Моніторинг довкілля

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Курганевич Л. П.ГРЕ-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРЕ-31доцент Курганевич Л. П.

Опис курсу

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є моніторинг навколишнього природного середовища, методи та засоби вимірювання параметрів довкілля. Вона вивчає такі основні питання як: загальні уявлення про систему моніторингу довкілля; види систем моніторингу та  їх ієрархічні рівні; нормативно-правове, методичне, метрологічне, технічне та програмне забезпечення здійснення моніторингу; моніторинг атмосфери, гідросфери, літосфери, біосфери (суб’єкти моніторингу та їх функції)); методику проведення вимірювань складу та властивостей різних компонентів навколишнього середовища.

 

Результати навчання:

Знання:

 • видів, структури, рівнів моніторингу компонентів довкілля;
 • принципів організації моніторингових досліджень;
 • суб’єктів моніторингу;
 • нормативно-правових та законодавчих актів, які регулюють ведення моніторингу;
 • системи спостережень за складовими природного середовища;
 • методичного, технічного забезпечення пунктів спостережень;

Уміння:

 • наукового, організаційного забезпечення проведення моніторингових досліджень;
 • закладення пунктів спостережень та проведення досліджень;
 • обробка, аналіз та інтерпретація результатів моніторингових досліджень.

Навички:

 • складання програми спостережень;
 • самостійного аналізу даних моніторингових досліджень.

 

Рекомендована література

Базова

 • Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування / за ред. І.П. Ковальчука. – Львів : Опілля, 2009. – 608 с.
 • Клименко М.О. Моніторинг довкілля: підручник / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, Н.М. Вознюк – Київ : Академія, 2006. – 360 с.
 • Ковальчук І.П.Гідроекологічний моніторинг : навч. посібник / І.П. Іовальчук, Л.П. Курганевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 292 с.
 • Полетаєва Л.М. Моніторинг навколишнього природного середовища: навчальний посібник  / Л. М. Полетаєва, Т.А. Сафронов. – Київ : КНТ, 2007. – 172 с.
 • Степова О.В. Моніторинг вод : навчальний посібник / О.В. Степова, В.В. Рома. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 82 с.
 • Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища : монографія /за ред. М.М. Приходько : Івано-Франківськ, 2010. – 324 с.

 Допоміжна

 • Герасимов И.П.Научныеосновысовременногомониторингаокружающейсреды / И.П. Герасимов // Изв. АН СССР, сер. географ. – 1975. – №3. – С.13-25.
 • Израэль Ю.А.Философиямониторинга / Ю.А. Израэль // Метеорология и гидрология. – 1990. – №6. – С. 5-10.
 • Михнович А. Аналіз мережі моніторингу поверхневих вод у Львівській області / Вісник ЛНУ. Серія географічна. Вип. 33. – Львів, 2006. – С. 253-260.
 • Методичні рекомендації з питань створення системи моніторингу довкілля регіонального рівня. – Київ : Мінприроди України, 2005. – 33 с.
 • Романченко І.С. Екологічна безпека: екологічний стан та методи його моніторингу. Навчальний посібник / І.С. Романченко, А.І. Сбітнєв, С.Г. Бутенко. – Київ : Полісся, 2006. – 560 с.

Інформаційні ресурси

 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text – Водний Кодекс України (06.06.1995 р.).
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-%D0%BF#Text – Постанова КМ України від 19 вересня 2018 року № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод».
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#Text – Постанова КМ України від 14 серпня 2019 року № 827 «До питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря».
 • https://mepr.gov.ua/files/uploads/nakaz_45.pdf – Наказ Мінприроди «Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод» від 06.02.2017 № 45
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-19#Text – Наказ Міндовкілля «Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод» від 14.01.2019 № 5.
 • http://davr.gov.ua/ – Сайт Державного агентства водних ресурсів України

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму