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.

Рекомендована література

Основна 

 • Максименко Н. В. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Н. В. Максименко, О. Г. Владимирова, А. Ю. Шевченко, Е. О. Кочанов]. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 264 с.
 • Войцицький А.П., Скрипніченко С.В.: Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: Навч. посіб. – Житомир: ЖДТУ, 2007.-201с.
 • Некос В.Ю., Максименко Н.В., Владимирова О.Г., Шевченко А.Ю.. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Підручник. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 288с.
 • Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посіб. – К.: Лібра. 2004. – 368с.
 • Джигирей В.С., Сторожук В.Н., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього середовища: Навч. посіб. – Львів: Афіша. – 2004. – 272с.
 • Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 382с.
 • Бойчук Ю.Д., Шульга М.В., Цалін Д.С., Дем’яненко В.І. Основи екології та екологічного права: Навч. посібник – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 368с.
 • Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Навч. посіб. – К.: Світ, 2003. – 287с.
 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р. / Відомості Верховної Ради України., 1991р., №41.
 • Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни “Методика екологічних досліджень” /укл. А.А. Кирильчук, Є.А. Іванов. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2010. – 74 с.

Інтернет-джерела:

Силабус: Нормування антропогенного навантаження на природне середовище 2 курс

Завантажити силабус