Методологія та організація наукових досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Дубіс Л. Ф.ГрТМ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ГрТМ-12професор Дубіс Л. Ф.

Опис курсу

Мета курсу – розглянути роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, ознайомити студентів із світовим та українським досвідом організації й проведення наукових досліджень для підготовки фахівців із здатністю організувати та побудувати алгоритм власних наукових досліджень у сфері міжнародного туризму. Важливим аспектом дисципліни є практичне застосування теоретичних знань, зокрема правильно визначити науково-методичні засади власного дослідження, вміти правильно підібрати відповідні методи дослідження, сподоби та методи аналізу й представлення інформації та емпіричних даних, що є необхідною умовою кваліфікаційних робіт магістерського рівня.

Завдання дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»:

  • розглянути роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, проаналізувати зміст і функції науки як соціокультурного феномена;
  • ознайомити студентів із світовим та українським досвідом організації й проведення наукових досліджень для підготовки фахівців у галузі міжнародного туризму;
  • сформувати у студентів теоретичні знання про методологію та методи наукових досліджень, навички їх практичного застосування на різних етапах написання наукових робіт;
  • ознайомити студентів із принципами організації наукових досліджень, головними його етапами та засадами створення алгоритму наукових досліджень;
  • сформувати у студентів систему знань про інформаційне забезпечення наукових досліджень, в тім про види джерел інформації, принципи її систематизації та представлення;
  • ознайомити студентів з принципами доброчесності й вміння правильно  використовувати й коректно використовувати зачерпнуту з інформаційних джерел і наукових публікацій інформацію та  наукові ідеї.
  • окреслити засади та принципи ведення наукової дискусії.

У результаті вивчення дисципліни «Актуальні проблеми туризму і сфери послуг» студент повинен:

знати:

  • світовий досвід в організації та проведенні наукових досліджень;
  • науково-методичні засади науково-дослідницької роботи;
  • методи наукових досліджень, в тім у галузі міжнародного туризму;
  • закони, закономірності та принципи наукових досліджень;
  • структуру організації наукового дослідження та головні етапи науково-дослідної роботи;
  • основні джерела наукової інформаційні та методи і способи її аналізу та представлення;
  • засади наукової доброчесності при виконанні наукового дослідження;
  • принципи побудови наукових доповідей та ведення наукових дискусій.

вміти:

  • виокремлювати головні етапи наукового дослідження та розробити алгоритм власного магістерського дослідження;
  • застосовувати відповідні методи наукових досліджень;
  • систематизувати, аналізувати, узагальнювати та представляти наукову інформацію;
  • проводити розрахунки для наукового дослідження шляхом застосування різних математичних та статистичних методів;
  • презентувати результати наукових досліджень та вести наукову дискусію;
  • розробити структуру та правильно оформляти наукову роботу, в тім магістерську роботу.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

  • Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за всіма темами курсу, у тому числі і для самостійного вивчення.
  • Мальська М., Паньків Н. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / Марта Мальська, Наталія Паньків. – Львів : Вид-во ЛНУ імені І. Франка, 2020.- 226 с.
  • Навчально-методичні вказівки з курсу «Основи наукових досліджень» / Уклала Паньків Н.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 66 с.
  • Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму [текст] підручник. / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 244 с.

Базова:

  • Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / В. Є. Юринець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с.
  • Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / В. М. Михайлов [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2014. – 220 с.
  • Туристична політика зарубіжних країн : підручник / кол. авт. ; за ред. А. Ю. Парфіненка. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с.
  • Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія. Київ : КНТЕУ, 2009. – 436с.
  • Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: ЛНУ, 2001. – 565 с
  • Alejziak W. Międzynarodowe organizacje turystyczne / W. Alejziak, T. Marciniec. – Kraków, 2003. – 421 s.
  • Kiryluk H. Współpraca międzynarodowa w turystyce / H. Kiryluk. – Politechnika Białostocka. – 2014. – 328 s. DOI: 10.12846/j.em.2014.04.23
  • Globalny kodeks etyki w turystyce (1999) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ poland_0.pdf [20.11.2014]
  • Dąbrowska B. J. Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce / B. J. Dąbrowska. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.
  • Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики / О. Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.
  • Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень: навчальний посібник / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
  • Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень: підручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с.
  • Методичні вказівки до написання та захисту творчих дипломних робіт з економічної проблематики преси / Укл. І. І. Гутиря. – К., 1997. – 23 с.
  • Українські ресурси мережі Інтернет та громадсько-політичні центри / Укл. Ю. Шайгородський. – К. : Укр. центр політ, менеджменту, 2003. – 296 с.
  • Цехмістрові Г. С. Основи наукових досліджень / Г. С. Цехмістрові. – К. : Слово, 2003. – 240 с.
  • Шейко В. М. Куштаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльность: підручник ; 3-тє видання / В. М. Шейко, Н. М. Куштаренко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 205 с.
  • Білим П. А. Основи наукових досліджень: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П. А. Білим; Харк. Націон. у-т. міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. – 40 с.
  • Колесников О. В. Основи наукових досліджень./ О. В. Колесников. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 144 с.
  • Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 180 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус