Магістерська робота

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Немає
11Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10ГрТМ-12с
11ГрТМ-22с

Опис курсу

Метою вивчення нормативної кваліфікаційної роботи «Магістерська робота» є ознайомлення студентів із такими завданнями: засвоєння загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні та практичні
основи туризмознавства; вміння відбирати, систематизувати та опрацьовувати інформацію у відповідності до цілей дослідження; вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом; вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у прикладній сфері для оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх вирішення.

Рекомендована література

Основна 

 • Мальська М.П. Методологія та організація наукових досліджень. Навч. посіб. / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 171 с.
 • Мальська М.П. Організація наукових досліджень. Навч. посіб. / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 136 с.
 • Грабинський І.М. Курсові та дипломні роботи: методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення. / І.М. Грабинський. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 44 с.

Додаткова 

 • Баскаков А.Я. Методология научного исследования: учеб. пособ. /А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. – К. : МАУП, 2002. – 216 с.
 • Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник. / М.Т. Білуха. – К. : АБУ, 2002. – 480 с.
 • Власов, К. П. Методы исследований и организация экспериментов [Текст] / К.П. Власов, А.А. Киселева. − Харьков: Гуманит. центр, 2002.− 256 с.
 • Гаврилов Е. В. Технологія наукових досліджень і технічної творчості / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля та ін. – К. :Знання України, 2007. – 318 с.
 • Грищенко І.М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / І.М. Грищенко, О.М. Григоренко, В.А. Борисенко. – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2001. – 186 с.
 • Дудченко А. А. Основы научных исследований [Текст]: учеб. пособие / А.А. Дудченко. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с.
 • Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. . – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 280 с.
 • Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 212 с.
 • Квєтний Р.Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів.Методи обчислень. Частина 1 : навч. посіб. / Р.Н. Квєтний, І.В. Богач, О.Р. Бойко та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 191 с.
 • Квєтний Р. Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 2 : навч. посіб. / Р.Н. Квєтний, І.В. Богач, О.Р. Бойко та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 235 с.
 • Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – 5-е вид. / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв. – К. : Професіонал, 2008. – 240 с.
 • Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. Є. Юринець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с.

Інтернет- джерела

 • Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій.Бюллетень ВАК України, № 6, 2007 (зміни – № 3, 2008). [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу :http://old.niss.gov.ua/Aspirant/vymog2.htm
 • Положення про підсумкову державну атестацію випускників вищих навчальних закладів в Україні (Наказ N 161 від 2.06.93 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 р. за N 173 Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах) [Електронний ресурс]. – Електронні дані.
  – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93
 • Про вищу освіту. Закон України. [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 • Про практичну підготовку студентів [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc
 • Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс]. –Електронні дані. – Київ. Верховна Рада України. – Режим доступу: http:// zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12

Силабус:

Завантажити силабус