Методика навчання економіки

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Лаврук М. М.Гром-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Гром-51доцент Лаврук М. М.

Опис курсу

Метою курсу «Методика навчання економіки» є формування у студентів
теоретичних знань та організаційно-методичних професійних педагогічних
умінь з проектування і проведення навчального процесу з економічних
дисциплін в умовах середніх загальноосвітніх закладів.
Завданням навчального курсу «Методика навчання економіки в школі» є:
– формування у студентів теоретичних засад дидактичних особливостей
викладання економічних дисциплін;
– підготовка студентів до проведення уроків з економіки різними методами
традиційного, активного та інтерактивного навчання;
– організування роботи студентів у такій формі, яка б моделювала
практичну діяльність викладача економічних дисциплін в школі.
Після завершення вивчення цієї дисципліни студент має:
Знати:
– зміст і завдання типових та альтернативних програм з економіки,
систему тематичного планування уроків;
– основні типології уроку, місце уроку в системі уроків навчального
розділу, форми уроку, засоби та принципи аналізу, основні вимоги до сучасного
уроку з економіки;
– зміст і дидактичні можливості підручників, методичних посібників і
періодичних видань для вчителів економіки;
– базові поняття та принципи методики викладання економічних
дисциплін;
– основні методи, прийоми та засоби навчання.
Уміти:
– підготувати й провести уроки з економіки за власною методикою,
ґрунтуючись на прийнятих стандартах викладання цієї дисципліни;
– використовувати методи активізації навчальної діяльності учнів на
уроках економіки;
– розробляти й застосовувати наочні засоби навчання, зважаючи на
особливості економічних знань як предмета навчання;
– контролювати й оцінювати знання та вміння учнів загальноосвітніх шкіл.

Рекомендована література

Базова
1. Бобров В. Г., Ковальчук Г. О., Мельничук В. Г. та ін. Економіка:
Програма / Географія. Економіка: Програми для загальноосвітніх навчальних
закладів 6-11класи. – К., 2006. – С. 71-89.
2. Бондарєва Н.Ф. Економіка. 10 клас. Методичний посібник до підручника
Г. О. Ковальчук, В. Г. Мельничука, В. О. Огнев’юка. – Х.: Вид. Група
«Основа», 2008. – 224 с.
3. Балягіна І. А., Богорад М. А., Ковальчук Г. О. Методика викладання
економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2006. – С.
27-30.
4. Вачевський М. В., Скотний В. Г., Мадзігон В. М. та ін. Основи
економічних знань. 10-11 клас. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури,
2004. – 536 с.
5. Загальна економіка: Підручник / І. Ф. Радіонова та ін. За ред. І. Ф.
Радіонової. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА,
2002.
6. Жовтанецький О., Чуба Н. Цікава економіка: Навч. посібник. 2-ге
видання, доповн. та уточн. – Львів: Апріорі, 2010. – 408 с.
7. Ковальова К. І., Ковальов В. В. Методика викладання економіки в школі:
навч. посіб. – К.: Вид-во Ліра-К, 2012. – 184 с.
8. Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті: Навч. посіб.
– Вид. 2-ге, доп. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 97-108.
9. Крупська Л. П., Тимченко І. Є., Чорна Т. І. Економіка. 10 клас.
Профільний рівень: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.:
Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.
10 Махамат С.В. Економіка.10 клас. Профільний рівень: Розробка уроків –
Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 464 с.
11. Мельничук В.Г., Ковальчук Г.О., Огнев’юк В.О. Економіка: Підручник
для 10 класу. – К.: «Навчальна книга», 2005 – 256с.
12. Усі уроки економіки: 10 клас / Упоряд. Н.С. Макарова. – Х.: Вид. група
«Основа», 2006. – 288 с.

Допоміжна
1. Булавенко С. Застосування методики критичного мислення на уроках
економіки // Географія та основи економіки в школі. – 2004. – № 1. – С. 17-19.
2. Горленко Г.О. Методичний посібник для вчителя до Збірника задач з
економіки. Вид. 2-е. – Кам’янець Подільський: Абетка Нова, 2003. – 116 с.
3. Збірник задач з економіки: Навчальний посібник для учнів 10-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки /
Упорядник Горленко Г. О. Вид.2-е. – Кам’янець Подільський: Абетка Нова,
2002. – 168 с.
4. Димарчук Т. В. Застосування інтерактивних методів при вивченні
економіки // Економіка в школах України. – 2006. – №11. – С.19-22.
5. Квартіна Б. О. Розвиток життєвої компетентності на уроках з основ
економіки // Економіка в школах України. – 2007. – №10. – С.10.
6. Махотін Д. А. Інтерактивне навчання на уроках економіки // Економіка в
школах України. – 2008. – №7. – С. 30–32.
7. Політило М. Ф. Використання інформаційних схем на уроках економіки
// Економіка в школах України. – 2006. – №№ 9-12.
8. Практикум з економіки для 10-11 класів / упор. Горленко Г.О., «Абетка
– Нова», 2005.
9. Практикум з економіки для 10-11 класів: Посібник для вчителів / упор.
Горленко Г.О., «Абетка – Нова», 2005.
10. Сухова О.С. Навчання на уроках економіки? Легке, цікаве, успішне! //
Економіка в школах України. – 2008. – №1. – С.15-21.
14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Газета «Бізнес»: www.business.кіеv.uа
2. Державна податкова адміністрація: www.sta.gov.uа
3. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.uа
4. Діловий центр України: www. bc. кіеv.ua. / іndex.html
5. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій:
www.іег.кіеv.uа
6. ЛігаБізнес: www. business. liga.nеt:
7. Міжнародний валютний фонд: www.іmf.org.
8. Міжнародний інститут порівняльного аналізу: www.ісаі.оrg.uа
9. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України:
www.mе.kmu.gоv.uа
10. Міністерство фінансів України: www.minfin.gоv.uа
11. Національний банк України: www.bаnk. gov.uа
12. Організація з економічного співробітництва і розвитку: www.оесd.оrg
13. Світова організація торгівлі: www. wto. org
14. Статистика по Європі: www. europa. eu. int/comm./еurostat