Кадастр природних ресурсів

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Паньків З. П.ГРН-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2ГРН-11сЯворська А. М.

Опис курсу

Мета : ознайомлення студентів із значенням природних ресурсів у житті людини, структурою природно-ресурсного потенціалу України та його територіальними особливостями розподілу в межах адміністративних одиниць, вивчення класифікаційних одиниць природних ресурсів та правових аспектів їх використання, охорони; вивчення основних етапів становлення кадастру природних ресурсів, його змісту та призначення, видів і принципів, ознайомлення із основними законодавчими та нормативними документами, які регламентують його функціонування,  вивчення складових частин державного кадастру природних ресурсів і тих завдань, які вони виконують; розуміння сучасного стану функціонування кадастру природних ресурсів та його ролі у регулюванні ефективного, збалансованого використання природно-ресурсного потенціалу України.

Завдання :

 • набуття теоретичних знань про значення природних ресурсів у житті людини та функціонуванні економіки;
 • вивчення структури природно-ресурсного потенціалу України, класифікаційних одиниць природних ресурсів;
 • ознайомлення із просторовими закономірностями розміщення природних ресурсів України, їхніми кількісними та якісними характеристиками;
 • вивчення теоретичних і правових засад використання природно-ресурсного потенціалу України;
 • ознайомлення із правовими засадами та напрямками охорони природних ресурсів;
 • вивчення основних етапів формування кадастру природних ресурсів;
 • ознайомлення із законодавчими і нормативними документами, які регламентують функціонування кадастру природних ресурсів в Україні;
 •  вивчення складових частин кадастру природних ресурсів та завдань, які вони виконують;
 • встановлення сучасного стану функціонування кадастру природних ресурсів  та його ролі у регулюванні раціонального використання природно-ресурсного потенціалу.

Після завершення цього курсу студент

знатиме:

 • структуру природно-ресурсного потенціалу України та її територіальних утворень;
 • значення природних ресурсів у житті людини та перспективні напрями їхнього використання;
 • сучасні ризики природокористування та світові тенденції використання  природних ресурсів;
 • правові аспекти використання природних ресурсів в Україні та відповідальність за порушення законодавства;
 • методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
 • напрямки збалансованого використання природних ресурсів.

вмітиме:

 • розраховувати структуру природних ресурсів в межах адміністративних утворень;
 • аналізувати статистичні відомості у галузі природокористування;
 • впроваджувати екологобезпечні напрямки використання природних ресурсів;
 • обраховувати вартість земельних ділянок для різних видів використання природних ресурсів;
 • розраховувати розміри відшкодування втрат при зміні цільового призначення земельної ділянки;
 • аналізувати відомості водного, лісового кадастру, кадастру мінерально-сировинних, природно-рослинних ресурсів.

Soft skills:

 • доносити свою думку;
 • управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати у групі під час виконання практичних робіт;
 • позитивно налаштовуватися на на результат роботи і контролювати процесом системно.

Програмні результати навчання за ОПП

 • ПРН 1. Збирати, обробляти, узагальнювати, аналізувати інформацію в області наук про Землю, грунтознавство, географія.
 • ПРН 5. Використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні моделі в області наук про Землю, грунтознавства, географії.
 • ПРН 6. Знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в ґрунтознавстві, управлінні земельними ресурсами.
 • ПРН 12. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства.
 • ПРН 16. Визначати, аналізувати, оцінювати причини, типи і види деградації ґрунтів, економічні і екологічні наслідки прояву деградаційних процесів та рекомендувати заходи рекультивації, захисту від ерозії, інших деградаційних процесів.
 • ПРН 17. Розробляти заходи збалансованого землекористування, охорони земельних ресурсів на основі їх моніторингу; програми комплексних ґрунтово-географічних досліджень земель різної власності.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Рекомендована література

Базова

 • Микула О.Я., Ступень М.Г., Персоляк В.Ю. Кадастр природних ресурсів: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 272 с.
 • Панас Р. М. Кадастр природних ресурсів /Р.М. Панас, М. С. Маланчук. – Львів :Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 436 с.
 • Романова Е.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира. – М.: Издательство МГУ, 1993. – 304 с.
 • Лойко П.Ф. Земельный потенциал мира и России: пути глобализации его использования в XXI веке. – М.: Федеральный кадастровый центр «Земля», 2000. – 342 с.
 • Руденко В.П. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 176 с.
 • Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: Підручник. – К.: ВД «К.-М. Академія» – Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568 с.
 • Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель: Навчальний посібник. / За ред.. П.П.Надточія, Т.М. Мисливої. – Житомир: Видавництво «Державний агроекологічний університет», 2007. – 420 с.
 • Теоретичні основи державного земельного кадастру: навчальний посібник. / За ред. М.Г. Ступеня. – Львів: Апріорі, 2003. – 341 с.
 • Магазинщиков Т.П. Земельний Кадастр: підручник. – Львів: Світ, 1991. – 452 с.
 • Возняк Р.П., Ступень М.Г., Падляк І.М. Земельно-правовий процес: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-200», 2006. – 224 с.

Допоміжна

 • Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь. – М.: Мысль, 1990. – 636 с.
 • Деякі інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: Стан та напрямки вдосконалення. /За ред. С.І. Дорогунцова. – Київ, 2002. – 134 с.
 • Земельний кодекс України: Коментар. – Харків: ТОВ «Одісей», 2002. – 600 с.
 • Кодекс України про надра. – К.: Видавництво Паливола А.В., 2009. – 168 с.
 • Лісовий кодекс України. – К.: Видавництво Паливола А.В., 2009. – 168 с.
 • Водний кодекс України. – К.: Видавництво Паливола А.В., 2009. – 168 с.
 • Закон України «Про природно-заповідний фонд». К., 1992. – 32 с.

Інформаційні ресурси

 • Водні ресурси, їх використання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/buklib/net/books/31481
 • Грошова оцінка земель лісового фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://obuch/com.ua/pravo/18627/indecx.html&page=54/.
 • Грошова оцінка земель водного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://obuch/com.ua/pravo/18627/indecx.html&page=53/.
 • Державний лісовий кадастр [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:cyclop.com.ua.content/view/1094/58/12//.
 • Кадастр природно-рослинних ресурсів [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http:oduch.com.ua/medicina//18923/index.html
 • Кадастр ресурсів мисливської фауни [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http:oduch.com.ua/biolog//18654/index.html.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Кадастр природних ресурсів. 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус