Мінералогія ґрунтів(103, 3 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Папіш І. Я.ГРН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ГРН-31сдоцент Папіш І. Я.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни “Мінералогія ґрунтів” є ознайомлення студентів із значенням і роллю мінеральної речовини у формуванні основних властивостей і режимів функціонування ґрунтів; вивчення основ кристалохімії глинистих мінералів, їхньої будови, складу і властивостей, походження і впливу на властивості ґрунтів; аналіз процесів утворення, трансформації, руйнування і переміщення глинистих мінералів у ґрунтах і породах; вивчення закономірностей профільного розподілу основних груп глинистих та неглинистих мінералів у ґрунтах; аналіз змін вмісту і складу глинистих мінералів під впливом різних антропогенних дій; засвоєння методів вивчення ґрунтових мінералів.

Основним завданням курсу є показати тісний зв’язок між колоїдно-мінералогічним складом ґрунтів та їхніми морфологічними, фізичними і хімічними властивостями, з вирішенням практичних завдань землеробства, агрохімії і ґрунтознавства; сформувати об’єк­тивні погляди на роль і місце мінералогічного складу ґрунтів у процесі їхнього розвитку і еволюції. Цілі та завдання курсу реалізовуються у такій послідовності:

 • поглиблене ознайомлення з будовою, складом і властивостями основних генетичних типів пухких континентальних відкладів;
 • вивчення закономірностей формування мінеральної зональності у корах вивітрювання;
 • ознайомлення з природою мінералів, що зустрічаються у грубих фракціях ґрунтів і ґрунтотворних порід;
 • оцінка ролі глинистих мінералів у земній корі і ґрунтах;
 • ознайомлення з основами кристалохімії глинистих і супутніх їм неглинистих високодисперсних мінералів;
 • вивчення будови, властивостей і походження основних груп глинистих і неглинистих високодисперсних мінералів;
 • вивчення процесів утворення, трансформації, руйнування і переміщення глинистого матеріалу в ґрунтах;
 • встановлення закономірностей профільного розподілу глинистих мінералів у зональних типах ґрунтів;
 • виявлення ролі мінералогічного складу ґрунтів у формуванні їхніх властивостей, основних процесах педоґенезу;
 • оцінка фізико-хімічних властивостей ґрунтів у зв’язку з їхньою мінералогією і родючістю;
 • оцінка мінералів як джерело і резерв зольних елементів живлення рослин;
 • оцінка ролі мінералогічного складу ґрунтів при меліорації земель;
 • засвоєння методики підготовки ґрунту до мінералогічного аналізу і виявлення діагностичних ознак глинистих мінералів.

Після завершення цього курсу студент

 знатиме:

 • загальну схему і принципи класифікації ґрунтових мінералів;
 • кристалохімічну природу глинистих і неглинистих високодисперсних мінералів ґрунту;
 • властивості, будову і походження первинних і вторинних мінералів;
 • вплив мінералогічного складу на властивості ґрунтів;
 • процеси утворення, трансформації, руйнування і переміщення глинистого матеріалу в ґрунтах;
 • хіміко-мінералогічний склад зональних типів ґрунтів;
 • діагностичні ознаки основних груп ґрунтових мінералів;
 • основні методи мінералогічного аналізу грунтів.

вмітиме:

 • діагностувати літологічний склад ґрунтів, деякі (первинні і вторинні) ґрунтові мінерали за комплексом їхніх морфохроматичних і фізичних ознак;
 • використовувати експериментальні дані для діагностики ґрунтових мінералів;
 • читати криві рентгендифрактограм глинистих фракцій ґрунту;
 • виділити мулисту фракцію з дрібнозему ґрунту;
 • підготовити ґрунт до мінералогічного аналізу.

Рекомендована література

Базова

 • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : Ч. 1. Львів. Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка. 2010. 270.
 • Ципюра Я. Г., Поліщук М. І., Броннікова А. Ф. Ґрунтознавство з основами геології: Навчальний посібник. Вінниця,. 2020. 676 с.
 • Заморій П. К. Четвертинні відклади Української РСР. Ч. 1. Київ: Вид-во Київського ун-ту, 1961. 550 с.
 • Бондарчук В. Г. Геологія України. Київ: АН УРСР, 1959. 832 с.
 • Горбунов Н. І. Мінералогія і колоїдна хімія ґрунтів. М. : Наука. 1974. 314. (рос.).
 • Соколова Т. А., Дронова Т. Я., Толпешта І. І. Глинисті мінерали у ґрунтах: Навчальний посібник. Тула,. 2005. 336.

Допоміжна 

 • Мінерали ґрунтів: ґенеза, географія, значення для родючості і екології. М.: Ґрунтовий інститут ім. В. В. Докучаєва. 1996. 340 с. (рос.).
 • Самойлова Є. М. Ґрунтотворні породи. Москва. 1983. 173 с.
 • Горбунов Н. І. Переміщення колоїдів і мулу у ґрунтах з руйнуванням і без руйнування. Ґрунтознавство. № 7. 1961. С. 7-11.
 • Мінерали і гірські породи СРСР. Москва. 1970. (рос.).
 • Мінералогія ґрунтових новоутворень. М., 2001.
 • Краєв В. Ф. Інженерно-геологічна характеристика порід лесової формації України. Київ: Наукова думка. 1971. 227.
 • Відейко М. Ю. Подорож до прадавньої країни: Наук.-попул. вид. Київ: Вища школа, 2011. 167 с

Силабус:

Завантажити силабус