Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124Грфм-62

Опис курсу

Мета: Магістерська робота є головним видом наукової роботи студентів. Вона демонструє ступінь опанування студентами відповідною ділянкою знань, здатність до критичного аналізу певної проблеми в межах обраної геопросторової парадигми та теорії, вміння обирати та застосовувати адекватну методику емпіричного дослідження та здійснювати ґрунтовний аналіз отриманих даних. Тому мета даного курсу формувати у студентів систематизований комплекс знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень у географії з метою написання та оформлення магістерської роботи за результатами наукових досліджень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

  • напрями наукових досліджень та етапи науково-дослідної роботи;
  • основи теоретичних та експериментальних досліджень;
  • види джерел інформації для провадження екологічних досліджень;
  • інформаційне забезпечення наукових досліджень;
  • загальну характеристику інформації, що необхідна для науково-дослідної роботи.

вміти:

  • визначати предмет та об’єкт дослідження у галузі географії, формулювати мету та завдання дослідження;
  • правильно шукати, накопичувати та опрацьовувати наукову інформацію;
  • оформлювати результати наукової роботи;
  • складати та оформлювати наукові статті за результатами науково-дослідної роботи;
  • складати та оформлювати магістерську роботу за результатами науково-дослідної роботи.