Концепції міського розвитку і просторового планування

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Склярська О. І.ГрФ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГрФ-31сдоцент Склярська О. І.

Опис курсу

Курс розроблений для надання студентам відповідних знань про світові концепції і теорії міського розвитку та просторового планування, формування здатності аналізувати актуальні концепції з позицій їхнього практичного застосування для планування і гармонійного розвитку міських територій.

Метою курсу є:

Ознайомити студентів з концептуальними засадами планування міських територій різних держав; вивчити сучасні
концепцій урбаністики і просторового планування;

сформувати здатність застосовувати знання теорій та концепцій для планування розвитку міських територій; здатності самостійно досліджувати процеси і явища в міському просторі з використанням сучасної методології та парадигми сталого розвитку;

проводити просторове планування території, розробляти рекомендацій з її оптимізації.
Найважливішими завданнями є:
– поглиблення знань про розвиток міських територій;
– одержання відомостей про відомі світові концепції міського розвитку та просторового планування;
– оволодіння уміннями та навичками наукового аналізу чинників та умов розвитку міських територій,
– формування у студентів розуміння суспільного значення планування міських територій залежно від природньо-географічних, суспільногеографічних, політико-адміністративних, історичних умов;
– критичного оцінювання міських проблем в Україні та інших державах з позицій просторового підходу та пропозицій їхнього вирішення шляхом впровадження принципів відомих урбаністичних концепцій.

Рекомендована література

 • Дронова О. Л. Геоурбаністика: навчальний посібник / О. Л. Дронова. – Київ, ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 419 с.
 •  Дронова О. Л. Новий урбанізм у пошуках виходу з урбаністичного колапсу / О. Л. Дронова // Український географічний журнал. – 2015 – № 3. – С. 33–41.
 •  Європейська хартія міст 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakonbase.ru/content/base/21053/?pdf=1 або http://uristinfo.net/2010-12
 •  Європейська хартія міст 2008 р. (Маніфест нової урбаністики) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.slg-coe.org.ua/wpcontent/uploads/2015/05/Principle-9.-European-chart.pdf
 •  Куйбіда В. С. Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи : збірник нормативно-правових актів і науково-аналітичних матеріалів /
 • В. С. Куйбіда, В. А. Негода, В. В. Толкованов, Академія муніципального управління. – Київ, Видавництво «Крамар», 2009. – 170 с.
 •  Маруняк Є. О. Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів [монографія] / Є. О. Маруняк. – Київ: Фенікс, 2018. – 336 с.
 •  Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : монографія / за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. – Київ: Видавництво «Фенікс», 2017. – 438 с.
 •  Шаблій О. Суспільна географія : у двох кн. книга друга. Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства: [Вибрані праці] / Олег Шаблій. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2015. – 706 с.
  Додаткова
 •  Аверкина М. Ф. Вплив теорії стійкого розвитку міст на теорії урбаністики / М. Ф. Аверкина // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 262-266. – Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2012_19_64
 •  Артюх Г. О. Концепції міста в працях вчених-урбаністів Чиказької школи / Г. О. Артюх // Вісник Львівського університету. Серія: соціологія. – 2008. – Вип. 2. – с. 347-351.
 •  Безлюбченко О. С.Планування і благоустрій міст / О. С. Безлюбченко, О.В. Завальний, Т.О. Черноносова// навчальний
  посібник. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 191 с.
 •  Верменич Я. В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення. К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. 306 с.
 •  Вирт Луис. Урбанизм как образ жизни. /Луис Вирт // перекл. В. Николаев, Strelka Press. – 2018. – 180 с.
 •  Гладкий О. В. Основні етапи розвитку наукових праць з географії міст та геоурбаністики /О. В. Гладкий // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 58-64
 •  Дідик В. В., Павлів А. П. Планування міст: навч. посіб. Львів: Львівська політехніка, 2003. 412 с.
 •  Доценко А.І. Територіальна організація розселення (теорія і практика)/ А. І. Доценко. – К.: НАН України, РВПС УКраїни, 2010. – 536 с.
 •  Йен Ґел. Міста для людей / пер. О. Любарської. – 2018. – 280 с.
 •  Жукович І. А. Smart-місто як новий об’єкт статистичних досліджень: визначення терміна / І. А. Жукович // Статистика України. – К.: Інформ.-вид. центр Держкомстату України, 2015. – N 1. – С. 18–22.
 •  Закон України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19
 •  Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /3038-17
 •  Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст“ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1580-15
 •  Лефевр А. Производство пространства. Перевод с французского И. Стаф [текст] / Анри Лефевр. М.: Strelka Press, 2015. – 432 с.
 •  Склярська О. І. Утворення об’єднаних територіальних громад в контексті впливу на розвиток поселень / О. І. Склярська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2016. – С. 349-358.
 •  Топчієв О. Г. Планування території – сучасний напрям конструктивної географії / О. Г. Топчієв // Український географічний журнал. – 2008. – №1. – С. 54-57.
 •  Позаченюк Е.А. Территориальное планирование [текст]: Учебное пособие/ Е. А. Позаченюк. – Симферополь: Изд-во ТНУ им. Вернадского, 2006. – 183 с.
 •  Ремешило-Рибчинська О. І. Історія архітектури. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 224 с.
 •  Urban Archaeology, Municipal Government and Local Planning / Edit. S. Baugher. Springer International Publishing, 2017. 345 p
 •  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/
 •  Закон України «Про основи містобудування». – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
 •  Закон України «Про Генеральну схему планування території України». – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
 •  Харві Д. Социальная справедливость и город / Девід Харві // Логос. – №3. – 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до публ.: http://www.intelros.ru/pdf/logos_03_2008/04.pdf
 •  Флорида Р. Криза урбанізму: чому міста роблять нас нещасними / Річард Флорида // перекл. з англ. І. Бондаренко. – Київ: Наш формат. – 2019. – 315 с.
 •  Города-сади и пригороди-сади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st007.shtml
 •  Mumford L. The Natural History of Urbanization // W.L. Thomas Jr. (ed.) Man’s Role in Changing the Face of the Earth. Chicago: University of Chicago Press, 1956. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n21/almum.en.html
 •  Кастельс М. Информационный город. Информационная
  технология, экономическое реструктурирование и региональногородской процесс. http://www.urban-club.ru/?p=100

Силабус:

Завантажити силабус