Комп’ютерні і математичні методи в геоморфології

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Байрак Г. Р.ГРН-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГРН-41доцент Байрак Г. Р.

Опис курсу

Мета: вивчення геоінформаційних програм як засобу збору, збереження, аналізу та візуалізації просторово-часової інформації та застосування математичних методів для аналізу геоморфологічних даних. Набуття практичних навичок реалізації геоморфологічних завдань за допомогою геоінформаційних технологій і математичних методів.

Основними завданнями вивчення дисципліни є оволодіти методикою геоінформаційного і математичного опрацювання геоморфологічної інформації.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати: послідовність виконання операцій у геоінформаційних програмах для відображення характеристик рельєфу і представлення результатів;

методи математичної статистики при аналізі результатів геоморфологічних та картометричних досліджень.

вміти: 1) прив’язувати топографічні карти до географічних координат, отримувати та опрацьовувати векторні дані, будувати об’ємне зображення рельєфу, класифікувати рельєф за крутістю та експозиціями схилів, складати електронні карти густоти та глибини розчленування; розробляти карти порядків долин і базисних поверхонь;

2) виконувати кореляційно-регресійний аналіз. Обчислювати основні статистичні показники (середнє арифметичне, зважене середнє арифметичне, стандартне відхилення, варіація, медіана, мода). Будувати карти полів інтенсивності, щільності, динаміки явищ.

Рекомендована література

Основна до розділу 1.

 • Андрейчук Ю. М. Застосування ГІС для аналізу рельєфу басейнових систем (на прикладі р. Коропець) // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2003. – Вип. 63. – С. 183–187.
 • ArcGIS Начало работы. – М.: DATA+, 2004. – 272 с.
 • ArcGIS – один мир. Одна ГИС. – ESRI. NewYork, 2000. – 27 s.
 • ArcMap начало работы. – Тюмень: СибГеоПроект, 2003. http:\\supergeograf.narod.ru
 • MapInfo. Professional. Руководство пользователя. Русский перевод. – Troy, NewYork, 1999. – 23 s.
 • Байрак Г.Р. Методичні прийоми визначення та відображення густоти розчленування рельєфу у середовищі ArcGIS / Г.Р.Байрак // Фізична географія та геоморфологія. Вип.58. – К.: ВГЛ «Обрії», 2010. – с. 137-143.
 • Бугаевский Л.М. Геоинформационные системы: Учебное пособие для вузов / Л.М. Бугаевский, В.Я.Цветков– М., 2000. – 222 с.
 • Геоинформатика: учеб. для студ. вузов / Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др. Под ред. В.С. Тикунова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 480с.
 • ДеМерс, Майкл Н. Географические Информационные Системы. Основы : Пер.с англ. – М.: Дата+, 1999. – 489 с.
 • Іщук О.О. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС / О.О.Іщук, М.М. Коржнев, О.Є. Кошляков. – За ред. акад. Д.М.Гродзинського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. – 200 с.
 • Лайкин В.И. Геоинформатика: учебное пособие / Лайкин В.И., Упоров Г.А. – Комсом-на-Амуре: Изд-во АмГПГУ, 2010. – 162 с.
 • Основы ГИС. Теория и практика. – М.: WinGis, 1995.
 • Світличний О.О. Основи геоінформатики: Навч. Посібник / О.О. Світличний, С.В.Плотницький – Суми: Університетська книга, 2006. – 295 с.
 • Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики. Пакет ArcView. Система ArcInfo. Інтернет-ресурс. Джерело доступу: http://geoknigi.com/book_view.php?id=629

Основна до розділу 2.

 • Яковлев В. Анализ данных. Практикум. Учебное пособие. – LAP Lambert Academic Publishing, 2016. – ISBN: 978-3-659-93445-2.
 • Бочаров М.К. Методы математической статистики в географии. – М.: Мысль, 1970.
 • Девдариани А.С. Математический анализ в геоморфологии.– М.: Мысль, 1967.
 • Ігошин М.І. Математичні методи і моделювання в фізичній географії. – Одеса, “Астропринт”, 200

Допоміжна до розділу 1.

 • Байрак Г. Висвітлення морфометричних показників рельєфу методами ArcGIS// Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Матеріали міжн.семінару. – Львів, 2008. – с. 135 – 140.
 • ГИС «Черное море» / А.Р. Аляутдинов, А.М. Берлянт, С.М. Кошель и др. / под ред. А.М. Берлянта, В.О. Мамаева, О.Р. Мусина – М.: Астрея, 1999. – 72с.
 • Ковальчук І. П. Автоматизована екологічна класифікація елементів рельєфу та її застосування для вивчення річково-долинних ландшафтів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2008.– Вип. 35. – С. 159–164.
 • Байрак Г.Р. Геоінформаційний аналіз просторових зв’язків морфометрії рельєфу з геологічною структурою (на прикладі західної частини Вододільно-Верховинських і Полонинських Карпат) / О.С. Мкртчян, Г.Р. Чупило (Байрак) // Зб. наук праць «Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики». – К., 2008. – С.144-158.
 • Хромых В. В. Морфометрический анализ долинных геосистем Нижнего Притомья // ArcReview. Современные геоинформационные технологии. – 2008. – №4 [47]. – С. 6.
 • Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. – М.: ”Финансы и статистика”, 1998.
 • Ямелинець Т.С. Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. Навчальний підручник– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.

Допоміжна розділу 2.

 • Волков В.Б. Понятный самоучитель Excel – СПб, 2010. – 256 с.
 • Берлянт А.М. Картографический метод исследований. – М.: МГУ, 1978
 • Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. – М.: Мысль, 1986
 • Елесеева Е.В. Математическое и физическое моделирование в геоморфологии. – Одесса, 1983
 • Леонов В. Простой и понятный самоучитель Word и Excel. 2-е изд-е. – М., 2016. – 352 с.
 • Плохинский Н.А. Биометрия. – М,: МГУ, 1970.
 • Салищев К.А. Картография. М., “Высшая школа”, 1971.
 • Самнер Г. Математика для географов. – М., “Прогресс”, 1981.
 • Системный анализ в геоморфологии: основные проблемы и некоторые результаты. – М., 1989.
 • Червяков В.А. Концепция поля в современной географии. – Новосибирск: Наука, 1978.
 • Чертко Н.К. Математические методы в физической географии. – Минск, Университетское изд-во, 1987.

Матеріали

Робоча програма

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму