Картографія

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Кравців С. С.ГрФ-21с, ГрФ-22с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГрФ-21сдоцент Кравців С. С.
ГрФ-22сдоцент Кравців С. С.

Опис курсу

Картографія – наука про відображення явищ природи і суспільства на географічних картах та інших картографічних творах, про властивості цих зображень, методи їх створення та використання. Досягнення картографії матеріалізовані в географічних картах, атласах, рельєфних картах, глобусах та інших картографічних творах.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є об’єкти природи і суспільства, їх властивості, стан, взаємозв’язки, зміни у просторі та часі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Картографія» є засвоєння студентами основ картографічного креслення, методів і способів аналізу картографічних творів.

Мета навчальної дисципліни – дати студентам знання з картографії, в першу чергу з картознавства, математичної картографії, картографічного креслення. Акцентувати увагу на вмінні студентів аналізувати географічні карти і правильно їх використовувати.

Після вивчення курсу студент повинен:

знати:

 • властивості та елементи географічної карти;
 • класифікацію карт та інших картографічних творів;
 • математичну основу карт;
 • картографічні проекції і їх класифікацію;
 • способи картографічного зображення об’єктів та рельєфу на картах;
 • види генералізації;
 • методи створення та проектування карт;

вміти:

 • викреслювати лінії різної форми олівцем і тушшю;
 • викреслювати букви, слова і цифри різними картографічними шрифтами;
 • викреслювати тематичну карту;
 • визначати площі об’єктів на дрібномасштабних картах;
 • визначати величини показників картографічних спотворень;
 • обчислювати віддалі між пунктами;
 • визначати картографічні проекції;
 • оцінювати та аналізувати карти та атласи.

Рекомендована література

 • Баканова В. В. Геодезия. / Баканова В. В. – Москва, 1980. – 227 с.
 • Берлянд А. М. Картография: учебник / А. М. Берлянд. – Москва : 2011. – 336 с.
 • Божок А. П. Картографія : підручник / А. П. Божок, Л. Є. Осауленко, В. В. Пастух. – Київ : Фітосоціоцентр, 1999. – 252 с.
 • Божок А. П. Картографія : підручник / А. П. Божок, А. М. Молочко, В. І. Остроухов ; за. ред. А. П. Божок. – Київ. : Київський університет, 2008. – 271 с.
 • Бокачев Н. Г. Картографическое черчение : методические указания / Бокачев Н. Г., Чеснокова Г. К. – Москва, 1979.
 • Вархомеева Л. А. Математическая картография : учебник [для вузов] / Л. А. Вархомеева, Л. М. Бугаевский, З. Л. Казакова. – Москва : Недра, 1986. – 286 с.
 • Гедымин А. В. Практикум по картографии с основами топографии / А. В. Гедымин, Г. Ю. Грюнберг, М. И. Малык. – Москва : Просвещение, 1981. – 293 с.
 • Гараевская Л. С. Практическое пособие по картографи : учеб. пособие для техникумов / Л. С. Гараевская, Н. В. Малюсова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра , 1990. – 294 с.
 • Грюнберг Г. Ю. Картография с основами топографии : учебн. пособие [для студентов пед. ин-тов по сец. «География»] / Г. Ю. Грюнберг, Н. А. Лапкина, Н. В. Малахов и др. – Москва : Просвищение, 1991. – 368 с.
 • Земледух Р. М. Картографія з основами топографії : навч. посібник / Р. М. Земледух – Київ : Вища шк., 1993. – 456 с.
 • Картоведение : учебник для вузов / А. М. Берлянд, А. В. Востокова, В. Н. Кравцова и др. ; под. ред. А. М. Берлянд. – Москва : Аспект Пресс, 2003. – 477 с.
 • Картографія : навчальний посібник / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 191 с.
 • Картографія : програма курсу, контрольні запитання та тести [методичний посібник] / уклали Кравців С. С., Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 46 с.
 • Картографія. Терміни та визначення. ДСТУ 2757–94. – Введено вперше 01.01. 1996.
 • Ковальчук І. П. Картографія. Лабораторний практикум : навч. посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І. П. Ковальчук, Т. О. Євсюков. – Київ–Львів : Простір-М, 2013. – 282 с.
 • Кравців С. С. Визначення картографічних проекцій : методичні вказівки з курсу «Картографія і картографічне креслення» / С. С. Кравців, М. В. Кобелька, Є. А. Іванов. – Львів, 2008. – 24 с.
 • Кравців С. С. Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навч. посібник / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 112 с.
 • Кравців С. С. Картографія та картографічне креслення : метод. посібник / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 96 с.
 • Кравців С. С. Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навч. посібник. – 2-ге вид., допов. і доопр. / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 164 с.
 • Кравців С. С. Математична картографія : навч.-метод. посібник / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів, 2014. – 46 с.
 • Кравців С. С. Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з курсу «Картографія і картографічне креслення» (розділ «Картографічне креслення») / С. Кравців, М. Кобелька, Є. Іванов. – Львів, 2006. – 26 с.
 • Кравців С. С. Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з картографічного креслення / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів, 2013. – 20 с.
 • Лозинський В.В. Картографо-топографічний словник-довідник [Текст] : навч. посібник / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за наук. ред. І. П. Ковальчука. – Київ–Львів : НУБІП Україна ; ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 256 с.
 • Лосяков М. М. Топографическое черчение / М. М. Лосяков, П. А. Скворцов, О. В. Каменецкий та ін. – Москва : Недра, 1985. – 326 с.
 • Ляшенко Д. О. Картографія з основами топографії : навч. посібник [для вищих навчальних закладів] / Д. О. Ляшенко. – Київ : Наук. думка, 2008. – 184 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з картометрії / С. С. Кравців, М. В. Кобелька, П. С. Войтків – Львів, 2012. – 14 с.
 • Методичні вказівки та завдання з картографії / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів, 2012. – 20 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторної роботи на тему «Визначення площ ділянок місцевості» / С. С. Кравців та ін. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1996.
 • Салищев К. А. Картоведение : учебник. – 3-е изд. – Москва : Изд-во МГУ, 1990.
 • Справочник по картографии / А. М. Берлянт, А. В. Гедымин, Ю. Г. Кельнер и др. – Москва : Недра, 1988. – 428 с.
 • Сосса Р. І. Історія картографування території України : підручник / Р. І. Сосса. – Київ : Либідь, 2007. – 336 с.
 • Топографическое черчение / [под. ред. П. Е. Лебедева] – Москва, 1975.
 • Шрифты для проектов, планов и карт / А. С. Шулейкин, М. В. Федорченко, В.П. Раклов и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987.

РЕКОМЕНДОВАНІ WEB-САЙТИ

 • Кравців С.С., Картографія: навчальний посібник (2-ге видання, виправлене і доповнене) / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М. В. Кобелька.-. Львів:ЛНУ ім. Івана Франка, 2020.- 191 с. [електронний ресурс].-
 • http: // gki.com.ua/ua/terms.
 • http: // www.rada.gov.ua.
 • http: // www.lib.berkeley.edu/EART/x-ussr/ukraine.html.

Силабус:

Завантажити силабус