Комп’ютерні технології в студентській науковій роботі

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Байрак Г. Р.ГрФ-21с, ГрФ-22с, ГРН-21, ГРО-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГрФ-21сдоцент Байрак Г. Р.
ГрФ-22сдоцент Байрак Г. Р.
ГРО-21доцент Байрак Г. Р.
ГРН-21доцент Байрак Г. Р.

Опис курсу

Мета: навчити студентів основ роботи з комп’ютерними програмами у навчальній і науково-дослідній роботі.

Завдання: формування системи знань про різні види комп’ютерних програм для навчально-наукової роботи; вивчення інструментарію програмного забезпечення; підготовка студентів до використання сучасних комп’ютерних технологій для розв’язання на високому рівні навчальних і наукових завдань в своїй предметній галузі.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

 • знати: послідовність опрацювання даних у комп’ютерних програмах; особливості використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій; можливості і основні сфери використання сучасних комп’ютерних систем в освіті та науці;
 • вміти: упорядковувати та систематизувати інформацію на ПК; вводити дані у програмне середовище; вводити і редагувати текстові дані; використовувати сучасні мережні технології для пошуку інформації, співробітництва у наукових студентських дослідженнях; графічно і статистично інтерпретувати дані; установлювати потрібні для науквої роботи комп’ютерні програми; створювати прості веб-сторінки; перетворювати і формувати якісні фото- та відеоматеріали.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 •  ABBYY Fine Reader 11. Руководство пользователя. – ABBYY, 2011. – 116 с.
 • Adobe Photoshop CS3. Руководство пользователя. – Adobe, 2013. – 735 с.
 • Байрак Г.Р. Векторна графіка у картографуванні: Навч-метод. посібн. /Г.Р.Байрак, О.С.Коссак. – Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2013. – 80с.
 • БХВ-Петербург, 2011. – 416 с.
 • Дронов В. А. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов. – СПб.:
 • Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 • Стоцкий Ю., Васильев А., Телина И. Office 2010. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2011. – 432 с.
 • Яковлев В. Анализ данных. Практикум. Учебное пособие. – LAP Lambert Academic Publishing, 2016. – ISBN: 978-3-659-93445-2.

Рекомендована література:

 • CorelDRAW Graphics Suite X4. Руководство CorelDRAW: Советы экспертов //Corel Corporation. – 2008. – 112 с.
 • CorelDRAW Graphics Suite X6. Руководство // Corel Corporation. – 2013. –  346 c.
 • CorelDRAW X3 Graphics Suite: Programming Guide for VBA // Corel Corporation. – 2005. – 101с.
 • Анализ статистических данных с использованием MS Excel для Office XP. М.: БИНОМ, 2005. – 296с.
 • Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. – М.: Мысль, 1986.
 • Волков В.Б. Понятный самоучитель Excel – СПб, 2010. – 256 с.
 • Геоинформатика: учеб. для студ. вузов / Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др. Под ред. В.С. Тикунова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 480с.
 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1– 2003, IDT). – Видання офіційне. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. –124 с.
 • Компьютерная  графика:  Photoshop  CS2,  CorelDraw  X3,  Illustrator  CS2.  СПб.: Питер, 2006. – 986с.
 • Леонов В. Простой и понятный самоучитель Word и Excel. 2-е изд-е. – М., 2016. – 352 с.
 • Молочков В. П., Петров М. Н. Компьютерная графика. Учебник для вузов. 2-е издание. – СПб.:  Питер, 2009. – 816 с.
 • Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту . / І. В. Мороз. – К.: Т-во «Знання», 1997. – 56 с.
 • Родигин Л.А. Информационные технологии в гостиничном и туристском менеджменте.- М.: РИБ «Турист», 1997.
 • Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посібник. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. – 254 с.
 • Сонмез Д. Путь программиста. – СПб.: Питер, 2016. – 448 с. – (Серия «Библиотека специалиста»). –  ISBN 978-5-496-01915-6
 • Федотова Е.Л., Федотов А.А. Информационные технологии  в  науке  и  образовании  : учеб.пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 336 с.
 • Чепмен Дженни, Чепмен Найджел Цифровые графические инструменты. – М.: Вильямс, 2007. – 656.
 • Шатунова  О.В.  Информационные  технологии:  Учебное  пособие  /  О.В. Шатунова. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2007. – 77 с.

Інформаційні ресурси:

 • https://free-software.com.ua/video-editor/virtualdub/
 • www.buklib.net
 • Гавриш  С.В.  Использование  мультимедийных  презентаций    в образовательном процессе / http://g-sv.ru/drupal/node/3
 • Крутій К.Л. Основні вимоги до мультимедійних презентацій для педагогів і дітей / http://www.ukrdeti.com/metodrabota/mr4_1.html
 •  Мастер-класс для начинающих пользователей интерактивной доски на портале  «Сеть  творческих  учителей». Інтрнет-ресурс. Точка доступу: http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=108426&tmpl=com

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус