Курортологія 241-3курс

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
712доцент Брусак В. П.ГРГ-31з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
710ГРГ-31здоцент Брусак В. П.

Опис курсу

Мета дисципліни: надання майбутнім фахівцям сфери готельно-ресторанного бізнесу професійних знань у сфері історії розвитку і сучасного стану санаторно-курортної справи в Україні.

Основні завдання курсу:

 • ознайомлення з теоретико-методологічними засадами курортної справи;
 • вивчення особливостей і закономірностей впливу природних ресурсів і факторів на розвиток курортної справи;
 • вивчення гідромінеральних природних лікувальних ресурсів;
 • ознайомлення з принципами організації курортної справи;
 • ознайомлення з загальними уявленнями про курорти та їхню типологію;
 • здобуття знань про методи санаторно-курортного лікування;
 • вивчення географії курортів світу та України;
 • ознайомлення з основними напрямками раціонального викорис­тання та збереження природних ресурсів курортів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • структуру та зміст навчальної дисципліни, основні терміни, поняття і визначення;
 • зміст основних законодавчих актів, що регулюють здійснення курортної діяльності в Україні;
 • основні типи природних лікувальних чинників, їхню географію в Україні та вплив на здоров’я й самопочуття людини при використанні у лікувальних технологіях курортних установ;
 • принципи розміщення і функціонування курортів і санаторно-курортних закладів та закономірності формування курортно-рекреаційних районів в Україні;
 • інноваційні методи та технології, що використовуються для покращення стану здоров’я на курортах світу та в Україні;
 • основні тенденції розвитку курортів Світу.

вміти:

 • формулювати основні поняття та положення курсу;
 • здобувати, використовувати і аналізувати статистичну та картогра­фічну інформацію по основних темах курсу, зокрема в Інтернет-ресурсах;
 • використовувати галузеві законодавчі акти у навчальній, науковій та практичній діяльності;
 • аналізувати основні природні лікувальні чинники з позицій можливості їхнього використання для покращення стану здоров’я при різних захворюваннях;
 • характеризувати основні типи курортів України, визначати їхній лікувальний профіль та спеціалізацію.

 володіти:

 • вмінням інтегрувати теоретико-прикладні знання з курсу у проектну діяльність санаторно-курортного спрямування (на прикладі новоство­рених громад і територіально-адміністративних утворень, тощо);
 • навиками виконання презентації у середовищі PowerPoint з санаторно-курортної тематики та опрацювання великих масивів статистичних даних обсягів санаторно-курортного обслуговування у середовищі Excel;
 • майстерністю ведення дискусії/диспуту на предмет географії курортів макрорегіонів світу, санаторно-курортних закладів регіонів України тощо;
 • вмінням організації індивідуальної науково-дослідницької роботи; командної роботи; лідерськими навиками; навиками самопрезентації

Рекомендована література

Базова література

 • Величко В.В. Організація рекреаційних послуг: навч. посібник. –Харків: ХНУМГім. О.М. Бекетова, 2013. – 202 с.
 • Заваріка Г.М. Курортна справа : навч. посібник. – Київ: «Центр учбової літератури», 2017. – 264 с.
 • Кравець О.М., Рябєв А.А. Курортологія: підручник. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 167 с.
 • Масляк П.О. Рекреаційна географія. Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2008. – 343 с.
 • Полчанінова І.Л., Поколодна М.М. Рекреаційні комплекси світу : навч. посібник. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 107 с.

Додаткова література

 • Бейдик О.О. Рекреаційна географія : навч.-метод, комплекс дисцип­ліни. – Київ: Обрії, 2007. – 96 с.
 • Бейдик О.О. Рекреаційна-туристські ресурси України. – Київ: ВЦ КНУ, 2001. – 396 с.
 • Дахно I.I. Країни світу : енцикл. довідн. – Київ: Мапа, 2004. – 606 с.
 • Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник. – Львів: Ліга-прес, 2005. – 819 с.
 • Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. – Київ: Лібра, 1996. – 397 с.
 • Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія Африки. – Київ: Стафед-2, 2000. – 159 с.
 • Смаль I.B. Основи географії рекреації та туризму : навч. посіб. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 105 с.
 • Стафійчук В.І. Рекреалогія. – Київ: Альтпрес, 2006. – 263 с.
 • Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. – Київ: ЦНЛ, 2007. – 311 с.
 • Шаблій О. Основи загальної суспільної географії. – Львів: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2003. – 443 с.
 • Закон України «Про курорти» від 05.10.2000 р. № 2026-III. Дата оновлення: 02.10.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026- 14 (дата звернення: 27.08.2022).
 • Мендела І.Я. Розвиток курортів Івано-Франківської області. Наук. вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2017. Вип. 14(2). – С. 40–43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_14(2)__10( дата звернення: 27.08.2022).
 • Парфіненко А.Ю. Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні (у порівнянні з країнами Центра­льної Європи). Вісник Харківського національного універ­ситету ім. В.Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознав­ство. Туризм. 2018. Вип. 7. – С. 130–135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN /VKhMv_2018_7_21 (дата звернення 28.08. 2022).

Силабус: Курортологія 2022-2023

Завантажити силабус