Курсова робота (106, 3 курс, економ. геогр.)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
590ГрФ-31с
ГрФ-32с

Опис курсу

Після завершення курсу студент повинен:
знати:

 • Головні етапи самостійного наукового дослідження;
 • Сутність загальнонаукових та конкретнонаукових методів
  дослідження;
 • Підходи до укладання структури наукової роботи;
 • Особливості методології наукового дослідження;
 • Вимоги да наукової мови;
 • Особливості укладання поняттєво-термінологічної системи за
  темою дослідження;
 • Підходи до розкриття та пояснення результатів наукового
  дослідження;
 • Особливості укладання тематичних карт, схем за темою
  дослідження;

уміти:

 • Обґрунтовувати актуальність теми дослідження;
 • Укладати завдання дослідження;
 • Підбирати й застосовувати методи дослідження для досягнення бажаного наукового результату;
 • Планувати та організовувати індивідуальне наукове дослідження із збереженням високого рівня науковості та академічної грамотності й доброчесності;
 • Проводити індивідуальні польові дослідження на місцевості (геоморфологічні, ґрунтознавчі, фізико-географічні, еколого-географічні, соціально-економіко-політико-демогеографічні та ін. залежно від теми курсової роботи);
 • Застосовувати математичні й статистичні методи у процесі дослідження;
 • Виконувати тематичні й комплексні карти, ГІС-моделі за темою дослідження;
 • Подавати науково виважену інтерпретацію результатів індивідуального наукового дослідження, укладати науковий текст;
 • Виконувати презентацію за результатами індивідуального наукового дослідження.

Рекомендована література

Базова:

 • Влах М. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник / М. Влах, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 344 с.
 • Географічна енциклопедія України. – К.: Гол. ред. УРЕ. Т. 1, 2, 3. – 1989–1991.
 • Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти. – Чернівці: Рута, 2003. – 392 с.
 • Комплексний Атлас України. – ДНВП “Картографія”, 2005.
 • Міллер Г. П. Польове ландшафтне знімання гірських територій / Г. П. Міллер. — К. : ІЗМН, 1996. — 168 с.
 • Мороз С. А. Методологія географічної науки : навч. посіб. / С. А. Мороз, В. І. Онопрієнко, С. Ю. Бортник. — К. : Заповіт, 1997. — 333с.
 • Національний атлас України. – К.: ДНВП “Картографія”, 2008. – 440 с.
 • Нємець К. А. Теорія і методологія географічної науки : методи просторового аналізу : навч.-метод. посіб. / К. А. Нємець, Л. М. Нємець. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 172 с.
 • Олійник Я. Б. Загальне землезнавство : підручник / Я. Б. Олійник, Р. П. Федорищак, П. Г. Шищенко. — К. : Знання-Прес, 2008. — 342 с.
 • Пащенко В. М. Методологія та методи наукових досліджень : підручник / В. М. Пащенко. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. — 256 с.
 • Петлін В. М. Теорія природних територіальних систем : у 4-их т. /
  В. М. Петлін.— Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2016.
 • Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії / М. Д. Пістун. — К. : Вища шк., 1996. — 231 с.
 • Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методика. Навчальний посібник – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.
 • Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид.центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003, – 444 с.
 • Шаблій О. І. Математичні методи в соціально-економічній географії. – Львів: Вища школа, 1994. – 303 с.

Додаткова:

 • Clifford J. N. Key Concepts in Geography / N. J. Clifford [et al.]. — [2 ed.]. — L. : Sage Publications, 2009. — 480 p.
 • Holden J. An Introduction to Physical Geography and the Environment / J. Holden. —[3th ed.]. — N.Y. : Pearson, 2012. — 904 p.
 • International Encyclopedia of Human Geography in 12 volumes. — Amsterdam : Elsevier, 2009.
 • Timothy J. Fik. The Geography of Economic Development. Regional Changes, Global Challenges / Fik J. Timothy ; [2th еd.]. — Boston, 2000. — 294 p.
 • Адаменко О. М. Екологічна геоморфологія : підручник / О. М. Адаменко,Г. І. Рудько, І. П. Ковальчук. — Ів.-Франківськ, 2000. — 411 с.
 • Барановський М. О. Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України : монографія / М. О. Барановський. —Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2009. — 396 с.
 • Білецький М. І. Соціальна географія : навч. посібник / М. Білецький, І. Ванда, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 328 с.
 • Гродзинський М. Д. Ландшафтна екологія : підручник / М. Д. Гродзинський. — К. : Знання, 2014. — 550 с.
 • Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту : місце і простір : монографія у 2-х т. / М. Д. Гродзинський. — К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2005. — Т. 1. — 432 с. ; Т. 2. —504 с.
 • Денисик Г. І. Регіональне антропогенне ландшафтознавство : навч. посіб. / Г. І. Денисик, О. В. Тімець. — Вінниця-Умань, 2010. — 170 с.
 • Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти. –Чернівці: Рута, 2003. – 392 с.
 • Дністрянський М. С. Політична географія України : навч. посіб. /М. С. Дністрянський. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 348 с.
 • Інтегральний потенціал території — теоретичні та практичні аспекти дослідження : монографія / Г. П. Підгрушний, В. П. Нагірна, М. І. Фащевський [та ін.]. — К. : Ін-т географії НАН України, 2012. — 464 с.
 • Кайку М. Майбутнє розуму / М. Кайку. — [пер. з англ. А. Кам’янець]. —Львів : Літопис, 2017. — 408 с.
 • Книш М. М. Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються :навч. посібник / М. М. Книш. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 264 с.
 • Книш М. М. Політико-географічна глобалістика : навч. посіб. / М. М. Книш, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. — 484 с.
 • Ковальчук І. Екологія : підручник / І. Ковальчук, В. Робак. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 325 с.
 • Ковальчук І. П. Гідроекологічний моніторинг : навч. посіб. / І. П. Ковальчук, Л. П. Курганевич. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 292 с.
 • Кравчук Я. С. Геоморфологічне картографування : навч. посіб. /Я. С. Кравчук. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 176 с.
 • Кукурудза С. І. Біогеографія : підручник / С. І. Кукурудза. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 504 с.
 • Львів. Комплексний атлас / [за ред. проф. О. І. Шаблія]. — К. :ДНВП «Картографія», 2012. — 192 с.
 • Масляк П. О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П. О. Масляк. — К. : Знання, 2008. — 343 с.
 • Миллер Г. П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий / Г. П. Миллер. — Львов : Высш. шк., 1974. — 202 с.
 • Міллер Г. П. Ландшафтознавство : теорія і практика : навч. посіб. /Г. П. Міллер, В. М. Петлін, А. В. Мельник. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка,2002. — 172 с.
 • Назарук М. М. Соціальна екологія : соціально-екологічний аналіз : монографія / М. М. Назарук. — Львів : Укр. акад. друкарства ; Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 348 с.
 • Олійник Я. Б. Вступ до соціальної географії : навч. посібник / Я. Б. Олійник,А. В. Степаненко. — Київ : Знання, 2000. — 204 с.
 • Петлін В. М. Конструктивна географія / В. М. Петлін. — Львів : Вид. центрЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 544 с.
 • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручн. у двох част. / С. П. Позняк. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — Ч. 1. — 270 с. ;
 • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручн. у двох част. / С. П. Позняк. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — Ч. 1. — 270 с. ;  Ч. 2. — 286 с.
 • Позняк С. П. Картографування ґрунтового покриву / С. П. Позняк,Є. Н. Красєха, М. Г. Кіт. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. — 500 с.
 • Природа Львівської області / За ред. K. I. Геренчука. – Львів: Вид-во Львів ун-ту, 1972.
 • Ровенчак І. І. Географія культури : проблеми теорії, методології та методики дослідження : монографія / І. І. Ровенчак. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008.— 240 с.
 • Сонько С. П. Просторовий розвиток соціо-природних систем : шлях до нової парадигми / С. П. Сонько. — К. : Ніка-Центр, 2003. — 287 с.
 • Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посіб. / О. Г. Топчієв. —Одеса : Астропринт, 2009. — 544 с.
 • Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид.центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003, – 444 с.
 • Шаблій О. Суспільна географія: у чотирьох кн. [Вибрані твори] / О. Шаблій // Кн. перша. Проблеми теорії, історії та методики дослідження. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 814 с.
 • Штойко П. І. Концепції природознавства : навч. посіб. / П. І. Штойко. —Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 456 с.
 • Яценко Б. П. Політична географія : навч. посібник / Б. П. Яценко. — К. : Вид-во Ін-ту сходознавства НАНУ, 2005. — 134 с.

Інформаційні ресурси:

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Серія : Географія [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.lgtinfo.com.ua
 • Вісник Львівського університету. Серія географічна [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geography
 • Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://visgeo.onu.edu.ua
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Геологія. Географія. Екологія [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://journals.uran.ua/geoeco
 • Географічний словник [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
  http://www.geograf.com.ua/glossary
 • Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 • Збірник наукових праць «Часопис картографії» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.lgtinfo.com.ua
 • Інститут географії НАН України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://igu.org.ua
 • Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Географічні науки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua
 • Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія :
  Географічні науки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://gj.kherson.ua
 • Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія : Географія [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://econom.chnu.edu.ua
 • Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://geography.tnpu.edu.ua
 • Український географічний журнал [Електронний ресурс]. — Режим
  доступу : http://ukrgeojournal.org.ua
 • Часопис соціально-економічної географії [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://periodicals.karazin.ua/socecongeo
 • National Geographic Society [Electronic resource]. — Mode of access :
  http://www.nationalgeographic.com

Силабус:

Завантажити силабус