Методи дослідження в туризмі

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Монастирський В. Р.ГрТМ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрТМ-22сдоцент Монастирський В. Р.

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів з основами методами в науково-дослідній діяльності, зі стратегією та тактикою, етапами наукового пошуку, сучасними напрямками наукових досліджень в галузі туризму, етапами наукового дослідження, розглянути основні методологічні принципи, методи наукових досліджень, теорію і практику, логіку наукових досліджень, розкрити інформаційне забезпечення наукової роботи, а також розкрити основні методико-методологічні підходи в дослідженні розвитку туристичної індустрії.

Цілі: розкрити теоретико-методологічні основи наукових досліджень; показати значення науково-дослідної роботи; проаналізувати основні методологічні засади формування наукової інтуїції та мислення, напрямки та концепцій сучасної туристичної науки; сформувати уміння і навички у виборі напряму наукового дослідження, розробці програми та проведенні наукових досліджень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • напрями наукових досліджень у туризмі;
 • основи теоретичних та практичних методів у туризмі;
 • види джерел інформації для провадження туристичних наукових досліджень;
 • дослідницькі принципи наукових досліджень у туризмі;
 • теоретико-методичні основи пізнання в наукових дослідженнях;
 • загальнонаукові, конкретно-наукові та спеціальні методи наукових досліджень, розуміти їх зміст, функції та підходи їх застосування;
 • основні методологічні та методичні підходи до вивчення конкретних об’єктів, явищ чи процесів, тобто знати методологію наукових досліджень.

вміти:

 • дати обґрунтоване поняття методології та методики наукових досліджень, поняття наукового методу;
 • вибирати методи наукового дослідження;
 • розробляти (складати) програми туристичного дослідження певного об’єкта, явища чи процесу;
 • працювати з джерелами інформації;
 • збирати первинну наукову інформацію і за допомогою методів її опрацьовувати, використовуючи сучасну методологію наукових досліджень;
 • організувати та провести наукове дослідження в туризмі;
 •  досліджувати  розвиток  туристичної  інфраструктури застосовуючи різні наукові методи  для засобів  розміщування, харчування, транспортних засобів;
 • впроваджувати результати досліджень в практику.

Рекомендована література

Основна:

 • Білуха М.   Т.   Основи наукових досліджень   [Текст]:   Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів   / М.Т. Білуха.–К. : Вища шк., 1997.–271 с.
 • Влах М. Теорія і методологія  географічної науки: навч. посібник для самостійної   роботи студентів    / М. Влах, Л. Котик. – Ч.2. :  Допоміжні  навчальні     матеріали.– Львів :  ЛНУ  імені Івана Франка, 2020. –138с.
 • ГабовичА. Г. Основи наукових  досліджень[Текст]:   Підручник   / А.Г.Габович,  С.  М.  Головань,  В.  В.  Домарев,  В.  С.  Орленко,  В.  О. Хорошко, Д. В. Чирков – К. : ДУІКТ, 2007–173 с.
 • Горбатенко І. Ю. Основи наукових досліджень:  підручник  [Текст]  / І.Ю.Горбатенко., Г. О. Івашина.– К. : Вищашкола, 2001.– 92 с.
 • ГрищенкоІ. М. Основи наукових досліджень [Текст] : Навч. посіб. / І. М. Грищенко, О. М. Григоренко, В. А. Борисейко / Київ. нац. торг.-екон. ун-т.– К. : КНТЕУ, 2001.– 185 с.
 • ЄрінаА. М. Методологія наукових досліджень  [Текст]  :  Навчальний посібник  /  А.  М.  Єріна,  В.  Б.  Захожай,  Д.  Л.  Єрін.– Центр навчальної літератури, 2004.– 212 с.
 • 7  .Методика та організація  наукових досліджень  :  Навч.  посіб.  /  О.  П. Кириленко,  В.  В.  Письменний,  Н.  М.  Ткачуктаін.;  заред.  О.  П. Кириленко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 196 с.
 • Мальська М.П., Пандяк І.Г М.П. Методологія та організація наукових досліджень. Навчальний посібник Київ. Центр навчальної літератури. 2016.
 • 9.Науменко О.  М.  Методика організації наукових досліджень в умовах запровадження компютерно-орієнтованих засобів навчання [Електорнний ресурс].–Режим доступу:  http://archive.  ndove.  gov.  ua/e-journals/ITZN/em20/content/10nomsof. Htm.
 • Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2005.- 632 с.
 • Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 444 с.
 • Шишкіна Є.К., Носирєв О.О. Методологія наукових досліджень [Текст]: навч. посіб. / Є.К.Шишкіна, О.О.Носирєв. – Х.: Вид-во «Діса плюс», 2014. – 200 с.
 • ЗацерковнийВ. І.Методологія наукових досліджень : навч.посіб. /В. І.Зацерковний, І. В.Тішаєв,В. К.Демидов. –Ніжин :НДУ ім.М.Гоголя,2017.–236с.ISBN 978-647-527-156-8

Додаткова:

 • Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшукувати істину в науках / Р. Декарт.– К. : Тандем, 2001.– С.32–49.
 • Довгий С. О. Наука та освіта вУкраїні. Сучасні проблеми і можливі шляхи їх вирішення // Наука та наукознавство.– 2001.– No2.– с. 104–109.
 • ЖмудьЛ. Я. Зарождениеистории науки в античности  /  Л.  Я.  Жмудь.– СПБ. : РХГИ, 2002.– 424 с.
 • Пилипчук, М. І. Основи наукових досліджень : Підруч. / М. І. Пилипчук, А. С. Григор`єв, В. В. Шостак.– К. : Знання, 2007.– 270 с.
 • 5.СтеченкоД.  М.  Методологія наукових досліджень  :  Підруч.  /  Д.  М. Стеченко, О. С. Чмир.– 2-евид. переробл. і доп.– К. : Знання, 2007.– 317 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус