Моніторинг ґрунтів

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор Гаськевич В. Г.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ГРН-41спрофесор Гаськевич В. Г.

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів з сучасним станом і проблемами моніторингу ґрунтів в Україні і за кордоном, видами моніторингу ґрунтів, його нормативною базою і функціонуванням, основами його функціонування.

Завдання курсу:

 • сформувати у студентів усвідомлення необхідності і важливості моніторингових досліджень ґрунтів;
 • висвітлення сучасного агроекологічного стану ґрунтів і проблем ведення моніторингу;
 • вивчення методологічних основ ведення моніторингу ґрунтів;
 • вивчення видів моніторингу ґрунтів і його складових;
 • висвітлення програм моніторингу і перспектив його розвитку;
 • висвітлення актуальних завдань розвитку і функціонування моніторингу ґрунтів в Україні.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати:

 • основні поняття про моніторинг ґрунтів і земель;
 • мету і завдання ведення моніторингу ґрунтів і земель;
 • методологічні основи ведення моніторингу ґрунтів і земель;
 • види моніторингу ґрунтів і земель;
 • систему показників властивостей ґрунтів, що використовуються при ведення моніторингових спостережень;
 • шляхи реалізації результатів моніторингових спостережень.

вміти:

 • володіти понятійно-термінологічним словником даного спецкурсу;
 • визначати фактори, що дестабілізують агроекологічний стан ґрунтів і вимагають ведення моніторингових досліджень;
 • використовувати методологію ведення моніторингу ґрунтів і земель;
 • впроваджувати необхідні види та складові моніторингових досліджень ґрунтів;
 • проводити інтерпретацію та аналіз отриманих результатів моніторингових досліджень;
 • визначати шляхи реалізації отриманих результатів;
 • застосовувати теоретичні знання курсу “Моніторинг ґрунтів і земель” в професійній діяльності.

ПРН3. Аналізувати морфологічні особливості, фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів з метою діагностики, моніторингу та охорони ґрунтів.

ПРН4. Використовувати інформаційні технології та картографічні моделі в галузі наук про Землю.

ПРН6. Визначати основні чинники ґрунтотворення, властивості, процеси, склад основних типів ґрунтів як природної системи.

ПРН8. Уміння володіти методиками ґрунтово-географічних досліджень та проводити польові, аналітичні, моніторингові дослідження ґрунтів, їх аналізувати та готувати звіти.

Рекомендована література

Базова

 • Методика моніторингу земель, що перебувають у кризовому стані. – Харків.: Вид-во ін-ту ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського, 1998. – 88с.
 • Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепции, предварительные результаты, задачи.–Харьков: Антиква, 2002.–428 с.
 • Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур / За ред. В.В. Медведева. – К.: Аграрная наука, 1997. – 162 с.
 • Волошин І.М. Ландшафтно–екологічні основи моніторингу.–Львів: “Простір М”, 1998.–356 с.
 • Гаськевич В.Г., Позняк С.П. Осушенні мінеральні ґрунти Малого Полісся.–Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. –256с.
 • Гаськевич В.Г. Сучасний стан і проблеми моніторингу ґрунтів Малого Полісся // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. № 2.–2006. С. 108-113.
 • Добровольский Г.В., Орлов Д.С., Гришина Л.А. Принципы и задачи почвенного мониторинга // Почвоведение.–1983.–№ 11.–С. 8-16.
 • Закон України “Про охорону земель” № 962–ІV: Прийнятий 19 червня 2003 року // Офіц. Вісн.–2003.–№ 29.–С. 1431.
 • Земельний кодекс України.–Л.: НВФ„Українські технології”, 2001.-80 с.
 • Земельні ресурси України / За ред. В.В. Медведєва, Т.М. Лактіонової.–К.: Аграрна наука, 1998.–150 с.
 • Козловський Б.І. Наукові основи моніторингу осушених земель.–Львів.: Місіонер, 1995.–189 с.
 • Козловський Б.І. Меліоративний стан осушуваних земель західних областей України.–Л.: Євросвіт, 2005.–420 с.
 • Медведев В. В., Лындина Т.Е., Лактионова Т.Н. Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспекты). – Харьков: Изд-во “13 типография”, 2004. – 244с.
 • Методика суцільного ґрунтово–агрохімічного моніторингу сільськогосподарських угідь Керівний документ.–К: 1994.–162 с.
 • Охорона ґрунтів: Підручник / М.К.Шикула, О.Ф.Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик.–2-ге вид., випр.–К.: Т-во Знання”, КОО, 2004.–398 с.
 • Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М.Г. Картографування ґрунтового покриву.–Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.
 • Родючість ґрунтів: Моніторинг і управління / За ред. В.В. Медведєва.–К.: Урожай, 1992. –246 с.
 • Сохнич А. Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки. Монографія. – Львів: НВФ ”Українські технології”, 2002. – 252с.

Допоміжна

 • Агроекологічний моніторинг ґрунтів як основа сталого розвитку аграрного виробництва / Мат. Міжнар. наук. конф. Вінниця, 2002. 160 с.
 • Вольвач О. В. Екологічний моніторинг. Одеса, 2002. 130 с.
 • Гудков І. М., Кашпаров В.О., Паренюк О. Ю. Радіоекологічний моніторинг: навчальний посібник. Київ, 2002. 130 с.
 • Булигін С. Ю., Вітвіцький С. В., Буланий О. В., Тонха О. Л. Моніторинг якості ґрунтів:. Підручник . Київ, 2019. 421 с.
 • Добряк Д. С., Канаш О. П., Розумний І.А. Класифікація та екологобезпечне використання сільськогосподарських земель. Київ, 2001. 309 с.
 • Клименко М. О., Прищепа А. М., Вознюк Н. М. Моніторинг довкілля. Навчальний посібник. Рівне: УДУВГП, 2004. 232 с.
 • Кукурудза С. І., Гумницька Н. О. та ін.. Моніторинг природних комплексів. Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1994. 80 с.
 • Методика проведення комплексу моніторингових робіт у системі Держводгоспу / За ред. М. І. Ромащенка. Київ : Державний комітет водного господарства України, 2002. Ч. 1. 94 с.
 • Методика оцінки і прогнозу еколого-меліоративного стану меліорованих земель. Київ: Держ. комітет водного господарства України, 2002
 • Моніторинг довкілля. Навчально-методичний посібник / За ред. С. Х. Кубланова. Київ: Мінекобезпеки, 1998. 92 с.
 • Моніторинг земель кризового стану. Львів: ЛДАУ, 1996. 40 с.
 • Патика В. П., Тараріко О. Г. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель. Київ. 2002. 296 с.
 • Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.2. Продуктивность почв, пути ее повышения, мелиорация, защита почв от эрозии и управление плодородием / Под ред. Б. С. Носко, В. В. Медведева и др. Київ: Урожай, 1988. 176 с.
 • Оверковська Т. К. Моніторнг земель України: правові аспекти. Юридичний вісник. № 1 (34). 2015. С. 25-28.
 • Сохнич А. Я., Гнаткович Д. І. Система моніторингу земель. Львів: ЛДАУ, 1996. 30 с.
 • Сохнич А. Я. Моніторинг земель. Львів: ЛДАУ, 1997. 131 с.
 • Сохнич А. Я. Моніторинг земель з аномальними явищами. Львів: ЛДАУ, 1997. 23 с.
 • Шикула М. К., Антонець С. С. та ін. Ґрунтозахисна біологічна система землеробства в Україні. Київ, 2000. 390 с.
 • Шпак Г. Моніторинг довкілля та інженерні методи охорони біосфери. Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 1997. 234 с.

Силабус: Моніторинг ґрунтів. 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: Моніторинг ґрунтів. 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус