Міжнародний сервісний маркетинг

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Мункачій І. З.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРГ-41сдоцент Мункачій І. З.
ГРГ-42сдоцент Мункачій І. З.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Міжнародний сервісний маркетинг» читатиметься на кафедрі туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка для студентів-бакалаврів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

Мета: – набути теоретичних знань та практичних навичок щодо маркетингової діяльності підприємств сфери послуг; – ознайомитися з методами вивчення міжнародного ринку сервісних послуг; – оволодіти шляхами та резервами розвитку підприємства сфери послуг на міжнародному рівні; – опанувати теоретичні основи та практичні навички щодо формування і використання комплексу сервісного маркетингу підприємствами сфери послуг;
Основними завданнями цього курсу є: – вивчити загальні поняття міжнародного сервісного маркетингу; – сформувати навички роботи з літературними джерелами й нормативно-правовими матеріалами по державному регулюванню міжнародною маркетинговою діяльністю ; – виявити існуючі потреби споживачів міжнародних сервісних послуг, визначити їх задоволення; – осягнути роль формування новітнього економічного мислення, що базується на принципах сучасної концепції сервісного маркетингу, адекватного сучасному стану розвитку ринку, перспективного бачення розвитку пріоритетних напрямів національної економіки.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійний апарат міжнародного сервісного маркетингу, в тому числі термінологію, методологію та організаційно-практичні засади міжнародного сервісного маркетингу, історію виникнення та розвитку.

вміти: застосовувати основні елементи міжнародного сервісного маркетингу у практичній діяльності, оцінювати власний рівень знань міжнародного сервісного маркетингу з метою порівняння загального конкурентного потенціалу на міжнародному ринку сервісних послуг.

Рекомендована література

Основна:

 • Балабанова Л. В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: навч. посібн. / Л. В. Балабанова. – К. : Професіонал, 2004. – 287 с.
 • Балабанова Л. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової оріентації : навч. посібн. / Л. В. Балабанова. – К. : – Професіонал, 2004. – 154 с.
 • Балаева О. Н. Управление организациями сферы услуг : учебн. пособ. / О. Н. Балаева, М. Д. Предводителева. – М. : Издательский дом Гос. университета Высшей школы экономики, 2010. – 154 с.
 • Банківський маркетинг : навч.-метод. посібн. / [І. В. Новикова, Л. М. Худолій, М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов]. – К. : Європ. ун-т, 2003. – 155 с.
 • Грищенко І. М. Маркетингові основи комерційного посередництва: навч. посібн. / І. М. Грищенко. – К. : Грамота, 2006. – 303 с.
 • Иванов М. С. Руководство по маркетингу консалтинговых услуг/ М. С. Иванов. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 138 с.
 • Имшинецкая И. А. Инструкция по продвижению услуг, или Как продать невидимку?/ И. А. Имшинецкая. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 203 с.
 • Колодізєв О. М. Маркетинг у банку : навч. посібн. / О. М. Колодізєв. – Х. : ІНЖЕК, 2004. – 155 с. 9. Колосов Ю. С. Внедрение информационных технологий вконсалтинг / Ю. С. Колосов // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 9. – С. 62–67.
 • Косенков С. І. Маркетингові дослідження : навч. посібн. для вищ. навч. закл. / С. І. Косенков. – К. : Скарби, 2004. – 464 с 11. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Д. Мейкенз. – СПб. : Юнити-Дана, 2007. – 1046 с.
 • Майдебура Е. В. Маркетинг услуг / Е. В. Майдебура. – К. : ВИРА-Р, 2001. – 574 с.
 • Мальченко В. М. Маркетинг послуг : навч. посібн. / В. М. Мальченко. – К. : КНЕУ, 2006. – 360 с. 16. Маркова В. Д. Маркетинг услуг / В. Д. Маркова. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 360 сДопоміжна література:1.Амблер Т. Практический маркетинг / Т. Амблер ; под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 1999 – 349 с.
 • Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : навчально-методичний посібник / М. В. Афанасьєв, О. Б. Плоха. – Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2007. – 320 с.
 • Бусыгин А. В. Предпринимательство / А. В. Бусыгин. – М. : Дело, 1999. – 640 с Виноградська А. М. Інтернет у системі маркетингових комунікацій туристичних фірм / А. М. Виноградська // Маркетинг и реклама. – 2000. – № 7–8. – С. 51 –56 .
 • Виноградська А. М. Основи підприємництва : навч. посібн. / А. М. Виноградська. – К. : КНТЕУ, 2003. – 382 с.
 • Виноградська А. М. Стратегія управління підприємствами туристичної галузі / А. М. Виноградська, О. М. Шканова // Ділова панорама. – 2000. – № 5–6. – С 32–38.
 • Ворст Й. Экономика фирмы / Й. Ворст, П. Ревентлоу. – М. : Высшая школа, 1994. – 280 с.
 • Грищенко І. М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств : підручник для вищ. навч. закладів / І. М. Грищенко. – К. : Грамота, 2009. – 447 с.
 • Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности : учебн. пособ. / В. Г. Гуляев. – М. : Нолидж, 1996. – 264 с.
 • Дихтль Е. Практический маркетинг : учебн. пособ. / Е. Дихтль, Х. Хершген ; пер с нем. ; [под ред. И. С. Микко]. – М. : Высшая школа ИНФРА-М, 1996. – 255 с.
 • Дойль П. Маркетинг- менеджмент и стратегии / П. Дойль. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 538 с.
 • Дурович А. П. Маркетинг в туризме / А. П. Дурович, А. С. Копанев. – Мн. : Экономпресс, 1998. – 400 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус