Комплексний державний екзамен “Організація туризму”

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.11Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
8ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Опис курсу

Мета комплексного державного екзамену з дисципліни «Організація туризму» – опанування теоретичних і практичних знань і умінь для вирішення конкретних завдань щодо управління діяльністю організації туристичного профілю.

Завдання:

 • освоєння понятійно-термінологічного апарату туризму
 • набуття знань про системний підхід до процесу організації діяльності туристичного підприємства;
 • засвоєння принципів і методів управління організації туристичного профілю;
 • освоєння вміння аналізу рекреаційно-туристичний потенціалу територій;
 • набуття знань щодо формування туристичного продукту із врахуванням усіх факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.

В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

знати:

 • понятійно-термінологічний апарат туризму;
 • основні положення туристичного законодавства, національні та міжнародні стандарти з обслуговування туристів;
 • основні форми і види туризму, їх класифікацію та особливості;
 • особливості організації різних видів туризму;
 • особливості організації рекреаційно-туристичного простору і вимоги до туристичної інфраструктури;
 • принципи, методи і процеси щодо організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем
 • специфіку управління організацією туристичної сфери.

вміти:

 • використовувати інформаційно-інноваційні методи і технології в сфері туризму;
 • аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території та використовувати його при створенні туристичного продукту;
 • розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;
 • здійснювати управління підприємством індустрії туризму та рекреації;
 • розв’язувати науково-прикладні проблеми в сфері рекреації і туризму;
 • надавати рекомендації щодо вдосконалення роботи органів державного управління у сфері гостинності;
 • здійснити комплексну оцінку ефективності розвитку туризму на основі врахування різноманітних показників;
 • спілкуватися в діалоговому режимі з фахівцями та громадськістю в сфері туризму та рекреації;

приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та методів.

Рекомендована література

Базова:

 • Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР.
 • Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник / В. Бабарицька, А.Короткова, О.Малиновська. — К.: Альтерпрес, 2007. — 464 с.
 • Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ ,,Київський у-т, 2003. – 395 с.
 • Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів. Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2006. – 288 с.
 • Винниченко І.І. Середовище турбізнесу. Навч. посібник. – К.: Академперіодика, 2006. – 220 с.
 • Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник. Друге видання, доповнене і допрацьоване/ С.С.Галасюк, С.Г.Нездоймінов. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС., 2016. – 248 с.
 • Герасименко В.Г. Організація надання туристичних послуг: навч. пос./ В.Г. Герасименко, С.С. Галасюк. – Одеса: Атлант, 2014. – 244 с.
 • Кифяк В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. — Чернівці : Книги – ХХІ, 2008. — 344 с.
 • Ковальчук А.С., Паньків Н.М. Історія розвитку туризму у світі та Україні. Навчально-методичні вказівки для студентів географічного факультету спеціальності «Туризм». – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 28 с.
 • Любіцева  О.О.  Методика  розробки  турів:  навч.  пос./О.О.Любіцева.  – К.:Альтпрес, 2003. – 104 с.
 • Мальська М.П. Менеджмент організацій: теорія та практика: навч. посіб./ М.П. Мальська. С.В. Білоус. – Київ : SBA-Print,2019 – 190 c.
 • Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2009.- 472 с.
 • Мальська М.П., Рутинський М.Й., Паньків Н.М. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 266 с.
 • Мальська М., Паньків Н., Ховалко А. Історія розвитку туризму: навчальний посібник / Марта Мальська, Наталія Паньків, Анна Ховалко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 240 с.
 • Мальська М., Паньків Н., Ховалко А. Світовий досвід розвитку туризму: підручник / Марта Мальська, Наталія Паньків, Анна Ховалко. – К: Центр учбової літератури, 2017. – 244 с.
 • Мальська М.П., Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Туристичне країнознавство. Азія. – Київ: Центр учбової літератури, 2013.– 189 с.
 • Мальська М.П. Організація туристичного обслуговування: підручник/ М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. – К.: Знання, 2011. – 275 с.
 • Михайліченко Г.І. Організація туризму: Опорний конспект лекцій. Ч.2. Організація маршрутів та турів/ Г. І. Михайліченко. – К.: КНТЕУ, 2011. – 141 с.
 • Нездоймінов С.Г. Організація екскурсійної діяльності : навчально-методичний посібник  / С.Г. Нездоймінов. – Одеса : Астропринт, 2011. – 216с.
 • Організація  туризму:  підручник/І.М.  Писаревський,  С.О.  Погасій, М.М. Поколодна та ін.; за ред. І.М. Писаревського. –Х.: ХНАМГ, 2008. – 541 с.
 • Паньків Н.М., Ковальчук А.С. Історія розвитку туризму. Тексти лекцій.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 88 с.
 • Пурська І.С.Міжнародний маркетинг : навч. посіб. [для студ. спец. “Менеджмент організацій”, екон. спец. вищ. навч. закл.]/ І.С. Пурська; М.П. Мальська, Ю.С. Занько- К. : Знання, 2012. – 285 с.
 • Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник/ – К.: Кондор, 2005. – 408 с
 • Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посібник / Ін-т туризму ФПУ. – 2-е вид. / Т. Г. Сокол  – К.: Музична Україна, 2002. – 256 c.
 • Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. К: Центр навчальної літератури, 2007. – 230 с.

 Допоміжна:

 • Любіцева О.О., Бабрицька В.К. Туризмознавство: Вступ до фаху: підручник. –  К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 335 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та  практика. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
 • Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посібник. – К.: Рокор, 2001.

Інформаційні ресурси:

 • Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/
 • Департамент туризму  та курортів при Мінекономрозвитку України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/
 • Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua/
 • Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс] –
 • 16 режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 • Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
 • Наукова  бібліотека  НУВГП  (м. Рівне,  вул.  Олекси  Новака,  75) / [Електронний ресурс]. – Режим  доступу:  http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні ресурси у цифровому репозиторії)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус