Логістика в туризмі

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Бордун О. Ю.ГрТМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрТМ-12сдоцент Бордун О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни є:

 • ознайомити студентів із сутністю та принципами логістики;
 • сформувати необхідні навички і вміння оптимізації туристичних послуг;
 • визначити логістичний потенціал території.

Для чого необхідно вирішити такі завдання:

 • визначення сутності і видів логістики в туризмі;
 • вивчення ємкості туристичного ринку;
 • вміння оптимізувати туристичні потоки на туристичному ринку;
 • визначення проблем логістики в туризмі;
 • визначення сумарної трудомісткості логістичних операцій, які виконуються працівниками туристського комплексу при обслуговуванні туристів.

Рекомендована література

Основна:

 • Балашова Р. І. Організація діяльності туристичного підприємства. [текст] : навч. посіб. / Р. І. Балашова – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 184 с.
 • Банько В. Г. Туристська логістика: Навч. посіб. – К.: Дакор; КНТ, 2008. – 204 с. 3. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Дашков и Ко., 2010. – 484 с. 10
 • Гвозденко А.А. Логистика в туризме: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 272 с.
 • Дрожжин А.И. Логистика. – М.: МИЭМП, 2010. – 150 с.
 • Козловский В.А., Козловская Э.А. Савруков Н.Т. Логистический менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 272 с.
 • Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Касенов А.Г. Логистика: обслуживание потребителей: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 190 с.
 • Смирнов І.Г. Логістика туризму: Навчальний посібник. – К. : Знання, 2009. – 444 с.

Допоміжна:

 • Закон про туризм — Закон України «Про туризм» у редакції від 18.11.2003 р. N 1282-IV
 • Джонсон Дж.С., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., Мерфи П.Р. Современная логистика, 7-е издание: Пер. с англ. под ред. Н.А. Коржа. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624 с. (с. 126–137).
 • Карпова Г.А., Хорева Л.В. Экономика и управление туристской деятельностью: Учебное пособие. – СПб.: СПб ГУЭФ, 2011. – 268 с.
 • Левковець. Логістика і системний аналіз. Навч. посібник. – К.: Арістей, 2007. – 269 с.
 • Морозов М. А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника: учеб. для студентов вузов / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. – 6-е изд., перераб. – М.: Академия, 2008. – 238 с.
 • Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. – 3-е узд., перераб. и доп. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 495 с.
 • Осипова О. Я. Транспортное обслуживание туристов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О. Я. Осипова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2008. – 384 с.
 • Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2003. – 503 с.
 • Чухрай Н.І. Логістичне обслуговування: Підручник. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2006. – 292 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус