Краєзнавство і туризм

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Стецюк О. В.ГРО-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРО-31сдоцент Стецюк О. В.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Краєзнавство і туризм» є формування в бакалаврів фахових компетентностей щодо здійснення комплексних наукових краєзнавчих досліджень території країни,  синтезу знань про природні та суспільні явища, їхню взаємодію на певній обмеженій території, де ці явища найбільш підвладні впливу місцевих умов, вдосконалення навичок створення краєзнавчо-туристичних маршрутів та кваліфікованого опрацювання наукової краєзнавчої літератури.

Найважливіші завдання: поглиблення теоретичної фахової підготовки бакалаврів в галузі національного краєзнавства;  оволодіння сучасними практичними вміннями для проведення краєзнавчо-туристичної роботи в школі.

Після завершення курсу здобувач

Знатиме: теоретичні основи розвитку краєзнавства та географії туризму, методику та джерела туристично-краєзнавчих досліджень, загальні проблеми й організаційні форми українського краєзнавства, сучасний стан та проблеми розвитку туристично-рекреаційного господарства України.

Вмітиме: працювати з науковими джерелами туристично-краєзнавчих досліджень, провести туристично-краєзнавче дослідження краю та оформлювати результати географо-краєзнавчого дослідження, здійснювати розробку туристично-краєзнавчих маршрутів, характеризувати туристично-рекреаційні ресурси областей України.

Рекомендована література

  • Кузик С.П.  Географія туризму : навчальний посібник / С.П. Кузик. – К.: Знання, 2011. – 271 с.
  • Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник / Є.В. Панкова. – К.: Альтерпрес, 2003. – 352 с.
  • Петранівський В.Л., Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. — 2-ге вид., виправл. / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський. – К., 2008. — 575 с.
  • Рутинський М.Й., Стецюк О. В. Туристичний комплекс Карпатського регіону України: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 440 с.
  • Туристичне намисто України. Атлас / ДНВП “Картографія”, Укргеодезкартографія ; відп. ред. Н. О. Крижова, літ. ред. В. З. Пономаренко, ред.: Л. М. Веклич та ін. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – 136 с.
  • Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії : Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – 264 с.

Силабус:

Завантажити силабус