Методологія інтегрованої геоекології

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Круглов І. С.ГрНМ-11с-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГрНМ-11с-2доцент Круглов І. С.

Опис курсу

Мета курсу – навчити досліджувати ландшафт як геоекосистему з використанням технологій геоматики на прикладі території кваліфікаційної роботи магістранта та у такий спосіб забезпечити геоекологічну основу для подальшого вивчення аспектів менеджменту ландшафту. Його завдання (цілі):

  1. Ознайомити з загальними поняттями геоекології як інтегрованого вчення про геоекосистеми;
  2. Ознайомити з концепцією базової геоекосистеми (Б-ГЕС) та навчити делімітувати й аналізувати Б-ГЕС для територій індивідуального дослідження магістрантів;
  3. Ознайомити з концепцією спеціальних геоекосистем (С-ГЕС) та навчити делімітувати й аналізувати певні класи С-ГЕС для територій індивідуального дослідження магістрантів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: загальний зміст геоекології як інтегрованої науки про геоекосистеми; основні концептуальні положення щодо організації різних типів геоекосистем; основні методичні підходи щодо делімітації та аналізу основних типів геоекосистем;

вміти: делімітувати, з використанням технології геоматики, Б-ГЕС локальної та регіональної розмірностей; здійснювати ландшафтометричний аналіз на підставі концепції Б-ГЕС з використанням технологій геоматики; делімітувати та аналізувати, з використанням технологій геоматики, принаймні один тип С-ГЕС.

Отже, у результаті навчання студенти покращать свої компетентності у таких сферах, визначених ОПП: 1) аналіз особливостей природних та антропогенних систем і об’єктів геосфер (ПР01); 2) застосування знання для прийняття обґрунтованих рішень в Науках про Землю (ПР02); 3) вміння спілкуватися з фахівцями з інших галузей (ПР03); 4) вміння здійснювати екологічну оцінку природних ресурсів (ПР06); 5) знання сучасних методів дослідження Землі та її геосфер і вміння їх застосовувати у виробничій та науково-дослідницькій діяльності (ПР07); 6) розробка підходів ландшафтного менеджменту (ПР09); 7) володіння методами моделювання та обробки геоінформації при проведенні інноваційної діяльності (ПР11); 8) застосування методології геоекологічних досліджень для менеджменту довкілля (ПР14); 9) застосування методів цифрового геопросторового аналізу та геотеледетекції (ПР15); 10) вирішення практичних задач геоекології (ПР15); 11) реалізація підходів до менеджменту довкілля як геоекосистеми (ПР16).

Рекомендована література

  • Андрейчук Ю М, Ямелинець ТС (2015) ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі. Прстір-М, Львів (http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf__.pdf)
  • Круглов І (2020) Трансдисциплінарна геоекологія: монографія. ЛНУ ім І Франка, Львів (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Kruhlov_2020_TransdisciplinaryGeoecology.pdf)
  • Chang K (2013) Introduction to geographic information systems with data set CD-ROM, 7 edition. McGraw-Hill
  • Florinsky IV (2012) Digital terrain analysis in soil science and geology. Academic Press, Amsterdam
  • Hengl T, Reuter HI (eds) (2008) Geomorphometry: concepts, software, applications, 1 edition. Elsevier Science, Amsterdam, Netherlands ; Oxford, UK ; Boston Mass.

Силабус: Методологія інтегрованої геоекології

Завантажити силабус