Меліоративна геоморфологія

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є географічні основи різних видів меліорацій (водних, земельних, рекультиваційних та інших), принципи природно-меліоративного районування

 Міждисциплінарні зв’язки: Грунтознавство, Інженерна геоморфологія, Фізична географія

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Поняття меліорації і меліоративної географії. Водні меліорації
 2. Земельні та інші види меліорацій. Природно-меліоративне районування

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Меліоративна геоморфологія” є навчити студентів основ меліоративної географії, ознайомити з головними видами меліорацій і природно-меліоративного районування територій.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Меліоративна геоморфологія ” є ознайомити з історією розвитку меліорації і меліоративної географії, класифікаціями меліорацій; розкрити суть і значення водних, земельних, рекультиваційних та інших видів меліорацій; висвітлити питання природно-меліоративного районування.

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати: поняття меліорації, історію розвитку меліоративної географії, головні види меліорацій та способи їх застосування; принципи природно-меліоративного та інших видів меліоративного районування

вміти: комплексно аналізувати осушувальні меліоративні системи на основі топографічних карт та інших матеріалів; проводити характеристику природно-меліоративних зон території України.

 

 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Поняття меліорації і меліоративної географії. Водні меліорації

Тема 1. Поняття меліорації і меліоративної географії.

Поняття меліорації. Історія зародження і розвитку меліорації. Види меліорацій за галузями природокористування. Класифікація меліорацій (за Аношком, Дьяконовим). Поняття меліоративної географії: об’єкт і предмет досліджень, основні завдання. Основні етапи розвитку меліоративної географії.

Тема 2. Водні меліорації. Осушувальні меліорації.

Значення водних меліорацій. Види водного живлення. Основне завдання і методи осушення. Елементи осушувальної мережі (обмежувальна, регулювальна і провідна мережа). Водоприймачі. Особливі методи осушення.

Тема 3. Зрошувальні меліорації

Зрошувальні меліорації, їх класифікація. Спеціальні види зрошення. Головні фізико-географічні фактори зрошувальної меліорації. Інженерно-геоморфологічні показники для потреб зрошувальних меліорацій. Головні способи зрошення (поверхневе зрошення, дощування, підґрунтове зрошення).

 

Змістовий модуль 2. Земельні та інші види меліорацій. Природно-меліоративне районування

Тема 4. Земельні меліорації

Земельні меліорації, головні завдання досліджень. Заходи боротьби з водною і вітровою ерозією. Проектування протиерозійних заходів. Агромеліоративні, лісомеліоративні і гідромеліоративні протиерозійні заходи.

Тема 5. Культурно-технічні меліорації

Контурність угідь. Завалуненість і кам’янистість. Зачагарникованість, закупиненість. Строкатість (контурність) грунтового покриву. Культурно-технічні роботи.

Тема 6. Рекультиваційні меліорації

Поняття рекультивації і рекультиваційних земель. Досвід рекультивації порушених земель. Етапи і напрями рекультивації. Прийоми рекультивації. Рекультивація кар’єрно-відвальних комплексів. Рекультиваційне районування.

Тема 7. Природно-меліоративне районування

Одиниці природно-меліоративного районування. Меліоративно-гідрогеологічне районування. Ландшафтно-меліоративне районування. Геоморфологічне районування для потреб меліорації.

Рекомендована література

 1. Аношко В.С. Географические основы мелиорации. – Минск: Высшая школа, 1974. – 175 с.
 2. Дьяконов К.Н., Аношко В.С. Мелиоративная география. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. – 254 с.
 3. Олиферов А.Н. Физико-географические основы мелиорации. – Симферополь, 1978. – 96 с.
 4. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. – К.: Вища школа, 1988. – 192 с.
 5. Шульгин А.М. Мелиоративная география. – М.: Высшая школа, 1972. – 214 с.
 6. Блажко Н.Б. Перезволожені ландшафтні системи Львівської області: сучасний стан, проблеми використання і охорони: Автореф. дис. … канд. геогр. наук: 11.00.01 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010.
 7. Водно-болотні угіддя України / Під ред. Г.Б. Марушевського, І.С. Жарук. – К.: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2006. – 312 с.
 8. Вознюк С.Т. Мелиоративное почвоведение : Учебное пособие. / Вознюк С.Т., Кузьмич П.К. и др.. – Львів: Вища школа, 1984. – 263 с.
 9. Державні будівельні норми України. Меліоративні системи і споруди ДБН В.2.4-1-99. Держбуд України. Київ, 2000.
 10. Дубинский Г.П., Бураков В.И. Почвозащитное устройство агроландшафта. – Харьков, 1985. – 216 с.
 11. Жернов І.Є., Солдак А.Г., Кущ П.Ю., Гриза О.О. Меліоративна гідрогеологія. К.: Вища школа, 1972.
 12. Заблоцький Б.В. Регіональний сільськогосподарський меліоративний комплекс та його територіальна організація. Автореф. дис. на здобуття … канд. геогр. наук. – Львів, 2001.
 13. Ільїна О. В. Еколого-географічний аналіз боліт Волинської області: Автореф. дис… канд. геогр. наук: 11.00.01 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005.
 14. Кац Д.М., Пашковский И.С. Мелиоративная гидрогеология. – М.: ВО “Агропромиздат”, 1988.
 15. Климович П. Еколого-меліоративний аналіз природних комплексів Волинського Полісся. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000.
 16. Маслов Б.С., Минаев И.В. Мелиорация и охрана природы. – М.: Россльхозиздат, 1985. – 272 с.
 17. Михно В.Б. Мелиоративное ландшафтоведение. – Воронеж, 1984. – 244 с.
 18. Назаренко І.І., Смага І.С., Польчина С.М. та ін. Землеробство і меліорація: Підр. – Чернівці: Книги ХХІ, 2006.
 19. Олиферов А.Н. Географические аспекты мелиорации селевих ландшафтов. – Симферополь, 1982.
 20. Олиферов А.Н. Террасирование в системе земельних мелиораций. – Симферополь, 1983.– 68 с.