Концепції інноваційного розвитку туризму

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Романів П. В.ГрТМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-12сдоцент Романів П. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Концепції інноваційного розвитку туризму» є ознайомлення студентів із завданнями інноватики, інноваційних стратегій підприємств, регіонів для  оволодіння сучасними підходами вирішення стратегічних питань розвитку туризму.

Мета та цілі вивчення дисципліни формується відповідно до навчальної програми.

Головний результат вивчення курсу – розуміння мінливості туристики як суспільного явища, господарської системи.

Після завершення цього курсу студент:

 • знатиме конкретні засоби, способи та методи ефективного управління інноваціями в регіонах, виходячи з особливостей їхнього туристично-рекреаційного потенціалу, державної та регіональної політики, етно-соціальних передумов розвитку, економічного поля тощо.
 • вмітиме на основі вивчення та дослідження туристичних активів регіону складати ефективний алгоритм управління інноваціями у туристичній галузі, виявляти позитивні та негативні риси управління регіональним туризмом.

Рекомендована література

Основна:

Нормативні джерела:

 • Закон України “Про авторське право і спільних правах” від 23.12.93.
 • Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 19.03.91.
 • Закон України “Про іноземні інвестиції” від 13.03.92.
 • Закон України “Про основи державної політики в сфері науки і науково- технічної діяльності” від 25.03.92.
 • Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.93.
 • Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 23.12.93.
 • Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 16.10.92 №2705-ХІІ.
 • Закон України «Про внесення змін в Закон України «Про туризм» від 18.11 2003.
 • ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів».
 • 10.ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги». 11.ДСТУ 4527: 2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни і визначення».
 • 12.Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг (затверджені наказом Держтурадміністрації від 16.03.2004 року №19, зареєстрований в Мін’юсті 02.04.2004р. №413/9012).

Базова:

 • Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: учеб. пособие / С. И. Байлик – 2-е изд., перероб и допов. – К. : Дакор, 2006. – 288 с.
 • Байлик С. И. Гостиничное хазяйство : учебник / С. И. Байлик. – 2-е изд. – К. : Дакор, 2009. – 368 с.
 • Банько В. К. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів : на- вч. посіб. / В. К. Банько. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Д. : Акор, 2008. – 328 с.
 • Василенко В. О. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / В. О. Васи- ленко. – К. : ЦУЛ, Фенікс 2003. – 440 с.
 • Волков Ю. Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов / Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 352 с. – (Серия «Учебники, учеб- ные пособия»).
 • Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком / С. М. Ілляшенко. – Суми: Університ. кн., 2003. – 278 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Концепції інноваційного розвитку туризму

Завантажити силабус