Методологія та організація наукових досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Стецький В. В.ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрТМ-11сдоцент Стецький В. В.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Методологія і організація наукових досліджень ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістр, напряму 242 «Сфера обслуговування» (спеціальності ) 242 «Туризм».
Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретико-методологічних основ і методичних прийомів організації та проведення наукових досліджень.

Міждисциплінарні зв’язки: Основи наукових досліджень, Основи туризмознавства, Географія туризму, Туристичне країнознавство, Ринок туристичних послуг, Туризмологія.

Метою “Методології і організації наукових досліджень” є формування, на основі оволодіння теоретичних основ і прикладних навиків дослідження, сучасного наукових підходів дослідження функціонування й розвитку секторів та підприємств туристичного бізнесу.Основними завданнями вивчення дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень” є засвоєння студентами теоретичних основ і методичних прийомів дослідження.
Знайомство із основними видами наукових робіт, організацією наукових досліджень, обробкою отриманої наукової інформації, отриманням та представленням наукових висновків дослідження.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
• методологію, методи, принципи і завдання наукового дослідження;
• основні види наукових студентських і науково-пошукових досліджень;
• основні етапи наукових досліджень, їх функції та завдання;
• джерела отримання наукової інформації;
• основні форми представлення результатів наукових досліджень.

Після завершення цього курсу студент  вмітиме:
• володіти методологією і основними методами галузевих досліджень;
• формувати мету, завдання і цілі теми наукового дослідження;
• здійснювати планування організації наукової роботи;
• проводити дослідження і опрацьовувати отриману наукову інформацію;
• оформляти результати досліджень у формі звітів та написання різного виду наукових робіт.

Рекомендована література

 • Основна:
  Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа., 1997. – 271 с.
 • Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В.
  Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
 • П’ятницька-Позднякова І.С. Основи науковик досліджень у вищій школі: Навч. посібник / І.С.
  П’ятницька-Позднякова. – К., 2003. – 116 с.
 • Основы научных исследований. Учебное пособие для вузов. \ Наринян А. Р. – К., 2002. – 112с.
 • Основы научных исследований. Учебное пособие для вузов. \ Фрумкин Р.А. – Алчевск., 2001. – 201 с.
 • Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований – Харків, Вища школа, 2002.–200 с.
 • Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с.
 • Основи наукових досліджень : Навчальний посібник /Цехмістрова Г.С. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003.- 240 c.

Додаткова:

 • Закон України “Про наукову та науково-технічну діяльність” № 1977-ХІІ від 13 грудня 1991 року із змінами та доповненнями.
 • Городяненко В. Г. Соціологія : підручник / В. Г. Городяненко. — 3-тє вид., доп. — К. : ВЦ «Академія»,2008. — 544 с.
 • Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с.
 • Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – К. – 2004. – 212 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус