Моніторинг ґрунтів

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Залік
8Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7професор Гаськевич В. Г.
8професор Гаськевич В. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7професор Гаськевич В. Г.
8професор Гаськевич В. Г.

Опис курсу

Мета курсу: “Моніторинг ґрунтів” – один з найважливіших спеціалізованих розділів ґрунтознавства, який вивчає основи спостереження за станом ґрунтів у просторі і часі. Навчальна дисципліна покликана формувати у студентів усвідомлення необхідності та важливості моніторингових досліджень для їхнього збереження і охорони. Висвітлюються проблеми сучасного стану ґрунтів і ґрунтового покриву, особливості ведення моніторингу в Україні і за кордоном, вивчаються методологічні основи ведення моніторингу ґрунтів, види моніторингу і його складові. Приділяється увага програмам моніторингу і перспективам його розвитку, висвітлюються актуальні завдання розвитку і функціонування моніторингу ґрунтів в Україні.

Завдання курсу:

 • сформувати у студентів усвідомлення необхідності і важливості моніторингових досліджень ґрунтів;
 • висвітлення сучасного агроекологічного стану ґрунтів і проблем ведення моніторингу;
 • вивчення методологічних основ ведення моніторингу ґрунтів;
 • вивчення видів моніторингу ґрунтів та земель і їхніх складових;
 • висвітлення програм моніторингу і перспектив його розвитку;
 • висвітлення актуальних завдань розвитку і функціонування моніторингу ґрунтів в Україні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні поняття про моніторинг ґрунтів;
 • мету ї завдання ведення моніторингу ґрунтів;
 • проблеми моніторингу ґрунтів;
 • методологічні основи ведення моніторингу ґрунтів;
 • види моніторингу ґрунтів;
 • систему показників властивостей ґрунтів, що використовуються при ведення моніторингових спостережень;
 • шляхи реалізації результатів моніторингових спостережень.

вміти:

 • володіти понятійно-термінологічним словником даного спецкурсу;
 • визначати фактори, що дестабілізують агроекологічний стан ґрунтів і вимагають ведення моніторингових досліджень;
 • вирішувати проблемні ситуації, що виникають при веденні моніторингових досліджень;
 • використовувати методологію ведення моніторингу ґрунтів;
 • впроваджувати необхідні види та складові моніторингових досліджень ґрунтів;
 • проводити інтерпретацію та аналіз отриманих результатів моніторингових досліджень;
 • визначати шляхи реалізації отриманих результатів;
 • застосовувати теоретичні знання курсу “Моніторинг ґрунтів” в професійній діяльності.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур / За ред. В.В. Медведева. – К.: Аграрная наука, 1997. – 162 с.
 2. Волошин І.М. Ландшафтно–екологічні основи моніторингу.–Львів: “Простір М”, 1998.–356 с.
 3. Гаськевич В.Г., Позняк С.П. Осушенні мінеральні ґрунти Малого Полісся.–Л.: Видавн. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004.–256 с.
 4. Гаськевич В.Г. Сучасний стан і проблеми моніторингу ґрунтів Малого Полісся // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. № 2.–2006. С. 108-113.
 5. Добровольский Г.В., Орлов Д.С., Гришина Л.А. Принципы и задачи почвенного мониторинга // Почвоведение.–1983.–№ 11.–С. 8-16.
 6. Закон України “Про охорону земель” № 962–ІV: Прийнятий 19 червня 2003 року // Офіц. Вісн.–2003.–№ 29.–С. 1431.
 7. Земельний кодекс України.–Л.: НВФ„Українські технології”, 2001.-80 с.
 8. Земельні ресурси України / За ред. В.В. Медведєва, Т.М. Лактіонової.–К.: Аграрна наука, 1998.–150 с.
 9. Козловський Б.І. Наукові основи моніторингу осушених земель.–Львів.: Місіонер, 1995.–189 с.
 10. Козловський Б.І. Меліоративний стан осушуваних земель західних областей України. – Л.: Євросвіт, 2005.–420 с.
 11. Медведев В. В., Лындина Т.Е., Лактионова Т.Н. Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспекты). – Харьков: Изд-во “13 типография”, 2004. – 244с.
 12. Методика суцільного ґрунтово-агрохімічного моніторингу сільськогосподарських угідь Керівний документ.–К: 1994.–162 с.
 13. Охорона ґрунтів: Підручник / М.К.Шикула, О.Ф.Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик.–2-ге вид., випр.–К.: Т-во Знання”, КОО, 2004.–398 с.
 14. Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М.Г. Картографування ґрунтового покриву. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.
 15. Родючість ґрунтів: Моніторинг і управління / За ред. В.В. Медведєва.–К.: Урожай, 1992. –246 с.
 16. Сохнич А. Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки. Монографія. – Львів: НВФ ”Українські технології”, 2002. – 252с.

 

Допоміжна

 1. Агроекологічний моніторинг ґрунтів як основа сталого розвитку аграрного виробництва / Матеріали Міжнародної наукової конференції.–Вінниця, 2002.–160 с.
 2. Агропочвоведение / В.Д. Муха, Н.И. Картамышев, И.С. Кочетов, Д.В. Муха; Под ред. В.Д. Мухи. – М.: Колос, 1994. – 528 с.
 3. Агроэкология / Под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. – 536 с.
 4. Добряк Д.С., Канаш О.П., Розумний І.А. Класифікація та екологобезпечне використання сільськогосподарських земель. Наукова монографія. – К.: Ін-ут Землеустрою УААН, 2001. – 309 с.
 5. Зборищук Ю. Н. Дистанционные методы инвентаризации и мониторинга почвенного покрова.–М.: Изд–во МГУ, 1992.–86 с.
 6. Клименко М. О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. Навчалний посібник.–Рівне: УДУВГП, 2004.–232 с.
 7. Кукурудза С. І., Гумницька Н.О., Нижник М.С. та ін.. Моніторинг природних комплексів.–Львів: Вид–во ЛДУ імені Івана Франка, 1994.–80 с.
 8. Методика проведення комплексу моніторингових робіт у системі Держводгоспу / За ред. М. І. Ромащенка.–К.: Державний комітет водного господарства України, 2002. Ч. 1.–94 с.
 9. Методика оцінки і прогнозу еколого-меліоративного стану меліорованих земель.–К.: Державний комітет водного господарства України, 2002.
 10. Моніторинг довкілля. Навчально-методичний посібник / За ред.. С.Х Кубланова.–К. Мінекобезпеки, 1998.–92 с.
 11. Моніторинг земель кризового стану. – Львів: ЛДАУ, 1996.–40 с.
 12. Патика В.П., Тараріко О.Г. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель.–К.: Фітосоціоцентр, 2002.–296 с.
 13. Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.2. Продуктивность почв, пути ее повышения, мелиорация, защита почв от эрозии и управление плодо­родием / Под ред. Б.С. Носко, В.В. Медведева, Р.С. Трускавецкого, Г.Я. Чесняка. – К.: Урожай, 1988. – 176 с.
 14. Родзин В.И., Семенов Г.В. Основы экологического мониторинга / Под ред. Н.Г. Малышева.–Таганрог: ТРТИ, 1988.–260 с.
 15. Сохнич А.Я., Гнаткович Д.І. Система моніторингу земель.– Львів: ЛДАУ, 1996.–30 с.
 16. Сохнич А.Я. Моніторинг земель.– Львів: ЛДАУ, 1997.–131 с.
 17. Сохнич А.Я. Моніторинг земель з аномальними явищами.– Львів: ЛДАУ, 1997.–23 с.
 18. Шикула М.К., Антонець С.С. та ін. Ґрунтозахисна біологічна система землеробства в Україні. – К.: Оранта, 2000. – 390 с.
 19. Шпак Г. Моніторинг довкілля та інженерні методи охорони біосфери.–Львів: ДУ “Львівська плоітехніка”, 1997.–234 с.
 20. Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення / За ред. Д. Мельничука, Дж. Хофмана, М. Городнього. – К.: Арістей, 2004. – 488 с.
 21. Телегуз О. В. , Кіт М. Г. Агроекологічна оцінка ґрунтів : монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 260 с.
 22. Методическое обеспечение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. – М. : Почв. Ин-т им. В. В. Докучаева, 2010. – 554 с.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА