Методи екологічних досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232ГРЕ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГРЕ-11

Опис курсу

 

Мета – формування цілісного уявлення про геоекологічне дослідження, основні принцити, підходи та методи геоекологічних досліджень, для використання знань у подальших дослідженням під час написання курсових та магістерських робіт, а також під час проходження виробничої практики.

Завдання: Під час вивчення дисципліни студенти засвоюють основні теоретичні підходи та принципи до проведення геоекологічних досліджень. Знайомляться із становленням та розвитком геоеколоічгї як науки. Засвоюють основні теоретичні та прикладні методи геоекологічних досліджень, які можна застосовувати на різниї етапах: підготовчому, польовому, камеральному. Знайомляться із новітніми аерометодами – Дрон знімання території для дослідження геоекологічних проблем

Результати навчання:

знати:

 • основні наукові терміни та поняття геоекології як науки;
 • основні теоретичні підходи та принципи проведення геоекологічних досліджень
 • найважливіші методи дослідження та опису геосистем;
 • сучасні прикладні методи геоекологічних досліджень.

вміти

 • в цілому інтерпретувати топографічні карти та аеро-(космо-) зображення, Дрон-знімки для виявлення геоекологічних проблем;
 • працювати із статистичними та фондовими матеріалами;
 • виявляти та описувати антропогенний вплив на геосистеми;
 • проводити польові геоекологічні досілдження;
 • використаовувати допоміжні універсальні методи досліджень (соціологічне);
 • укладати геоекологічні карти.

Рекомендована література

Базова

 1. Геренчук К.І. Польові географічні дослідження / К.І. Геренчук, Е.М. Раковська, О.Г. Топчієв. – К.: Вища школа, 1975. – 248 с.
 2. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник / М.Д. Гродзинський. – К.: Либідь, 1993. – 224 с.
 3. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект: Навч. посібник / В.М. Гуцуляк – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с.
 4. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований / А.Г. Исаченко. – Ленинград: Наука, 1980. – 222 с.
 5. Ковалишин Д.І. Основи і методи наукових досліджень у фізичній географії: Навчальний посібник / Д.І. Ковалишин, М.Я. Сивий, М.Р. Питуляк, М.В. Питуляк, Н.Б. Таранова, П.М. Дем’янчук, О.В. Волік, С.В. Гулик. – Тернопіль: Астон, 2014. – 260 с.
 6. Круглов І. Геоекологія та географія / І. Круглов // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: географія. – 2004. – № 2, Ч. 1. – С. 49-55.
 7. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: Науковий посібник / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003 – 192 с.
 1. Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу / А.В. Мельник. – Львів: Літопис, 1997. – 229 с.
 2. Методи геоекологічних досліджень: Навчальний посібник / За ред.. М.Д. Гродзинського та П.Г. Шищенка. – К.: ВЦ «Київський університет», 1999. – 243 с.
 3. Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий / Г.П. Миллер. – Львов: Вища школа, 1974. – 202 с.
 4. Миллер Г.П. Ландшафтознавство: теорія і практика: Навч. посібник / Г.П. Міллер, В.М. Петлін, А.В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 172 с.
 5. Пащенко В.М. Основні поняття і проблеми еколого-географічних досліджень/ В.М. Пащенко // Український географічний журнал. − 1994. − №4. − С. 8-16.
 6. Свідзінська Д.В. Методи геоекологічних досліджень: геоінформаційний практикум на основі відкритої ГІС SAGA: навчальний посібник / Д.В. Свідзінська. – К.: Логос, 2014. – 402 с.
 7. Тітенко Г.В. Критерії та параметри для розробки моделі урболандшафту / Г.В. Тітенко, Л.В. Баскакова // Вісник ХНУ імені В.Н. Карабіна, № 1070. Серія «Екологія», вип. 9. – 2013. – С. 91-95.
 8. Царик Л.П. Еколого-географічний аналіз та оцінювання території: теорія та практика (на матеріалах Тернопільської області) / Л.П. Царик. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 256 с.

 

Допоміжна

 1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте (Основы теории и логико-математические методы) Д.Л Арманд. – М.: Мысль, 1975. – С.5-46; 237-274.
 2. Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія / В.А. Барановський . К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 252 с.
 3. Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты / Г.А. Бачинский – К.: Наукова думка, 1991. – 152 с.
 4. Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства: Навч. посібник / В.М. Гуцуляк. – Київ: НМК ВО, 1992. – 60 с.
 5. Исаченко А.Г. Введение в экологическую географию / А.Г. Исаченко // География и экология в школе ХХІ века. – 2004. − №1. – С. 4-8.
 6. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование: Учеб. пособие / А.Г. Исаченко. – М.: Высш. шк., 1991.
 7. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды: Геогр.аспект / А.Г. Исаченко. –  М.: Мысль,1980. –  С.154-255.
 8. Круглов І.С. Геоекологія: Одна назва для різних наук? / І.С. Круглов // Фіз. геогр. і геоморф. – 2003. – Вип. 45. – С 18-25. [Електронний ресурс] – Режим доступу: // http://old.geography.lnu.edu.ua/Strukt/Biblio/alphavit/Ukr/Ukr%20K/Kruglov/Kruhlov_2003_what_is_geoecology.pdf
 9. Мильков Ф.Н. Геоэкология как междисциплинарная наука о комфортности географической среды и оптимизации ландшафта / Ф.Н. Мильков // Изв. РГО. – 1997. – Вып. 3. – С. 54 – 59.
 10. Олішевська Ю.А. Історія геоекологічних досліджень / Ю.А. Олішевська // 2014. – С. 164-168.
 11. Охрана ландшафтов. Толковый словарь / М.Данева и др. М.: Прогресс, 1982. 271 с.
 12. Преображенский В.С. Основы ландшафтного анализа / В.С. Преображенский, Т.Д. Александрова, Т.П. Куприянова. – М.: Наука, 1988. – С.7-52; 76-103; 141-149.
 13. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс.– М.: Мысль, 1990. − 637 с.
 14. Свідзінська Д.В. Методи геоекологічних досліджень: методичні рекомендації до проведення лекційних і практичних занять: Навчальне видання / Д.В. Свідзінська. – К.: Логос, 2013. – 28 с.
 15. Скрипник В.С. Методи оцінки екологічної ситуації з використанням комп’ютерних технологій / В.С. Скрипник. – Львів, 2005 [Електронний ресурс] – Режим доступу: // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua
 16. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах / В.Б. Сочава. – Новосибирск: Наука, 1978. – С. 14-22, 29-34, 106-120.
 17. Троль К. Ландшафтная экология и (геоэкология) и биоценология / К. Троль // Изв. АН СССР. Серия географическая. − 1972. − № 3. − С. 114-120.
 18. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география / П.Г. Шищенко. – К.: Вища школа, 1988. – 192 с.
 19. Чернов Б.О. Методологічна основа географії: Методи дослідження в фізичній географії (1960-1990) / Б.О. Чернов [Електронний ресурс] – Режим доступу: // http://inb.dnsgb.com.ua/2012-3/index.html

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА