Кризовий менеджмент в туризмі

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Пурська І. С.ГрТМ-12с, ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-12сдоцент Пурська І. С.
ГрТМ-11сдоцент Пурська І. С.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Кризовий менеджмент в туризмі» читається на кафедрі туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка для студентів-магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм».

Кризовий менеджмент в туризмі є актуальною, своєчасною й цікавою навчальною дисципліною, оскільки успіх компанії у швидкозмінному конкурентному середовищі залежить від її здатності адаптуватись до цих змін. Це потребує  вміння проводити моніторинг, аналізувати статистичні дані та інтерпретувати їх вплив на діяльність компанії з метою вчасного виявлення загроз, ризиків та розроблення стратегії мінімізації їх негативного впливу. Очевидно, що більшість вітчизняних туристичних підприємств не використовує кризовий менеджмент у практичні діяльності, оскільки за останні роки їх кількість суттєво зменшується: у 2014 р. було зареєстровано 3885  суб’єкти туристичної діяльності, а у 2015 р. їх кількість зменшилась на 18% і становила 3182 суб’єкти.

Мета: ознайомити із сутністю, принципами, технологією  використання кризового менеджменту в туризмі,  сформувати у студентів сукупності теоретичних знань і практичних навичок  щодо організації як моніторингу, так і  специфічних маркетингових досліджень, необхідних для визначення потенційних ризиків та загроз у проведенні туристичної діяльності підприємства, а також здобути необхідні навички і вміння здійснювати  антикризове управління туристичними підприємствами.

Результати навчання:

знати: понятійний апарат кризового менеджменту в туризмі, технології та інструментарій  виконання кризового менеджменту у туристичній діяльності підприємства;

вміти: аналізувати статистичні показники в сфері туризму; проводити моніторинг та специфічні  дослідження з метою визначення потенційних ризиків та загроз у проведенні туристичної діяльності підприємства, розробляти необхідні заходи щодо запобігання кризовим явищам або ж мінімізації їх негативних наслідків у діяльності туристичних організацій, а також формувати стратегію антикризового управління.

Рекомендована література

Рекомендована: 

  • Malska M.P. Crisis managment in tourism:theory, methodology and practice: training manual / M.P. Malska, I.S. Purska. – 2019. – 166 p.
  • Dirk Glaesser. Crisis Management in the Tourism Industry [Electronic source]. 2006. (Second Edition). London: Elsevier. – Mode of access: file:///D:/Downloads/[Dirk_Glaesser]_Crisis_ Management_in_the_Tourism_I(BookFi)%20(1).pdf.
  • Tourism Risk Management – An Authoritative Guide to Managing Crises in Tourism [Electronic source]. 2006. – Mode of access: http://www.sustainabletourismonline.com/awms/Upload/HOMEPAGE /AICST_Risk_management.pdf.
  • Crisis management and Communications [Electronic source] / Timothy Cooms. 2014. – Mode of access: http://www.instituteforpr.org/crisis-management-communications/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус