Морфологія ґрунтів

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Наконечний Ю. І.ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГрФ-32сдоцент Наконечний Ю. І.

Опис курсу

Мета: оволодіти теоретичними знаннями з наступним закріпленням їх на практичних роботах з питання вивчення морфологічних ознак і властивостей ґрунтового профілю та наступного їхнього застосування при польових дослідженнях ґрунтів.

Завдання: засвоєння теоретичних понять, термінології курсу; поглиблене вивчення морфологічних ознак і властивостей, які є визначальними при діагностиці ґрунтів; набуття практичних навиків із морфологічного аналізу ґрунтового профілю шляхом вивчення його генетичних горизонтів та основних морфологічних ознак; вивчення морфології ґрунтотворення шляхом оцінки морфологічних ознак елементарних ґрунтових процесів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні морфологічні ознаки і властивості ґрунтів; будову ґрунтових профілів, їхню класифікацію за поєднанням генетичних горизонтів та їхньою ґенезою; номенклатуру і символи генетичних горизонтів різних шкіл ґрунтознавства (української, американської, WRB і російської); основні елементарні процеси, які беруть участь у формуванні ґрунтів України, їхні основні морфологічні ознаки.

вміти: визначати функції ґрунтів, зумовлені його властивостями; інтерпретувати отримані теоретичні відомості на навколишнє середовище; використовувати набуті знання для усунення негативного впливу антропогенного фактора на навколишнє природне середовище.

Рекомендована література

Базова

 1. Гаврилюк Ф. Я. Полевое исследование и картирование почв. – М.: Высш. шк., 1963.
 2. Добровольский В. В. География почв с основами почвоведения. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001.
 3. Классификация почв России. – М., 1997.
 4. Корнблюм Э. А. Основные уровни организации почвенной массы // Почвоведение. – 1975. – № 9.
 5. Крупский Н. К., Кисель В. Д., Ковалишин Д. И. и др. Символика генетических горизонтов почв, применяемая в Украинской ССР // Почвоведение. – 1979. – № 10.
 6. Методика крупномасштабного дослідження ґрунтів колгоспів і радгоспів Української РСР. – Харків: Держсільгоспвидав. – 1958.
 7. Позняк С. П., Красєха Є. Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового покриву. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. і. Франка. – 2003.
 8. Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтоутворення. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. і. Франка. – 2007.
 9. Полевой определитель почв. – К.: Урожай. – 1981.
 10. Почвенная номенклатура и корреляция. – Петрозаводск, 1999.
 11. Розанов Б. Г. Морфология почв: Учебник для высшей школы. – М.: Академический проект. – 2004.
 12. Soil Taxonomy. A Basic of Classification for Making and Interpreting Soil Survey. Second Edition. Linkoln, 1999.
 13. World Reference Base for Soils Resources. Roma, Vol. 84. Roma FAO OUN, ROMA, 2006. Vol. 103.

 

Допоміжна

 1. Козловский Ф. И., Сорокина Н. П. Элементарный почвенный ареал и анализ структуры почвенного покрова // Почвенные комбинации и их генезис. – М., 1972.
 2. Лактионов Н. И. и др. Генезис, эволюция и типология почвообразовательных пород Северо-Восточной Украины. – Харьков, 1988.
 3. Методическое руководство по изучению почвенной структуры // Под ред. И. Б. Ревут и А. А. Роде. – Л., 1969.
 4. Оглезнев А. К., Зайдельман Ф. Р. Диагностическое значение морфологических признаков оглеенных почв // Почвоведение. – 1969. – № 11.
 5. Почвенная съемка. – М.: Почвенный институт им. Докучаева. – 1959.
 6. Роде А. А. Система методов исследования в почвоведении. – Новосибирск: Наука. – 1971.
 7. Соколов С. И. Цвет почвы // Тр. Ин-та почвоведения АН КазССР. – Алма-Ата. – 1961. – Т. 12.
 8. Тумин Г. Обзор общего характера морфологии почв и ее изменение по зонам // Журн. По агрономии. – 1912. – № 3.
 9. Чижиков П. Н. О нижней границе почвы // Почвоведение. – 1968. – № 11.
 10. Чижиков П. Н. Порода и почва // Бюлл. МОИП. Сер. Геогр. – 1968. – № 6.
 11. Brewer R. Classification of plasmic fabrics of soil materials. – In: Soil Micromorphology, ed. by A. Jongerius, Elsevier Publ. Co. Amsterdam, 1965.
 12. Duchaufour Ph. Precis de pedologie. Deuxiim ed. Paris, 1965.
 13. Muncell Soil Color Charts. “Muncell Color Co”. Baltimore, 1954.
 14. Soil Survey. Keys to soil Taxonomy. Linkoln, 1998.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму