Картографічні методи в екології

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Кравців С. С.ГРЕ-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРЕ-21сдоцент Кравців С. С.

Опис курсу

Курс «Картографічні методи в екології» є одним з основних у системі підготовки студентів географічних, біологічних та геологічних факультетів. Його призначення – формувати в студентів картографічні знання і вміння працювати з географічними картами, іншими картографічними творами, геодезичними приладами та інструментами.
Картографія безпосередньо пов’язана з геодезією і топографією. Досягнення цих наук матеріалізовані в географічних картах, профілях, планах та в інших картографічних творах. Це є основна база для картографічного методу дослідження, зокрема і в екології.
Навчальна дисципліна читається згідно з програмою даного курсу для студентів спеціальності 101 Екологія.

Мета навчальної дисципліни – є можливість дати студентам знання з картографії та взаємопов’язаних з нею наук, таких як топографія та геодезія. Основи цих наук дозволять акцентувати увагу студентів на безпосередньо картографічні методи дослідження в екології.
Після вивчення курсу студент повинен знати:

 • елементи та властивості географічної карти;
 • методи використання топографічних і тематичних карт;
 • математичну основу карт;
 • основні види топографічних знімань місцевості.
 • Окрім цього студент повинен вміти:
 • вимірювати та обчислювати довжини ліній по картах і за координатами;
 • зображати рельєф горизонталями;
 • визначати номенклатуру топографічних карт;
 • розв’язувати задачі по топографічній карті;
 • визначати площі об’єктів на дрібномасштабних картах, визначати величини показників картографічних спотворень;
 • оцінювати та аналізувати карти;
 • користуватися геодезичними приладами та інструментами;
 • опрацьовувати результати польових знімань місцевості.

Окрім цього студент повинен вміти:

 • вимірювати та обчислювати довжини ліній по картах і за координатами;
 • зображати рельєф горизонталями;
 • визначати номенклатуру топографічних карт;
 • розв’язувати задачі по топографічній карті;
 • визначати площі об’єктів на дрібномасштабних картах, визначати величини показників картографічних спотворень;
 • оцінювати та аналізувати карти;
 • користуватися геодезичними приладами та інструментами;
 • опрацьовувати результати польових знімань місцевості.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • Кравців С.С. Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навчальний посібн. / С.С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 112 с.
 • Кравців С.С. Картографія та картографічне креслення: метод. посіб. / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 96 с.
 • Кравців С.С. Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навчальний посіб. (видання 2-ге доповнене і доопрацьоване) / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 164 с.
 • Кравців С.С. Математична картографія : навч.-метод. посіб. / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів, 2014. – 46 с.
 • Визначення картографічних проекцій. Методичні вказівки з курсу „ Картографія і картографічне креслення” / С.С. Кравців, М.В. Кобелька, Є.А. Іванов. – Львів, 2008.
 • Картографічні проекції. Завдання до виконання лабораторних робіт з курсу „Картографія і картографічне креслення” / С.С. Кравців, М.В. Кобелька, Є.А. Іванов. – Львів, 2009.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з картометрії / С.С. Кравців , М.В. Кобелька, П.С. Войтків – Львів, 2012. – 14 с.
 • Методичні вказівки та завдання з картографії / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів, 2012. – 20 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторної роботи на тему «Визначення площ ділянок місцевості» / С.С. Кравців та ін. – Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1996.
 • Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з курсу „Картографія і картографічне креслення” (Частина І) / С. Кравців., Я. Хомин, М. Кобелька. – Львів, 2005.
 • Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з курсу „Картографія і картографічне креслення” (розділ „Картографічне креслення”) / С. Кравців, М. Кобелька, Є Іванов. – Львів, 2006.

Базова

 • Божок А.П. Картографія : підручник / А.П. Божок, Л.Є. Осауленко, В.В. Пастух. – К. : Фітосоціоцентр, 1999. – 252 с.
 • Вахромеева Л.Ф., Математическая картография : учебник для вузов / Л.А. Вархомеева, Л.М. Бугаевский, З.Л. Казакова. – М. : Недра, 1986. – 286 с.
 • Картоведение: Учебник для вузов / А.М. Берлянд, А.В. Востокова, В.И. Кравцова и др.; Под ред. А.М. Берлянта.–М.: Аспект Пресс, – 477 с.
 • Картография с основами топографии: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец „География” Под ред. Г.Ю. Грюнберга. – М.: Просвещение, 1991. –386 с.: ил.
  Кравців С.С. Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навчальний посібн. / С.С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 112 с.
 • Кравців С.С. Картографія та картографічне креслення: метод. посіб. / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 96 с.
 • Кравців С.С. Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навчальний посіб. (видання 2-ге доповнене і доопрацьоване) / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 164 с.
 • Кравців С.С. Математична картографія : навч.-метод. посіб. / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів, 2014. – 46 с.
 • Салищев К.А. Картоведение. – 3-е изд. – М.: МГУ, 1990. – 400.
 • Земледух Р.М. Картографія з основами топографії: Навч. Посібник. – К.: Вища шк., 1993. – 456 с.: іл.

Допоміжна

 • Бокачов М.Г., Чернокова Г.К. Картографическое черчение. Методические показания. – М., 1979.
 • Левицький І.Ю., Кондратенко І.І. Лабораторний практикум з топографії та картографії для студентів – географів. Харків, 2000.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з картометрії / С.С. Кравців , М.В. Кобелька, П.С. Войтків – Львів, 2012. – 14 с.
 • Методичні вказівки та завдання з картографії / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів, 2012. – 20 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторної роботи на тему «Визначення площ ділянок місцевості» / С.С. Кравців та ін. – Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1996.
 • Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з курсу „Картографія і картографічне креслення” (Частина І) / С. Кравців., Я. Хомин, М. Кобелька. – Львів, 2005.
 • Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з курсу „Картографія і картографічне креслення” (розділ „Картографічне креслення”) / С. Кравців, М. Кобелька, Є Іванов. – Львів, 2006.
 • Топографическое черчение/ Под общей ред. П. Е. Лебедева. – М., 1975. Шрыфты для проектов, планов и карт/ А.С. Шулейкин, М.В. Федорченко, В.П. Раклов и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1987.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму