Міжнародний туризм

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Мальська М. П.ГрТМ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ГрТМ-12

Опис курсу

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття міжнародного туризму як суспільного явища і важливу галузь національної економіки; туристичні формальності та географію туристичного попиту.

вміти: аналізувати різні аспекти туризму та професійно оцінювати конкретну ситуацію у межах міжнародного туристичного ринку; здійснювати аналіз та прогноз ситуації щодо розвитку подій у межах світового туристичного ринку; аналізувати чинники та фактори, що впливають на формування окремих видів міжнародного туризму; визначати залежність цінової політики від туристичної привабливості окремого туристичного регіону; проводити статистичний аналіз міжнародних туристичних потоків; визначати, як формується видова структура міжнародного туризму; на основі наявних статистичних джерел визначати туристичну привабливість регіону.

Рекомендована література

 • Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник / А.Ю. Александрова. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 185 с.
 • Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономикатуризма. М.: Финансы и статистика, 2000. – 176 с.
 • Великочий В.С., Дутчак О.І., Шикеринець В.В. Міжнародний туризм / Навчальний посібник для студентів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство». – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – 254 с.
 • Ганич Н.М., Пандяк І.Г. Соціально-економічні фактори та їх вплив на розвиток міжнародного туризму // Вісник наукових досліджень. Серія: Туризм. – Тернопіль: РВВ Галицького інституту імені В.Чорновола, 2006. – Вип. 2. – С. 55-59.
 • Божидарник Т. Міжнародний туризм / Т. Божидарник: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 312 с.
 • Дмитриевский Ю.Д. Туристическиерегионы мира. Учебн. пособие. Смоленск, 2000.
 • Организациятуризма. Учебноепособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. Сергеева и др.; Подобщ. ред. Н.И. Кабушкина и др. – М.: Новоезнание, 2003. – 632 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний Посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
 • Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
 • Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: монографія / за заг. ред. В.М. Зайцевої. – Запоріжжя: ЛІПС, 2015. – 275 с.
 • Міжнародний туризм : навчальний посібник для студентів спеціальностей «Туризмознавство», «Міжнародні економічні відносини» / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 328 с.
 • Регионоведение: Учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 350300 «Регионоведение», 350200 «Международные отношения» / В.А. Дергачов, Л.Б. Вардомский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 463 с.
 • Квартальнов В.А., Колесник Н.В. Введение в специализацию. Менеджмент иностранного туризма: Учебн. пособие. – М.: Советский спорт, 2000.
 • Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес. – М.: Издательство ПРИОР, 2001. – 240 с.
 • Розвиток туристичного бізнесу регіону / За ред. Школи І.М. – Чернівці: Книги – XXI, 2007. – 292 с.
 • Смирнов І.Г. Бізнесові основи міжнародного туризму: Навч. пос. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 125 с.
 • Смирнов І.Г., Фоменко Н.В. Міжнародний туристичний бізнес: Навч.-метод. пос. – І.-Ф.: Галицька академія, 2009. – 154 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус