Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124Грфм-61

Опис курсу

Мета даної навчальної дисципліни є ознайомлення студентів-магістрів з методикою підготовки, написання, оформлення та захисту магістерської роботи, яка є кінцевим результатом багаторічної підготовки студента-географа, демонструє його науково-теоретичний рівень, методичні навички та стан загальнонаукової, практичної і спеціальної підготовки.

Завдання магістерського семінару: допомогти студентам розширити загальний і прикладний науковий світогляд; поглибити їхні знання методів і засобів наукових досліджень, методики дослідження проблем природокористування; допомогти студентам правильно розуміти конструкцію своєї магістерської роботи, її композицію, розуміти завдання і значення географічної логіки; розкрити ступінь компетентності за профілем обраної спеціальності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: методику підготовки, оформлення, написання та захисту магістерської роботи; структуру та послідовність етапів виконання магістерської роботи; вимоги до оформлення магістерської роботи: текстової частини, посилання на використані джерела, ілюстративного матеріалу.

вміти: правильно визначити наукові завдання та обґрунтувати їхню актуальність; сформулювати мету і головні завдання дослідження; будувати структурну і логічну схему роботи (алгоритм наукового дослідження); вміти опрацьовувати літературні та фондові джерела, фактичні матеріали польових екологічних досліджень; робити узагальнення, висновки, пропозиції.

Рекомендована література

Базова

  1. Довідник здобувача наукового ступеня. Зб.нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації/ Упорядник Ю.І.Церков – К.: Редакція „Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, 2000.–64с.
  2. Карпенко Н.І. Магістерський семінар для геоморфологів. Навчально-методичний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.– 102с.
  3. Койнова І.Б., Рожко І.М. Методичні вказівки для написання магістерських робіт студентами спеціальності „Менеджмент організацій” спеціалізації „Менеджмент природоохоронної діяльності”– Львів, 2002.– 31с.

Допоміжна

  1. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій/ Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.– № 6.– ., 2007.–С. 9–15.
  2. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті/ Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.– №3.– К., 2008.– С. 9–13.
  3. Ковальчук І.П. Методичні вказівки по підготовці курсових і дипломних робіт геоморфологічної тематики для студентів географічного факультету / Іван Платонович Ковальчук. – Львів: вид-во Львів.ун-ту, 1989. – 35с.
  4. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті / Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – №3. – К., 2008. – С.9-13.
  5. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи: Зб. норм. док. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / упоряд.Ю.І.Цеков. – К.: Ред. “Бюл. Вищої атестац. Коміс. України”: Вид-во “Толока”, 2004.

Інформаційні ресурси

  1. Вимоги до оформлення списку літератури. Режим доступу: http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=683
  2. Приклади оформлення списку літератури. Режим доступу: http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА